top of page

روح‌القدس کیست؟

تثلیث و الوهیت

روح‌القدس از ازل در هنگام خلقت این جهان، به دنیا آمدن عیسی و در راه نجات انسان از گناه با خدا سهیم و شریک بوده است. نویسندگان کتب‌مقدس را او الهام بخشید. او زندگی عیسی را با قدرت پر ساخت. روح‌القدس ما انسان‌ها را جذب خدا می‌کند و گناهکار و مقصر بودنمان را آشکار می‌‌سازد؛ و کسانی را که تسلیم می‌شوند حیات نو و شبیه خدا می‌گرداند. خدا روح‌القدس را به این دنیا فرستاد تا به ابد در قلب ایمانداران ساکن گردد. او به ایمانداران عیسی عطایای الهی می‌بخشد تا برای عیسی شاهدان مؤثر و وفادار باشند. روح‌القدس هماهنگ با کلام خدا ما انسان‌ها را به راه راستی و حقیقت هدایت می‌کند.

 

 روح‌القدس همان ذات و موجودیت خدا را دارد. او حتی قبل از اینکه خدا انسان و حیات را بیافریند بر روی کره زمین می‌خرامید. او تمام نویسندگان کتب مقدس را الهام بخشید. تمامی آیه‌ها را می توانید در پایان هر درس مشاهده کنید!

 • روح‌القدس در هنگام آفرینش نقش بسیار اساسی بر عهده داشت. سفر پیدایش فصل ۱ آیه ۱ تا ۲.

 • مسیح از روح‌القدس متولد شد. لوقا فصل ۱ آیه ۳۵.

 • او با عیسی در کار نجات انسان از گناه نقش اساسی بر عهده داشت. لوقا فصل ۴ آیه ۱۸.

 • نویسندگان کتاب مقدس از روح‌القدس الهام گرفتند. رساله دوم پطرس فصل ۱ آیه ۲۱.

 

آیه‌ها برای مطالعه بیشتر: ایوب فصل ۳۳ آیه ۴؛ رساله به رومیان فصل ۸ آیه‌های ۱۱ تا ۱۶؛ اعمال رسولان فصل ۱۰ آیه ۳۸.

 

امروز نیز روح‌القدس ما انسانها را به سوی خدا هدایت می‌کند و ایمانداران به او را در زندگی روحانی‌شان کمک و یاری می‌رساند.

 

 • روح‌القدس انسان‌ها را به سوی خدا هدایت می‌کند. مکاشفه فصل ۲۲ آیه ۱۷.

 • او ما را نسبت به گناهان‌مان واقف و ملزم به بخشایش خدا می‌سازد. یوحنا فصل ۱۶ آیه‌های ۷ تا ۱۳.

 • او زندگی تازه به انسان می‌بخشد. یوحنا فصل ۳ آیه‌های ۳ تا ۸.

 • او جلوه و سیرت خدا را در ما انسان‌ها بازسازی می‌کند. رساله دوم به قرنتیان فصل ۳ آیه ۱۸.

 • او ایمانداران را به سوی حقیقت هدایت می‌کند. یوحنا فصل ۱۴ آیه ۲۶؛ فصل ۱۵ آیه‌های ۲۶ تا ۲۷.

 • او همیشه این کار را مطابق کلام خدا انجام می‌دهد. اشعیا فصل ۸ آیه ۲۰.

 • روح‌القدس همیشه با ماست، تا ما را یاری و تسکین بخشد. یوحنا فصل ۱۴ آیه‌های ۱۶ تا ۱۸.

 

دریافت روح القدس
 • او عطایای روحانی به ایمانداران عطا می‌کند. رساله به افسسیان فصل ۴ آیه‌های ۱۱ تا ۱۲؛ رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۴ تا ۱۱.

 • او به ایمانداران قدرت می‌بخشد تا برای عیسی شهادت بدهند. اعمال رسولان فصل ۱ آیه ۸.

 • او بخاطر سنگ دلی ما امکان دارد ما را رها نماید. رساله به افسسیان فصل ۴ آیه ۳۰.

 • بدن ما ایمانداران معبد روح‌القدس می‌باشد. رساله اول به قرنتیان فصل ۶ آیه‌های ۱۹ تا ۲۰.

 • ما بواسطه روح بعنوان فرزندان خدا ممهور شده‌ایم. رساله به افسسیان فصل ۱ آیه‌های ۱۳ تا ۱۴.

آیه‌ها برای مطالعه بیشتر:  حزقیال فصل ۳۶ آیه‌های ۲۶ تا ۲۷؛ رساله به غلاطیان فصل ۵ آیه‌های ۲۲ تا ۲۳؛ یوئیل فصل ۲ آیه ۲۸؛ رساله اول به تسالونیکیان فصل ۱ آیه ۵؛ لوقا فصل ۱۲ آیه‌های ۱۱ تا ۱۲.

استفاده شخصی

تعهد

 • چه عطایای روحانی را خدا به من عطا کرده و چگونه می‌توانم آنها را در راستای جلال خدا استفاده کنم؟

 • از چه راهی می‌توانم تشخیص بدهم که راه و کردار الهام شده به من از طرف روح‌القدس است یا خیر؟

 • روح‌القدس عطیه خدا به من است. او مثل یک دوست وفادار به گوش فرامی‌دهد و همیشه یار و یاور من است. وقتی روح‌القدس در قلب من ساکن باشد مرا از هر یأس و نومیدی به سمت شادی و امید هدایت می‌کند. او مرا به همان روشی که عیسی را در زندگی زمینی‌اش یاری رساند، یاری کرده و قدرت خواهد بخشید.

شکرت خدایا که به من وعده روح‌القدس را داده‌ای. من امروز تو را به زندگی و قلب خود دعوت می‌کنم. از تو خواهش می‌کنم تا مرا یاری کنی تا مانند عیسی بشوم. مرا همانطور که در دعا هستم از طریق کلام خود هدایت نما. من به تو توکل می‌کنم تا استعدادهایی را که به من بخشیده‌ای را برای جلال تو و برکت دادن به دیگران استفاده نمایم. آمین!

سفر پیدایش فصل ۱ آیه ۱ تا ۲: ۱ در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید. ۲ زمین بی‌شکل و خالی بود، و تاریکی بر روی ژرفا؛ و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.

لوقا فصل ۱ آیه ۳۵: فرشته پاسخ داد: «روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو، آن مولودْ مقدّس و پسر خدا خوانده خواهد شد.

لوقا فصل ۴ آیه ۱۸: «روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم.

رساله دوم پطرس فصل ۱ آیه ۲۱: زیرا وحی هیچ‌گاه به ارادۀ انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح‌القدس از جانب خدا سخن گفتند.

ایوب فصل ۳۳ آیه ۴: روحِ خدا مرا آفریده است، و نَفَسِ قادر مطلق مرا حیات می‌بخشد.

رساله به رومیان فصل ۸ آیه‌های ۱۱ تا ۱۶: ۱۱ و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، حتی به بدنهای فانی شما نیز حیات خواهد بخشید. او این را به واسطۀ روح خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است. ۱۲ پس ای برادران، ما مدیونیم، امّا نه به نَفْس، تا بر طبق آن زندگی کنیم. ۱۳ زیرا اگر بر طبق نَفْس زندگی کنید، خواهید مرد؛ امّا اگر به واسطۀ روح، اعمال گناه‌آلود بدن را بکُشید، خواهید زیست. ۱۴ زیرا آنان که از روح خدا هدایت می‌شوند، پسران خدایند. ۱۵ چرا که شما روح بندگی را نیافته‌اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته‌اید که به واسطۀ آن ندا درمی‌دهیم: «اَبّا، پدر.» ۱۶ و روحْ خود با روح ما شهادت می‌دهد که ما فرزندان خداییم.

اعمال رسولان فصل ۱۰ آیه ۳۸: و چگونه خدا عیسای ناصری را با روح‌القدس و قدرت مسح کرد، به گونه‌ای که همه جا می‌گشت و کارهای نیکو می‌کرد و همۀ آنان را که زیر ستم ابلیس بودند، شفا می‌داد، از آن رو که خدا با او بود.

مکاشفه فصل ۲۲ آیه ۱۷: روح و عروس می‌گویند: «بیا!» هر آن که می‌شنود بگوید: «بیا!» هر که تشنه است بیاید؛ و هر که طالب است، از آب حیات به‌رایگان بگیرد.

یوحنا فصل ۱۶ آیه‌های ۷ تا ۱۳: ۷ با این حال، من به شما راست می‌گویم که رفتنم به سود شماست. زیرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ امّا اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم. ۸ چون او آید، جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری، تقصیرکار است. ۹ به لحاظ گناه، زیرا به من ایمان نمی‌آورند. ۱۰ به لحاظ عدالت، زیرا نزد پدر می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید. ۱۱ و به لحاظ داوری، زیرا رئیس این جهان محکوم شده است. ۱۲ «بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، امّا اکنون یارای شنیدنش را ندارید. ۱۳ امّا چون روحِ راستی آید، شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد؛ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می‌شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت.

یوحنا فصل ۳ آیه‌های ۳ تا ۸: ۳ عیسی در پاسخ گفت: «آمین، آمین، به تو می‌گویم، تا کسی از نو زاده نشود، نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببیند.» ۴ نیقودیموس به او گفت: «کسی که سالخورده است، چگونه می‌تواند زاده شود؟ آیا می‌تواند دیگر بار به رَحِم مادرش بازگردد و به دنیا آید؟» ۵ عیسی جواب داد: «آمین، آمین، به تو می‌گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، نمی‌تواند به پادشاهی خدا راه یابد. ۶ آنچه از بشرِ خاکی زاده شود، بشری است؛ امّا آنچه از روح زاده شود، روحانی است. ۷ عجب مدار که گفتم باید از نو زاده شوید! ۸ باد هر کجا که بخواهد می‌وزد؛ صدای آن را می‌شنوی، امّا نمی‌دانی از کجا می‌آید و به کجا می‌رود. چنین است هر کس نیز که از روح زاده شود.»

رساله دوم به قرنتیان فصل ۳ آیه ۱۸: و همۀ ما که با چهرۀ بی‌نقاب، جلال خداوند را، چنانکه در آینه‌ای، می‌نگریم، به صورت همان تصویر، از جلال به جلالی فزونتر دگرگون می‌شویم؛ و این از خداوند سرچشمه می‌گیرد که روح است.

یوحنا فصل ۱۴ آیه ۲۶: امّا آن مدافع، یعنی روح‌القدس، که پدر او را به نام من می‌فرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد. فصل ۱۵ آیه‌های ۲۶ تا ۲۷: ۲۶ «امّا چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما می‌فرستم بیاید، یعنی روحِ راستی که از پدر صادر می‌شود، او خودْ دربارۀ من شهادت خواهد داد، ۲۷ و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا از آغاز با من بوده‌اید.

اشعیا فصل ۸ آیه ۲۰: به شریعت و به شهادت روی نمایید! اگر مطابق این کلام سخن نگویند، ایشان را طَلیعه‌ای نیست.

یوحنا فصل ۱۴ آیه‌های ۱۶ تا ۱۸: ۱۶ و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، ۱۷ یعنی روحِ راستی که جهان نمی‌تواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می‌بیند و نه می‌شناسد؛ امّا شما او را می‌شناسید، چرا که نزد شما مسکن می‌گزیند و در شما خواهد بود. ۱۸ «شما را بی‌کس نمی‌گذارم؛ نزد شما می‌آیم.

رساله به افسسیان فصل ۴ آیه‌های ۱۱ تا ۱۲: ۱۱ و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر، و برخی را به عنوان شبان و معلّم، ۱۲ تا مقدسین را برای کار خدمت آماده سازند، برای بنای بدن مسیح،

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۴ تا ۱۱: ۴ باری، عطایا گونا‌گونند، امّا روحْ همان است؛ ۵ خدمتها گونا‌گونند، امّا خداوند همان است؛ ۶ عملها گونا‌گونند، امّا همان خداست که همه را در همه به عمل می‌آورد. ۷ ظهور روح، به هر کس برای منفعتِ همگان داده می‌شود. ۸ به یکی به وسیلۀ روح، کلام حکمت داده می‌شود، به دیگری به واسطۀ همان روح، کلام معرفت، ۹ و به شخصی دیگر به وسیلۀ همان روح، ایمان و به دیگری باز توسط همان روح، عطایای شفا دادن. ۱۰ به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده می‌شود، به دیگری نبوّت، و به دیگری تشخیص ارواح. و باز به شخصی دیگر سخن گفتن به انواع زبانهای غیر بخشیده می‌شود و به دیگری ترجمۀ زبانهای غیر. ۱۱ امّا همۀ اینها را همان یک روح به عمل می‌آورد و آنها را به ارادۀ خود تقسیم کرده، به هر کس می‌بخشد.

اعمال رسولان فصل ۱ آیه ۸: امّا چون روح‌القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامِرِه و تا دورترین نقاط جهان.»

رساله به افسسیان فصل ۴ آیه ۳۰: روح قدّوس خدا را که بدان برای روز رهایی مهر شده‌اید، غمگین مسازید.

رساله اول به قرنتیان فصل ۶ آیه‌های ۱۹ تا ۲۰: ۱۹ آیا نمی‌دانید که بدن شما معبد روح‌القدس است که در شماست و او را از خدا یافته‌اید، و دیگر از آنِ خود نیستید؟ ۲۰ به بهایی خریده شده‌اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید.

رساله به افسسیان فصل ۱ آیه‌های ۱۳ تا ۱۴: ۱۳ و شما نیز در او جای گرفتید، آنگاه که پیامِ حقیقت، یعنی بشارتِ نجات خود را شنیدید؛ و در او نیز چون ایمان آوردید، با روح‌القدسِ موعود مُهر شدید، ۱۴ که بیعانۀ میراث ماست برای تضمین رهاییِ آنان که از آنِ خدایند، تا جلال او ستوده شود.

حزقیال فصل ۳۶ آیه‌های ۲۶ تا ۲۷: ۲۶ و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده، دلی گوشتین به شما خواهم داد. ۲۷ روحِ خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید، و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد.

رساله به غلاطیان فصل ۵ آیه‌های ۲۲ تا ۲۳: ۲۲ امّا ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، ۲۳ فروتنی و خویشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست.

یوئیل فصل ۲ آیه ۲۸: «پس از آن، روح خود را بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت؛ پسران و دختران شما نبوّت خواهند کرد، پیرانتان خوابها و جوانانتان رؤیاها خواهند دید.

رساله اول به تسالونیکیان فصل ۱ آیه ۵: چرا که انجیلِ ما تنها نه با کلمات، بلکه با قدرت و روح‌القدس و یقین کامل به شما رسید، چنانکه نیک می‌دانید به‌خاطر شما چگونه در میانتان رفتار کردیم.

لوقا فصل ۱۲ آیه‌های ۱۱ تا ۱۲: ۱۱ چون شما را به کنیسه‌ها و به حضور حاکمان و صاحبمنصبان برند، نگران مباشید که چگونه از خود دفاع کنید یا چه بگویید، ۱۲ زیرا در آن هنگام روح‌القدس آنچه را که باید بگویید به شما خواهد آموخت.»

 

bottom of page