top of page

امت خدا

«قوم خدا اجتماعی از ایمانداران است كه به عیسی مسیح بعنوان سرور و منجی خویش اعتراف می‌نماید. ما در پیوستگی با امت خدا در زمان عهد قدیم از دنیای مادی فرا خوانده شده‌ایم تا برای عبادت، معاشرت، مطالعه كلام، برگزاری عشای ربانی، خدمت به همه همنوعان و بشارت مژده خوش انجیل به جهان به یكدیگر بپیوندیم. قوم خدا اقتدار خود را از مسیح آن کلام مجسم و از کتب مقدس یعنی کلام مکتوب به دست می‌آورد. امت خدا خانواده خداست كه بواسطه او به فرزندی پذیرفته شده و اعضای آن بر اساس عهد جدید زندگی می‌کنند. قوم خدا بدن مسیح است، انجمنی از ایمانداران كه مسیح خود سر و سرور آن است. قوم خدا عروسی است كه مسیح برایش جان داد تا بتواند آن را تطهیر و تقدیس نماید. مسیح در بازگشت پیروزمندانه، قومی با شكوهی را به خود عرضه خواهد نمود كه در تمام اعصار نسبت به او وفادار بوده و با خون او خریداری شده است و لكه و یا چین و چروكی ندارد بلكه مقدس و عاری از هر نوع گناه و تمرد می‌باشد.»

وقتی ما به عیسی ایمان می‌آوریم از این طریق جزو خانواده ایمانی مسیح می‌شویم. در کتاب مقدس جمع ایمانداران در ضمن به بدن مسیح تشبیه شده که او خود سر و سرور آن است. ایمانداران و اعضای این بدن با شرکت در جلسات و مراسم پرستش، ارتباط خود را با دیگر اعضا و بخصوص با عیسی مستحکم‌تر می‌کنند.​ تمامی آیه‌ها را می‌توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید!

عشای ربانی
 • قوم خدا بدن عیسی است. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۱۲ و ۱۳.

 • عیسی سر این بدن است. رساله به افسسیان فصل ۱ آیه‌های ۲۲ و ۲۳.

 • قوم خدا در ضمن به عروس مسیح تشبیه شده است که او برای جشن ازدواج باشکوهی در ملکوت خداوند آن را آماده می‌سازد. رساله دوم به قرنتیان فصل ۱۱ آیه ۲؛ مکاشفه فصل ۱۹ آیه‌های ۷ و ۸.

 • ما با اعتراف کردن به عیسی نیز جزء این خانواده خدا می‌شویم. انجیل یوحنا فصل ۱ آيه‌های ۱۲ و ۱۳؛ رساله به افسسیان فصل ۲ آیه‌های ۱۹ تا ۲۲.

 • ما با پذیرفتن عیسی از عادات و گرایشهای دنیوی دور می‌شویم. رساله نخست یوحنا فصل ۲ آیه ۱۵؛ رساله دوم قرنتیان فصل ۶ آیه‌های ۱۶ تا ۱۸.

 • خداوند همیشه قوم یا خانواده مختص خود را داشته است. سفر پیدایش فصل ۱۲ آیه ۳؛ اعمال رسولان فصل ۷ آیه ۳۸.

 • پرستش و گردهمایی ایمانداران به عیسی منجر به بنا شدن آنها در ایمان می‌شود. رساله به عبرانیان فصل ۱۰ آیه‌های ۲۴ و ۲۵.

 • ما ایمانداران باید با بکار گرفتن توانایی‌های خدا دادیمان موجب رشد و بنای دیگر ایماندارن شویم. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۴ تا ۱۱؛ رساله به افسسیان فصل ۴ آیه‌های ۱۱ تا ۱۵.

آیه‌ها برای مطالعه بیشتر: رساله به افسسیان فصل ۳ آیه‌های ۸ تا ۱۱؛ فصل ۵ آیه‌های ۲۳ تا ۲۷؛ رساله به کولسیان فصل ۱ آیه‌های ۱۷ و ۱۸.

قوم خدا اقتدار و مأموریت خود را از عیسی دریافت نموده است. اقتدار امت خدا بر خود عیسی بعنوان کلام زنده و کتاب مقدس کلام الهام شده او بنا شده است.

 • عیسی در قبال درخواست ایمانداران به امت خدا امتیاز تصمیم‌گیری می‌دهد تا آنجا که امت خدا بر حسب خواست و اراده او عمل نماید. انجیل متی فصل ۱۶ آیه‌های ۱۳ تا ۲۰؛ فصل ۱۸ آیه ۱۸.

 • وظیفه من بعنوان ایماندار به عیسی و عضوی از این خانواده این است تا دیگران را از راه مرگ، نابودی و بردگی شیطان و این دنیا به طرف قوم عیسی هدایت نمایم. انجیل متی فصل ۲۸ آیه‌های ۱۹ و ۲۰.

کتاب مقدس

استفاده شخصی

 • نقش قوم خدا یا دیگر ایمانداران در آشنایی من با عیسی بعنوان منجی‌ام چه بوده است.

 • چرا مشارکت با دیگر ایمانداران اینقدر اهمیت دارد؟

تعهد

ای پدر آسمانی از فرط شادی اعتراف می‌کنم که عیسی منجی من است. تو را شاکر هستم که مرا به عنوان فرزند خوانده پذیرفتی. مشتاق اتحاد با خانواده تو بر روی زمین هستم و می‌خواهم عضوی از این خانواده یعنی قوم تو باشم و در انتشار فیض و رحمت تو و مشارکت قوم خدا با دیگران سهیم باشم. با فیض خودت مرا یاری ده. آمین!

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۱۲ و ۱۳: ۱۲ بدن انسان، واحدی است كه از اعضای بسیار تشكیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می‌باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همین‌طور می‌باشد. ۱۳ پس همهٔ ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده و خواه آزاد با یک روح در بدن تعمید یافته‌ایم و همه از همان روح پر شده‌ایم تا از او بنوشیم.

رساله به افسسیان فصل ۱ آیه‌های ۲۲ و ۲۳: ۲۲ خدا همه‌چیز را زیر پای مسیح نهاد و به‌خاطر كلیسا، او را بالاتر از هر چیز قرار داد. ۲۳ كلیسایی كه بدن اوست و تمام وجود او را دربر می‌گیرد و در عین حال تمام كاینات را با حضور خود پُر می‌سازد.

رساله دوم به قرنتیان فصل ۱۱ آیه ۲: علاقهٔ من نسبت به شما، علاقه‌ای است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باكرهٔ پاکدامن به عقد مسیح در آورده، به او تقدیم نمودم.

مکاشفه فصل ۱۹ آیه‌های ۷ تا ۸: ۷ شادی و وجد كنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان جشن عروسی برّه رسیده است، عروس او خود را آماده ساخته است ۸ و با لباسی از كتان ظریف پاک و درخشان ملبّس شده است.» (مقصود از كتان ظریف، کارهای نیک مقدّسین است).

انجیل یوحنا فصل ۱ آیه‌های ۱۲ تا ۱۳: ۱۲ امّا به همهٔ کسانی‌که او را قبول كردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد كه فرزندان خدا شوند ۱۳ كه نه مانند تولّدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلكه از خدا تولّد یافتند.

رساله به افسسیان فصل ۲ آیه‌های ۱۹ تا ۲۲: ۱۹ پس شما غیر یهودیان، دیگر غریب و بیگانه نیستید بلكه با مقدّسین خدا هموطن و اعضاء خانوادهٔ خدا هستید. ۲۰ شما بر شالوده‌ای كه به دست رسولان و انبیا نهاده شده است، بنا شده‌اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است. ۲۱ در اتّحاد با اوست كه تمام عمارت به هم متّصل می‌گردد و رفته‌رفته در خداوند به صورت یک معبد مقدّس در می‌آید. ۲۲ شما نیز در اتّحاد با او و همراه دیگران به صورت مكانی بنا خواهید شد كه خدا به وسیلهٔ روح خود در آن زندگی می‌کند.

رساله اول یوحنا فصل ۲ آیه ۱۵: به دنیا و آنچه به آن تعلّق دارد دل نبندید، کسی‌که دنیا را دوست دارد محبّت خدای پدر در او نیست.

رساله دوم به قرنتیان فصل ۶ آیه‌های ۱۶ تا ۱۸: ۱۶ و یا چه وجه اشتراكی بین خانهٔ خدا و بُتها هست؟ زیرا ما خانهٔ خدای زنده هستیم، چنانکه خدا فرموده است: من در ایشان ساكن خواهم بود و در میان آنها به سر خواهم برد. من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من. ۱۷ و خداوند می‌فرماید: از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید و به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت. ۱۸ و خداوند متعال می‌فرماید: من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود.»

سفر پیدایش فصل ۱۲ آیه ۳: به‌ کسانی‌‌که ‌تو را بركت‌ دهند، بركت‌ خواهم ‌داد. امّا به‌ کسانی‌‌که ‌تو را لعنت ‌كنند، لعنت ‌خواهم ‌كرد و به‌ وسیلهٔ تو همهٔ ملّتها را بركت‌ خواهم‌ داد.»

اعمال رسولان فصل ۷ آیه ۳۸: و او بود كه در اجتماع بنی‌اسرائیل در بیابان حضور داشت و با فرشته در كوه سینا و با اجداد ما گفت‌وگو كرد و پیام زندهٔ الهی را دریافت نمود تا آن را به ما نیز برساند.

رساله به عبرانیان فصل ۱۰ آیه ۲۴ تا ۲۵: ۲۴ برای پیشی جستن در محبّت و کارهای نیكو یكدیگر را تشویق كنیم. ۲۵ از جمع‌شدن با یکدیگر در مجالس كلیسایی غفلت نكنیم چنانکه بعضی‌ها به این عادت کرده‌اند؛ بلكه باید یكدیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصاً در این زمان كه روز خداوند نزدیک می‌شود.

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۴ تا ۱۱: ۴ عطایای روحانی گوناگون است امّا همهٔ آنها را یک روح می‌بخشد. ۵ خدمات ما گوناگون است امّا تمام این خدمات برای یک خداوند است. ۶ فعالیّتهای ما نیز مختلف است امّا یک خداست كه در همه عمل می‌کند. ۷ در هر فرد، روح خدا به نوعی خاص برای خیریّت تمام مردم تجلّی می‌کند. ۸ مثلاً روح‌القدس به یكی بیان حكمت عطا می‌کند و به دیگری بیان معرفت. ۹ به یكی ایمان می‌بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن. ۱۰ به یكی قدرت معجزه و به دیگری قدرت نبوّت و به سومی عطیهٔ تشخیص ارواح عطا می‌کند. به یكی قدرت تكلّم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمهٔ زبانها را می‌بخشد. ۱۱ امّا كلّیهٔ این عطایا كار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق ارادهٔ خود به هرکس عطا می‌فرماید.

رساله به افسسیان فصل ۴ آیه‌های ۱۱ تا ۱۵: ۱۱ او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی: بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوّت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید، ۱۲ تا مقدّسین را در كاری كه برای او انجام می‌دهند، مجهّز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند. ۱۳ تا ما همه به آن وحدتی كه در ایمان و شناسایی فرزند خداست، دست یابیم و مطابق آن میزان كاملی كه در مسیح یافت می‌شود، به انسانیّت كامل برسیم. ۱۴ در آن صورت دیگر مثل بچّه‌ها نخواهیم بود كه با امواج رانده می‌شوند و از بادهای متغیّر تعالیم بشری متلاطم می‌گردند و فریب حیله‌ها و نیرنگهای مردمی را می‌خورند كه می‌خواهند آنها را از حقیقت دور سازند، ۱۵ بلكه در همان حالی‌كه حقیقت را با روح محبّت بیان می‌کنیم ما باید در هر مورد، در مسیح كه سر است، رشد كنیم.

رساله به افسسیان فصل ۳ آیه‌های ۸ تا ۱۱: ۸ آری، من اگرچه در بین مقدّسین از همه كمترم، امّا این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارتِ ثروتِ بی‌قیاسِ مسیح را به ملل غیر یهود برسانم ۹ و به همه نشان دهم كه چگونه نقشهٔ خدا به مورد اجرا گذارده می‌شود. خدا كه آفرینندهٔ همه‌چیز است، این راز خود را طی زمانهای گذشته پوشیده نگاه داشت، ۱۰ تا اینکه در حال حاضر، خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیلهٔ كلیسا به قدرتها و حكمرانان عالم آسمانی بشناساند. ۱۱ این نقشه طبق آن هدف ازلی بود كه خدا آن را در شخص خداوند ما، مسیح عیسی، عملی ساخته است؛ فصل ۵ آیه‌های ۲۳ تا ۲۷: ۲۳ زیرا همان‌طور ‌که مسیح سر كلیسا یعنی بدن خود می‌باشد و شخصاً نجات‌دهندهٔ آن است، شوهر نیز سر زن خود می‌باشد.  ۲۴ و چنانکه كلیسا مطیع مسیح است، زنها نیز در هر مورد باید از شوهرهای خود اطاعت كنند. ۲۵ ای شوهرها، چنانکه مسیح كلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنهای خود را دوست بدارید.  ۲۶ مسیح چنین كرد تا كلیسا را با آب و كلام‌ خدا شسته و آن را پاک و مقدّس گرداند ۲۷ و كلیسا را با تمام زیبایی‌اش پاک و بدون عیب و لكّه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید.

رساله به کولسیان فصل ۱ آیه‌های ۱۷ تا ۱۸: ۱۷ او قبل از همه‌چیز وجود داشت و همه‌چیز به وسیلهٔ او با هم ارتباط پیدا می‌کند. ۱۸ او سر و منشاء بدن یعنی كلیساست و نخستین كسی است كه پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه‌چیز مقام اول را داشته باشد.

انجیل متی فصل ۱۶ آیه‌های ۱۳ تا ۲۰: ۱۳ وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپُس رسید از شاگردان خود پرسید: «به نظر مردم پسر انسان كیست؟» ۱۴ آنها جواب دادند: «بعضی‌ها می‌گویند یحیای تعمید‌دهنده است و عدّه‌ای می‌گویند: الیاس یا ارمیا و یا یكی از انبیاست.»  ۱۵ عیسی پرسید: «شما مرا كه می‌دانید؟» ۱۶ شمعون پطرس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده هست.» ۱۷ آنگاه عیسی گفت: «ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلكه پدر آسمانی من آن را بر تو مكشوف ساخته است. ۱۸ و به تو می‌گویم كه تو پطرس هستی و من بر این صخره كلیسای خود را بنا می‌کنم و نیروهای مرگ، هرگز بر آن چیره نخواهد شد ۱۹ و كلیدهای پادشاهی آسمان را به تو می‌دهم، آنچه را كه تو در زمین منع كنی، در آسمان ممنوع خواهد شد و هرچه را كه بر زمین جایز بدانی در آسمان جایز دانسته خواهد شد.» ۲۰ بعد از آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند كه او مسیح است. فصل ۱۸ آیه ۱۸: بدانید كه هرچه شما در زمین حرام كنید در آسمان حرام خواهد شد و هرچه را بر روی زمین حلال نمایید در آسمان حلال خواهد شد.

انجیل متی فصل ۲۸ آیه‌های ۱۹ تا ۲۰: ۱۹ پس بروید و همهٔ ملّتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید ۲۰ و تعلیم دهید كه همهٔ چیزهایی را كه به شما گفته‌ام، انجام دهند و بدانید كه من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم.

bottom of page