top of page

احکام خدا

اصول عظیم احكام خدا كه در ده فرمان گنجانده شده اند در زندگی مسیح به منصه ظهور رسیده اند. این احكام محبت، اراده و اهداف خدا را در رابطه با رفتار و كردار و ارتباطات بشر ابراز میدارند و رعایت آن برای همه مردم در همه اعصار الزامی است. این احكام اساس میثاق و عهد خداوند با امت خویش است و معیاری برای داوری خداست. بواسطه روح القدس این احكام گناه را به بشر خاطر نشان ساخته و حس نیاز به منجی را بر می انگیزاند. رستگاری و نجات بواسطه فیض است و نه با اعمال، ولی اطاعت از احكام میوه نجات است. این اطاعت، سیرت خداپرست را رشد می دهد و دستاورد آن حس سلامتی است. آن نشانۀ محبت ما نسبت به خداوند و نگرانی و دلواپسی ما برای همنوعانمان می باشد. پیروی براساس ایمان نشانگر قدرت خدا در تغییر دادن زندگی است و بنابراین شهادت به راستی مسیح را تحكیم می بخشد.

احکام خدا جلوه ازلی عشق و محبت و اراده اوست و همچنین اساس و شالوده پیمان نجات با بشریت و داوری نهایی است. زندگی مسیح نشانگر فرمانبرداری محض به احکام خداست.​ تمامی آیه‌ها را می‌توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید!

Isaiah-mormon.jpg
 • احکام او در ده فرمان معرفی می شود. تورات (سِفر خروج فصل ۲۰ آیه های ۱ تا ۱۷).

 • احکام او نمایانگر عشق و اراده اش برای بشریت است. انجیل (یوحنا فصل ۱۵ آیه ۱۲، رساله به رومیان فصل ۱۳ آیه های ۸ تا ۱۰).

 • احکام او کنار گذاشته نشده است. انجیل (متی فصل ۵ آیه های ۱۷ تا ۲۰).

 • احکام شالوده عهد قدیم و جدید است. تورات (سِفر تثنیه فصل ۲۸ آیه های ۱ تا ۱۴) انجیل (رساله به عبرانیان فصل ۸ آیه های ۸ تا ۱۰).

 • احکام پایه و اساس داوری نهایی است. کتاب های شاعرانه (کتاب جامعه فصل ۱۲ آیه های ۱۳ تا ۱۴)؛ انجیل (رساله یعقوب فصل ۲ آیه های ۸ تا ۱۲).

 • زندگی مسیح نشانگر فرمانبرداری محض از احکام خداست. انجیل (یوحنا فصل ۱۵ آيه ۱۰).

      آیات برای مطالعه بیشتر: انجیل (متی فصل ۲۲ آیه های ۳۶ تا ۴۰)؛ کتب شاعرانه (مزامیر فصل ۴۰ آیه های ۷ تا ۸).

احکام خدا سیرت گناه آلودمان را نمایان کرده و نیازمان به نجات دهنده را آشکار می سازد. ما نمی توانیم با رعایت احکام خدا نجات پیدا کنیم، بلکه وقتی تشخیص می دهیم که خدا عطیه نجات را به ما بخشیده با اطاعت از روی شکرگزاری به آن پاسخ می دهیم.

 • احکام خدا سیرت گناهکار مان را آشکار می کند. انجیل (رساله به رومیان فصل ۳ آیه‌ ۲۰ و فصل ۷ آیه ۷).

 • وقتی به گناهانمان واقف می شویم به سوی نجات دهنده خویش رو می کنیم. انجیل (رساله به رومیان فصل ۷ آیه های ۲۴ تا ۲۵).

 • نحات ما از طریق نجات دهنده و نه به واسطه اعمال مان مهیا می شود.. انجیل (رساله به افسسیان فصل ۲ آیه های ۸ تا ۱۰).

 • خدا احکامش را بر قلبهای ما حک می کند و این موضوع به اطاعت مسرت بار می انجامد. انجیل (رساله به عبرانیان فصل ۸ آيه ۱۰ ).

 • اطاعت سیرت خداترس و بهزیستی را توسعه می دهد. کتب شاعرانه (مزامیر فصل ۱۹ آیه های ۷ تا ۱۴).

 • ما بواسطه اطاعت قدرت خدا را به نمایش گذاشته و وفاداریمان به او را نشان می دهیم. انجیل (رساله به رومیان فصل ۸ آیه های ۳ تا ۴؛ رساله نخست یوحنا فصل ۵ آیه ۳).

 • اطاعت ما شهادت ایمانمان به دنیاست. انجیل (رساله دوم به قرنتیان فصل ۳ آيه های ۲ تا ۳).
  آیات برای مطالعه بیشتر: انجیل (یوحنا فصل ۱۶ آیه های ۷ تا ۱۰؛ مکاشفه فصل ۱۴ آیه ۱۲).

Abraham-Sarah.jpg

استفاده شخصی

 • دنیای بدون احکام خدا چطور جایی می بود؟

 • زندگی عیسی چه نوری بر احکام خدا می تاباند؟

 • چرا خدا ده فرمان را بر روی لوح های سنگی نگاشت؟

احکام خدا راهنمای من در زندگی ام می باشد تا مرا از هاویه گناه دور سازد. با اینکه گناهکار بودنم را آشکار می کند باعث دلسردی من نیست بلکه مرا به سمت نجات دهنده ام سوق می دهد.

تعهد

خداوندا، ای پدر آسمانی احکام تو سبب شده تا سیرت گناهکارم را تشخیص دهم. احکامت را بعنوان شیرازه زندگی می پذیرم و نیاز مبرم به نجات دهنده برای بخشش گناهانم را احساس می کنم چرا که به من قدرت می بخشد تا مطیعانه به تو زندگی کنم. خود را ملزم به زندگی برای تو بعنوان شهادتی برای عشق و قدرتت می دانم. آمین!

تورات (سِفر خروج فصل ۲۰ آیه های ۱ تا  ۱۷): ۱ آنگاه خدا همۀ این سخنان را فرمود: ۲ مَنَم یهوه خدای تو، که تو را از سرزمین مصر، از خانۀ بندگی، بیرون آوردم. ۳ تو را خدایانِ غیر جز من مباشد. ۴ هیچ تمثالِ تراشیده‌ای برای خود مساز، خواه به شکل هرآنچه بالا در آسمان باشد و یا پایین بر زمین و یا در آبهای زیر زمین. ۵ در برابر آنها سَجده مکن و آنها را عبادت منما؛ زیرا من، یهوه خدای تو، خدایی غیورم که جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و پشت سوّم و چهارمِ آنان که مرا نفرت کنند می‌رسانم. ۶ اما کسانی را که مرا دوست بدارند و فرمانهایم را حفظ کنند، تا هزار پشت محبت می‌کنم. ۷ نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را به ناشایستگی بَرَد بی‌سزا نخواهد گذاشت. ۸ روز شَبّات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار. ۹ شش روز کار کن و همۀ کارهایت را انجام بده، ۱۰ اما روز هفتم، شَبّاتِ یهوه خدای توست. در آن هیچ کار مکن، نه تو، نه پسر یا دخترت، نه غلام یا کنیزت، نه چارپایانت، و نه غریبی که درون دروازه‌های توست. ۱۱ زیرا خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا را با هرآنچه در آنهاست بساخت، اما روز هفتم فراغت یافت. از همین رو، خداوند روز شَبّات را برکت داده، آن را تقدیس فرمود. ۱۲ پدر و مادر خود را گرامی دار تا در سرزمینی که یهوه خدایت به تو می‌بخشد، روزهایت دراز شود. ۱۳ قتل مکن. ۱۴ زنا مکن. ۱۵ دزدی مکن. ۱۶ بر همنوع خود شهادت دروغ مده. ۱۷ به خانۀ همسایه‌ات طمع مورز. به زن همسایه‌ات، یا غلام و کنیزش، یا گاو و الاغش، یا هیچ چیز دیگر او، طمع مدار.

انجیل (یوحنا فصل ۱۵ آیه ۱۲): ۱۲ حکم من این است که یکدیگر را محبت کنید، چنانکه من شما را محبت کرده‌ام.

انجیل (رساله به رومیان فصل ۱۳ آیه های ۸ تا ۱۰): ۸ هیچ دِینی به کسی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را پیوسته محبت کنید. زیرا هر که به دیگری محبت کند، در واقع شریعت را به جا می‌آورد. ۹ زیرا احکامِ زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، طمع مورز و هر حکم دیگری که باشد، همه در این کلام خلاصه می‌شود که همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن. ۱۰ محبت، به همسایۀ خود بدی نمی‌کند؛ پس محبت تحقق شریعت است.

انجیل (متی فصل ۵ آیه های ۱۷ تا ۲۰): ۱۷ گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های پیامبران را نسخ کنم؛ نیامده‌ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده‌ام تا تحققشان بخشم. ۱۸ زیرا آمین،.به شما می‌گویم، تا آسمان و زمین زایل نشود، نقطه یا همزه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد، تا اینکه همه به انجام رسد.۱۹ پس هر که یکی از کوچکترینِ این احکام را کم‌اهمیت شمارد و به دیگران نیز چنین بیاموزد، در پادشاهیِ آسمان، کوچکترین به شمار خواهد آمد. امّا هر که این احکام را اجرا کند و آنها را به دیگران بیاموزد، او در پادشاهیِ آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. ۲۰ زیرا به شما می‌گویم، تا پارسایی شما برتر از پارسایی علمای دین و فَریسیان نباشد، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت.

تورات (سِفر تثنیه فصل ۲۸ آیه‌ های ۱ تا ۱۴): ۱ و اگر صدای یهوه خدای خویش را به‌دقّت بشنوید و به هوش باشید تا تمامی فرمانهایی را که من امروز به شما امر می‌فرمایم به جای آورید، آنگاه یهوه خدایتان شما را بر همۀ قومهای جهان برتری خواهد بخشید. ۲ آری، اگر صدای یهوه خدای خویش را بشنوید، تمامی این برکات بر شما خواهد آمد و از شما پیشی خواهد گرفت: ۳ در شهر، مبارک و در صحرا نیز مبارک خواهید بود. ۴ ثمرۀ رَحِم شما و ثمر زمینتان و ثمرۀ چارپایانتان، یعنی گوساله‌های رمه و بره‌های گلۀ شما، مبارک خواهد بود. ۵ سبد شما و ظرف خمیرتان مبارک خواهد بود. ۶. ورودتان مبارک خواهد بود و خروجتان نیز مبارک. ۷ خداوند دشمنانتان را که بر ضد شما برخیزند، در برابر شما مغلوب خواهد ساخت. از یک راه بر شما حمله خواهند آورد و از هفت راه از برابرتان خواهند گریخت. ۸ خداوند در انبارهای شما و در هرآنچه دست خود را بدان دراز کنید، برکت را امر خواهد فرمود، و شما را در سرزمینی که یهوه خدایتان به شما می‌دهد، مبارک خواهد ساخت. ۹ و اگر فرمانهای یهوه خدای خود را به جای آرید و در راههای او گام بردارید، خداوند چنانکه برایتان سوگند خورد، شما را برای خود به عنوان قومی مقدس استوار خواهد ساخت. ۱۰ آنگاه همۀ قوم های جهان خواهند دید که شما به نام یهوه خوانده می‌شوید، و از شما خواهند ترسید. ۱۱ و خداوند شما را در ثمرۀ رَحِمتان و ثمرۀ چارپایانتان و ثمر زمینتان، در سرزمینی که خداوند برای پدرانتان سوگند خورد به شما بدهد، به فراوانی خواهد افزود. ۱۲ خداوند خزانۀ نیکوی خود یعنی آسمان را به روی شما خواهد گشود تا باران را در موسمش بر سرزمین شما بباراند و همۀ دسترنجتان را برکت دهد. به قوم های بسیار قرض خواهید داد، اما خود قرض نخواهید گرفت. ۱۳ خداوند شما را سَر خواهد ساخت، نه دُم، و همواره بالا خواهید رفت نه پائین، به شرطی که فرمانهای یهوه خدای خویش را که من امروز به شما امر می‌فرمایم بشنوید و به هوش باشید تا آنها را به جای آورید، ۱۴ و از هیچ‌یک از سخنانی که من امروز به شما امر می‌فرمایم به راست یا چپ منحرف مشوید، تا خدایانِ غیر را پیروی کرده، آنها را عبادت کنید.

انجیل (رساله به عبرانیان فصل ۸ آیه‌های ۸ تا ۱۰): ۸ امّا خدا نقصی یافت و بدیشان فرمود: خداوند می‌گوید، هان روزهایی فرا می‌رسد که من با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه خواهم بست. ۹ نه مانند عهدی که با پدرانشان بستم، آن روز که دست ایشان را گرفتم تا از سرزمین مصر به در آورم؛ زیرا، خداوند می‌گوید، آنان به عهد من وفادار نماندند. پس، از ایشان روی گرداندم. ۱۰ امّا خداوند چنین اعلام می‌کند: این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. احکام خود را در ذهن ایشان خواهم نهاد، و بر دلهای ایشان خواهم نگاشت. من خدای ایشان خواهم بود، و ایشان قوم من خواهند بود.

کتب شاعرانه (کتاب جامعه فصل ۱۲ آیه های ۱۳ تا ۱۴): ۱۳ حال که همه چیز را شنیدیم، ختم کلام این است: از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار، چراکه انسان بودن به‌تمامی همین است. ۱۴ زیرا خدا هر عمل و هر امرِ مخفی را، چه نیک و چه بد، به محاکمه خواهد آورد.

انجیل (رساله یعقوب فصل ۲ آیه های ۸ تا ۱۲): ۸ اگر براستی شریعت شاهانه را مطابق با این گفتۀ کتاب به جای آورید که می‌فرماید: «همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن،» کارِ نیکو کرده‌اید. ۹ امّا اگر تبعیض قائل شوید، گناه کرده‌اید و شریعت، شما را چون افرادی قانون‌شکن، محکوم می‌کند. ۱۰ زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد امّا در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است. ۱۱ چه، او که گفت: «زنا مکن،». همچنین گفته است: «قتل مکن.». پس هرچند زنا نکنی، امّا اگر قتل کنی، شریعت را شکسته‌ای. ۱۲ پس همچون کسانی سخن گویید و عمل کنید که می‌دانند بر پایۀ شریعتِ آزادی، بر آنها داوری خواهد شد.

انجیل (یوحنا فصل ۱۵ آیه ۱۰): ۱۰ اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند؛ چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته‌ام و در محبت او می‌مانم.

انجیل (متی فصل ۲۲ آیه های ۳۶ تا ۴۰): ۳۶ ای استاد، بزرگترین حکم در شریعت کدام است؟ ۳۷ عیسی پاسخ داد: خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما. ۳۸ این نخستین و بزرگترین حکم است. ۳۹ دوّمین حکم نیز همچون حکم نخستین است: همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما.۴۰ تمامی شریعت موسی و نوشته‌های پیامبران بر این دو حکم استوار است.

کتب شاعرانه (مزامیر فصل ۴۰ آیه های ۷ تا ۸): ۷  آنگاه گفتم: اینک من می‌آیم! در طومار کتاب درباره‌ام نوشته شده است؛ ۸ آرزویم، ای خدایم، انجام اراده توست؛ شریعت تو در دل من است.

انجیل (رساله به رومیان فصل ۳ آیه ۲۰؛ فصل ۷ آیه ۷): ۲۰ زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی‌شود، بلکه شریعتْ گناه را به ما می‌شناساند؛ فصل ۷ آیه ۷: ۷ پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه است؟ به هیچ روی! براستی اگر شریعت نبود، هرگز درنمی‌یافتم گناه چیست. زیرا اگر شریعت نگفته بود طمع مورز. نمی‌توانستم دریابم طمع ورزیدن چیست.

انجیل (رساله به رومیان فصل ۷ آیه های ۲۴ تا ۲۵): ۲۴ آه که چه شخص نگونبختی هستم! کیست که مرا از این پیکرِ مرگ رهایی بخشد؟ ۲۵ خدا را سپاس باد - به واسطۀ خداوند ما عیسی مسیح!

انجیل (رساله به افسسیان فصل ۲ آیه های ۸ تا ۱۰): ۸ زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته‌اید - و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست - ۹ و نه از اعمال، تا هیچ‌کس نتواند به خود ببالد. ۱۰ زیرا ساختۀ دست خداییم، و در مسیحْ عیسی آفریده شده‌ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم.

انجیل (رساله به عبرانیان فصل ۸ آیه ۱۰): ۱۰ امّا خداوند چنین اعلام می‌کند: این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. احکام خود را در ذهن ایشان خواهم نهاد، و بر دلهای ایشان خواهم نگاشت. من خدای ایشان خواهم بود، و ایشان قوم من خواهند بود.

کتب شاعرانه (مزامیر فصل ۱۹ آیه های ۷ تا ۱۴): ۷ شریعت خداوند کامل است، و جان را احیا می‌کند. شهادات خداوند امین است، و ساده‌لوحان را حکیم می‌گرداند. ۸ احکام خداوند راست است، و دل را شادمان می‌سازد. فرمان خداوند پاک است، و دیدگان را روشن می‌کند. ۹ ترس خداوند طاهر است، و پایدار تا به ابد. قوانین خداوند حق است، و به تمامی، عدل. ۱۰ از طلا مرغوبتر است، حتی از زر بسیار خالص؛ از شهد شیرین‌تر است حتی از قطرات شانۀ عسل. ۱۱ خدمتگزارت نیز از آنها هشدار می‌یابد، و در حفظشان پاداشی عظیم است. ۱۲ کیست که اشتباهات خود را تشخیص دهد؟

مرا از خطایای پنهان مبرا ساز! ۱۳ خدمتگزارت را از اعمال گستاخانه بازدار؛ مگذار که بر من مسلط شوند! آنگاه بی‌عیب خواهم بود، و مبرا از عِصیان عظیم. ۱۴ سخنان دهانم و تفکر دلم در نظرت پذیرفته آید، ای خداوند، که صخرۀ من و رهانندۀ من هستی!

انجیل (رساله به رومیان فصل ۸ آیه های ۳ تا ۴): ۳ چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانیْ ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا قربانی گناه باشد، و بدین‌سان در پیکری بشری، حکم محکومیتِ گناه را اجرا کرد ۴ تا آنچه شریعت مطالبه می‌کند، در ما تحقق یابد، در ما که نه بر طبق نَفْس بلکه بر طبق روح رفتار می‌کنیم.

انجیل (رساله نخست یوحنا فصل ۵ آیه ۳): ۳ محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست.

انجیل (رساله دوم به قرنتیان فصل ۳ آیه های ۲ تا ۳): ۲ شما خودْ توصیه‌نامۀ مایید، نامه‌ای نگاشته بر دلهای ما که همگان می‌توانند آن را بخوانند و بفهمند. ۳ شما نشان داده‌اید که نامۀ مسیح هستید، ثمرۀ خدمت ما، و نگاشته نه با مرکّب، بلکه با روح خدای زنده، و نه بر لوح سنگی، بلکه بر لوح دلهای گوشتین.

انجیل (یوحنا فصل ۱۶ آیه های ۷ تا ۱۰): ۷ با این حال، من به شما راست می‌گویم که رفتنم به سود شماست. زیرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ امّا اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم. ۸ چون او آید، جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری، تقصیرکار است. ۹ به لحاظ گناه، زیرا به من ایمان نمی‌آورند. ۱۰ به لحاظ عدالت، زیرا نزد پدر می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید.

انجیل (مکاشفه فصل ۱۴ آیه ۱۲): ۱۲ این پایداری مقدسین را می‌طلبد که احکام خدا و ایمان به عیسی را حفظ می‌کنند.

bottom of page