top of page

غسل تعمید

«غسل تعمید، ایمان خود را به قیام عیسی مسیح اقرار می‌کنیم و به جدایی خود از گناه شهادت داده و نیت خود را برای گام برداشتن در زندگی تازه عیان می‌سازیم. بدین‌سان مسیح را بعنوان سرور و منجی خویش اقرار نموده و به جمع ایمانداران وی ملحق می‌شویم. غسل تعمید نمادی از اتحاد ما با مسیح، آمرزش گناهان ما و پذیرفتن روح‌القدس است. غسل تعمید با فرو رفتن کامل در آب و مشروط بر ایمان به مسیح و شهادت بر توبه از گناهان است. غسل تعمید پیروی از آموزه‌های كلام خدا و همچنین پذیرفتن تعالیم آن است.»

برای ملحق شدن به جمع ایمانداران و اعلام اتحاد با عیسی غسل تعمید یک امر ضروری است.​ تمامی آیه‌ها را می‌توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید!

اتحاد در کلیسا
 • همه ما نیاز به غسل تعمید داریم. اعمال رسولان فصل ۲ آیه ۳۸.

 • اعتراف ایمان به عیسی باید با غسل تعمید همراه باشد. اعمال رسولان فصل ۸ آیه ۱۲؛ فصل ۱۶ آیه‌های ۳۰ تا ۳۳.

 • خداوند برای تمام آنانی که با ایمان در غسل تعمید شرکت نمایند وعده روح‌القدس را داده است. اعمال رسولان فصل ۲ آیه ۳۸؛ فصل ۱۹ آیه ۱۰.

 • غسل تعمید نمادی است از بخشش و پاک شدن از گناهان گذشته. اعمال رسولان فصل ۲۲ آیه ۱۶.

 • غسل تعمید و شرکت در آن یادبود مرگ و قیام عیسی از مردگان و سهیم شدن ما در آن واقعه عظیم را به طرزی نمادین اعلام می‌کند. رساله به رومیان فصل ۶ آیه‌های ۱ تا ۶؛ رساله به کولسیان فصل ۲ آیه‌های ۱۲ تا ۱۳.

 • با شرکت کردن در آیین تعمید ما به جمع ایمانداران یا بدن عیسی ملحق می‌شویم. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۱۲ تا ۱۳؛ اعمال رسولان فصل ۲ آیه ۴۱.

 • بر حسبِ کلام خدا، غسل تعمید باید با فرو رفتن یا غرق شدن کامل در آب صورت بگیرد. اعمال رسولان فصل ۸ آیه‌های ۳۶ تا ۳۸؛ انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۲۳.

فراگرفتن تعالیم کلام خدا، اعتراف ایمان به عیسی و توبه از گناهان، سه شرط ضروری برای آنانی است که کاندید غسل تعمید می‌باشند.

 • فراگیری تعالیم بنیادی کلام خدا، نظر و هماهنگی اعتقاداتی را در بین ایمانداران به وجود می‌آورد. انجیل متی فصل ۲۸ آیه‌های ۱۸ تا ۲۰.

 • اگر شرایط آن ایجاب می‌کند غسل تعمید باید در حضور جمع دیگر ایمانداران برای تأیید عیسی بعنوان نجات دهنده صورت گیرد. اعمال رسولان فصل ۱۸ آیه ۱۸.

 • ثمرات توبه از گناه نشانه فعالیت فیض خداوند است برای تمام آنهایی که از طریق غسل تعمید به امت او ملحق می‌شوند. انجیل متی فصل ۳ آیه‌های ۷ تا ۸.

اتحاد در کلیسا

استفاده شخصی

 • واژه «نسبت به گناه مردن» به چه معنی است؟

 • آیا آن قدرتی که عیسی را از میان مردگان برخیزاند توان زنده کردن من از مرگ روحانی را دارد؟

 •  واژه «اتحاد با عیسی» به چه معنی است؟

 • غسل تعمید واقعه‌ای است بس عظیم و وسیله‌ای برای ملحق شدن به جمع ایمانداران و من را مشمول دریافت روح‌القدس برای برقرار ساختن یک زندگی پیروز و هدفمند می‌نماید.

تعهد

خداوندا، ای پدر آسمانی اعتراف می‌کنم که عیسی منجی من است و از گناهانانم توبه می‌کنم. می‌خواهم نسبت به گناهان خود مرده و زین پس در تازگی و پیروزی در عیسی و با قدرت روح‌القدس زندگی نمایم. می‌خواهم که با شرکت در مراسم غسل تعمید به جمع ایمانداران عیسی ملحق شوم. آمین!

اعمال رسولان فصل ۲ آیه ۳۸: پطرس به ایشان گفت: «توبه كنید و هر یک از شما برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید كه روح‌القدس یعنی عطیهٔ خدا را خواهید یافت.

اعمال رسولان فصل ۸ آيه ۱۲: امّا وقتی به مژدهٔ فیلیپُس دربارهٔ پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند مردها و زنها تعمید یافتند.

اعمال رسولان فصل ۱۶ آیه‌‌های ۳۰ تا ۳۳: ۳۰ سپس آنان را بیرون آورد و گفت: «ای آقایان، من چه باید بكنم كه نجات یابم؟» ۳۱ پاسخ دادند: «به عیسی خداوند ایمان آور كه تو با اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت.» ۳۲ آنگاه پیام خداوند را به او و جمیع اهل خانه‌اش رسانیدند. ۳۳ درست در همان موقع شب زندانبان آنان را بیرون آورد و زخمهایشان را شست‌وشو نمود و بی‌درنگ او و خانواده‌اش تعمید گرفتند.

اعمال رسولان فصل ۲۲ آیه ۱۶: حالا چرا معطل هستی؟ برخیز، تعمید بگیر و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو.'

رساله به رومیان فصل ۶ آیه‌های ۱ تا ۶: ۱ پس چه بگوییم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟ ۲ به هیچ وجه! ما كه نسبت به گناه مرده‌ایم، چگونه می‌توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ ۳ آیا نمی‌دانید كه وقتی ما در اتّحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم، در اتّحاد با مرگ او تعمید یافتیم؟ ۴ پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان طوری که مسیح به وسیلهٔ قدرت پر شكوه پدر، پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. ۵ زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یكی شدیم، به همان ‌طریق در رستاخیزی مانند رستاخیز او نیز با او یكی خواهیم بود. ۶ این را می‌دانیم كه آن آدمی كه در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او كشته شد ‌تا نفس گناهكار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم.

رساله به کولسیان فصل ۲ آیه‌های ۱۲ تا ۱۳: ۱۲ وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیلهٔ ایمان با قدرت خدا كه مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، با او قیام كردید. ۱۳ خدا شما را كه به علّت خطاهای خود مُرده و در جسم خود نامختون بودید، با مسیح زنده كرد و همهٔ گناهان ما را بخشیده است.

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۱۲ تا ۱۳: ۱۲ بدن انسان، واحدی است كه از اعضای بسیار تشكیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می‌باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همین‌طور می‌باشد. ۱۳ پس همهٔ ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده و خواه آزاد با یک روح در بدن تعمید یافته‌ایم و همه از همان روح پر شده‌ایم تا از او بنوشیم.

اعمال رسولان فصل ۲ آیه ۴۱: پس کسانی‌که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به ایشان پیوستند.

اعمال رسولان فصل ۸ آیه‌های ۳۶ تا ۳۸: ۳۶ همان‌طور كه می‌رفتند به آبی رسیدند. خواجه سرا گفت: «نگاه كن، در اینجا آب هست؛ چه چیزی مانع تعمید گرفتن من است؟» ۳۷ فیلیپُس گفت: «اگر با تمام دل ایمان آوری هیچ مانعی وجود ندارد.» خواجه سرا پاسخ داد: «من ایمان دارم كه عیسی مسیح، پسر خداست.» ۳۸ خواجه سرا دستور داد كالسكه را نگه دارند. او و فیلیپُس داخل آب رفتند و فیلیپُس او را تعمید داد.

انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۲۳: یحیی نیز در عینون، نزدیک سالیم، به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می‌آمدند.

انجیل متی فصل ۲۸ آیه‌های ۱۸ تا ۲۰: ۱۸ آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت كرد و فرمود: «تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. ۱۹ پس بروید و همهٔ ملّتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید ۲۰ و تعلیم دهید كه همهٔ چیزهایی را كه به شما گفته‌ام، انجام دهند و بدانید كه من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم.»

اعمال رسولان فصل ۱۸ آیه‌ ۸: كرسپس كه سرپرست كنیسه بود در این موقع با تمام اهل خانه‌اش به خداوند ایمان آورد. به‌علاوه، بسیاری از اهالی قرنتس كه به پیام خدا گوش می‌دادند، ایمان آوردند و تعمید گرفتند.

انجیل متی فصل ۳ آیه‌های ۷ تا ۸: ۷ وقتی یحیی دید بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تعمید آمده‌اند به آنان گفت: «ای مارها چه کسی شما را آگاه كرد تا از غضب آینده بگریزید؟ ۸ پس کارهایی را كه شایستهٔ توبه باشد، انجام دهید.

bottom of page