راهنمای مطالعه کلام خداوند

فصل های خانواده

کتابچه راهنمای مطالعه کلام خداوند 

راهنمای مطالعه کلام خداوند ـ کوچکترین اینها: خدمت به کسانیکه نیازمندند.

0.png

پرهیزکاران اهل کتاب فراخوانـده شـده انـد تا پیـام « انجیـل جاودانـی » را به تمامی جهان اعلام کنند (مکاشـفه ۱۴: ۶). با انجام این کار، در واقع از کلام عیسـی درباره شاگردسـازی و تعمیـد دادن آنـان تبعیـت مـی کنیـم کـه مـی گوید: « ایشـان را تعلیـم دهید تا همـه اموری را کـه بـه شـما حکـم کـردم رعایـت کننـد.» (متـی ۲۸: ۲۰). و در میـان چیزهایـی کـه او فرمان داده بـود، ایـن بـود کـه ما به آزردگان، درماندگان، فقیران، گرسـنگان، و زندانیان یاری برسـانیم. در آخـر، عیسـی پـس از نقل تمثیل سـامری نیکو (لوقـا ۱۰: ۳۰ تا ۳۶)، بـه مخاطبین خویش فرمـود: «شـما نیـز چنیـن کنیـد.» (لوقـا ۱۰: ۳۷). عیسـی چنیـن شرح مـی دهـد کـه زمانی فرا خواهـد رسـید کـه تمـام قـوم هـای روی زمین در مقابـل او می ایسـتند و او آنـان را از هم جدا خواهـد کـرد، همچنـان کـه «شـبان گوسـفندان را از بزها جدا مـی کند.» ( متـی ۲۵: ۳۲)، و او همچنیـن بـر اهمیـت ایـن موضوع تاکیـد ورزید تا به گرسـنگان، مریضان، برهنـگان، و زندانیان دسـتیاری و مسـاعدت شـود. «هـر آینـه بـه شـما مـی گویـم، آنچـه بـه یکـی از ایـن بـرادران کوچکتریـن مـن کردیـد، بـه من کرده ایـد.» (متـی ۲۵: ۴۰).

بـه عبـارت دیگـر، همـراه بـا اعـلام ایـن حقایـق عظیـم در موضوعـات رسـتگاری، قُـدس، وضعیـت مـرگ، و جـاودان بـودِن احـکام، بایـد بـه نیازهـای دیگـران نیز رسـیدگی کنیـم. و چه راهـی بهـتر از کمـک کـردن وجـود دارد تـا بدین طریـق جان ها را بـرای خداوند صیـد کنیم این طـور نیسـت؟ همانطـور کـه در نوشـته معـروف اِلـن جـی وایـت آمـده اسـت: «همانـا تنهـا بواسـطۀ طریقـت و مسـلک مسـیح اسـت کـه دسـت یابـی بـه مـردم توفیـق خواهـد یافـت. نجـات دهنـدٔه مـا بـا مـردم آمیخـت و معـاشرت نمـود، به عنوان کسـی کـه خیرخواه آنـان بود. او همـدردی خویـش را بـه آنـان نشـان داد، نیازهایشـان را تامیـن کـرد، و اعتـماد آنـان را جلب نمـود. سـپس بـه آنـان فرمـود، «مـرا متابعـت کنید».

 

بـر اسـاس یـک آمار، کتـاب مقدس دارای ۲۱۰۳ آیه اسـت که نگرانی خـاص خداوند را برای فقـرا و مظلومـان بیـان مـی کند. در مقایسـه با بسـیاری دیگر از جنبه های ایمانـی، عقیدتی، و بطـور کلـی زندگـِی مسـیح گونه، [آیـات] فراوانـی در مورد خدمت کـردن به نیازمنـدان وجود دارد. مـا بایـد در خصـوص تسـکین و تسـلی درد و رنجـی کـه در اطـراف مـا وجـود دارد جدی باشـیم. ایـن کار مـا را از وظیفـه مان در بشـارت و نشر انجیل دور نمی کنـد، برعکس، می تواند تبدیـل بـه روشـی قدرتمند برای انجام آن بشـود.

البتـه، کمـک کـردن بـه دیگـران کار خوبی اسـت، اگـر فقط به خاطـر یاری رسـاندن به آنها باشـد. مـا بایـد «صادقانـه ایـن کار را انجـام دهیـم.» ( میـکاه ۶: ۸ را ببینـد) زیـرا حقیقتاً، هم خـوب و هـم درسـت اسـت کـه «عدالـت را بجـا» آوریـم. و با این حـال آیا بهتر نیسـت وقتی کـه عدالـت را بجـا مـی آوریـد، وقتـی که بـه دیگران بـه نیازهـای بدیهـی و دنیوی آنـان کمک مـی کنیـد، همچنیـن بـه «دلیـل امیـدی کـه در وجود شماسـت» اشـاره کنیـد. ( اول پطرس ۳: ۱۵)، و آیـا ایـن وعـدٔه زندگی ابدی در مسـیح نیسـت؟

مسـیح مـرض هـا را شـفا داد، بـه نابینایـان بینایـی بخشـید، جذامیـان را عـلاج نمـود، و حتی مـردگان را زنـده کـرد. لیکـن در هـر صـورت، همـه کسـانی کـه او به آنـان خدمت کـرد، دیر یا زودمـی مردنـد، درسـت اسـت؟ بـاایـن حال،بـرای مـدت طولانی، هـر کار خیری را بـرای آنان و تامیـن نیازهـای حیاتـی آنـان انجـام داد، همچنیـن کارهـای خیلی بیشـتری انجـام داد. بله، او بـه رنجدیـدگان خدمـت کـرد، امـا بعـد بـه آنـان فرمود، مـرا متابعـت کنیـد. و دقیقاً بـه همین علـت اسـت کـه، مـا بایـد بـه رنجدیـدگان خدمت کنیـم و سـپس از آنان دعـوت کنیم کـه از او پیـروی کنند.

بـی تردیـد، بـا عدالت  جوئـی و خیرخواهی در جهان، پادشـاهی خداونـد را بر روی زمین در معـرض نمایـش قـرار مـی دهیـم ( لوقـا ۴: ۱۸و ۱۹) به طریقـی که حداقـل با ایـمان، اطمینان و احتـمالاً موعظـه آن همزمـان تاثیرگـذار باشـد. هنگامـی که به فقیـران و مظلومـان اهمیت می دهیـم، در واقـع خداونـد را ارج نهـاده و می سـتائیم ( نـگاه کنید به اشـعیا ۵۸: ۶-۱۰). اما اگر مـا در خدمـت کـردن به مسـکینان، رنجدیـدگان، و شکسـت خـوردگان کوتاهی کنیـم، آنگاه او را بـد جلـوه داده ایـم (نـگاه کنیـد به امثال سـلیمان ۱۴: ۳۱).

پـس، در ایـن سـه ماهـه، خواهیـم دید کـه کلام خداونـد چه می گویـد و دربـاره وظیفٔه ما در رسـیدگی بـه نیازمنـدان اطرافـمان می گوید و (بسـیار سـخن به میان مـی آورد).

«مفت یافته اید، مفت بدهید» (متی ۱۰: ۸). و این آیه بیانگر اصل مطلب می باشد.

جاناتـان دافـیبـه عنـوان رئیـس سـازمان توسـعه و امـداد ایمانداران اهل کتاب از سـال ۲۰۱۲ در این جامعه خدمـت کـرده اسـت. او قبـل از پیوسـتن بـه اَدرای اسـترالیا در سـال ۲۰۰۸، بـه عنـوان مدیـر اداره بهداشـت و سـلامت این جامعه در بخـش کلیسـایی جنوب اقیانـوس آرام خدمـت مـی کـرد، جائیکـه او تجربـه گسـترده ای در ترویـج و ارتقـاء سـلامتی و توسـعه بهداشـت جامعـه بدسـت آورد.

دروس

Please reload

آرشیو

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

 Winnetka, CA

  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon