راهنمای مطالعه کلام خدا ـ پیام انجیل برای اهالی غلاطیه

کتابچه راهنمای مطالعه کلام خدا 

راهنمای مطالعه کلام خدا ـ پیام انجیل برای اهالی غلاطیه

مارتین لوتر بواسطه هدایت روح القدس حقایق بنیادینی را از مضامین کتاب مقدس برای میلیونها نفر عیان ساخت که در طی قرنها زیر مخروبه‌های خرافات و سُنن مدفون مانده بود. بهمین خاطر جهان پروتستان برای گرامیداشت پانصدمین سالگرد اصلاحات پروتستان آماده میشود. به نحوی میتوان استدلال کرد که جنبش پروتستان در نیم هزاره پیش از لابلای اوراق کتاب غلاطیان (در موازات با کتاب رومیان)، پدیدار گردید! مارتین لوتر در هنگام خواندن کتاب غلاطیان برای نخستین بار تحت تأثیر مژده باشکوه (عادل شدن بواسطه ایمان) قرار گرفت، آن حقیقت عظیمی که اصلاحات پروتستان را بوجود آورد و میلیونها نفر را که قرنها در قید و بند خطاهای الهیات شناسی و کلیسایی گرفتار بودند رها ساخت. با مطالعه این کتاب مارتین لوتر متحول شد و دیدگاه او از جهان، دیگر هرگز برایش مثل قبل نبود. ایمانداران اهل کتاب نیز قرنهای زیادی پس از لوتر، مدیون کتاب غلاطیان هستند. ای. جی. وگونر (E. J. Waggoner) و ای. تی. جونز (A. T. Jones) در طی سالهای ١٨۸٠ تا١۸۹٠ میلادی به ایمانداران اهل کتاب کمک نمودند تا حقیقت (عادل شمرده شدن بواسطه ایمان) را بار دیگر کشف کنند. چه مضمونی در کتاب غلاطیان وجود دارد که آن را تبدیل به ستون فقرات اصلاحات پروتستان کرده است؟ چرا این محتوا توانسته تا قلب‌های بسیاری از جمله مارتین لوتر را تحت تأثیر قرار بدهد؟ کتاب غلاطیان به شیوه‌ای بی‌شباهت با سایر کتاب‌های کتاب مقّدس، به شماری از موضوعات بسیار مهم در زمینه روح مسیحی اشاره میکند. در کتاب غلاطیان مسائلی از جمله آزادی، نقش احکام در رستگاری، وضعیت ما در مسیح، ماهیت زندگی تحت هدایت روح‌القدس، پولس را به تدقیق و چالش وا میدارد و همچنین به این پرسش قدیمی میپردازد که چگونه انسانهای گناهکار میتوانند در مقابل خدایی که مقّدس ودادگراست، عادل شمرده شوند؟ احتمالاً این پرسش بیش از هر سؤال دیگری به مارتین لوتر انگیزه داد تا راهی را که شروع کرده بود دنبال کند. راهی که هرگز از آن روی بر نتافت.

البته کتابهای دیگر نیز از جمله رومیان، به برخی از این پرسشها اشاره میکنند، اما کتاب غلاطیان متفاوت میباشد. نه تنها این کتاب مختصرتر میباشد، بلکه موضوعهای غنی آن با لحن مهیجِ شبان گونه و تاثیرگذار نوشته شده است که مطمئناً قلبهای گشوده بروی روح خدا  را حتی امروزه لمس خواهد کرد.

اگرچه نامه پولس به طور شخصی با هر کدام از ما سخن میگوید، اما درک و بینش ما  تقویت خواهد شد چنانچه از ریشه وضعیت تاریخی که پولس تحت هدایت روح‌القدس به آن اشاره مینمود، آگاهی داشته باشیم.

 

بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که کتاب غلاطیان به احتمالاً در زمره اولین رساله‌های پولس است. رساله غلاطیان در سال ۴۹ پس از میلاد، کوتاه مدتی پس از شورای معروف اورشلیم نوشته شد. (اعمال رسولان فصل ۱۵). پس این کتاب ممکن است قدیمیترین سند شناخته شده مسیحی باشد. همانطور که اعمال رسولان و غلاطیان مشخص می‌کنند، امت ایماندار اولیه با جدالهای شدیدی بر ماهیت رستگاری، بویژه در مورد غیریهودیان روبروشد. بر اساس گفته گروهی از ایمانداران یهودی به نام یهودگرایان یا (پیروان احکام موسی)، تنها ایمان به عیسی برای غیریهودیان کفایت نمی‌کرد. غیریهودیان همچنین میبایست ختنه می‌شدند و از احکام موسی پیروی می‌کردند(اعمال رسولان فصل ۱۵ آیه ۱).پس جای هیچ تعّجبی نیست که وقتی پولس جمع ایمانداران غیریهودیان را در غلاطیه بوجود آورد، برخی از این یهودگرایان برای  به اصطلاح «حل و فصل امور» به آنجا سفر کردند. هنگامـی کـه خبـر ایـن مشـکل بـه پولـس رسـید، او بـا خـروش و التهـاب بـه ایـن مسـئله  واکنـش نشـان داد. پولـس متوجـه شـد کـه آنهـا می‌گوینـد کـه ایـمان بـرای رسـتگاری کافـی نیسـت و بایـد اعـمال و یـا تشریفـات یهـود را نیـز انجـام دهنـد کـه ایـن ایـده غلـط، کارهـای مسـیح را بـرای مـژده رسـتگاری تضییـع و تخریـب می‌نمـود. بـه همیـن سـبب بـرای دفـاع از انجیـل دفاعیـه‌ای پـر شـور نوشـت. او بـا کلامـی تنـد واقعیـت ایـن آمـوزه دروغیـن را کـه همانا احکامگرائـی بـود بطـور روشـن و سـاده تشریـح نمود. این فصل از مطالعه دروس کتاب مقّدس از ما دعوت می‌کند تا با پولس رسول همسفر بشویم، مادامی که او از غلاطیان عاجزانه تقاضا می‌کند که نسبت به عیسی رو راست و وفادار بمانند. در عین حال، همچنین به ما فرصت می‌دهد تا با تعمق از حقایقی آگاه شویم که راه اجتناب ناپذیر را برای مارتین لوتر گشود تا در نهایت از کلیسای رُم جدا گردد و انجیل اصیل،  که بر کتاب مقدس استوار است احیا گردد.

دروس

Please reload

آرشیو

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

 Winnetka, CA

  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon