top of page

تجربه نجات

«خدا با محبت و رحمت سرمدی، مسیح كه هرگز گناه را نشناخت را در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم.  ما به هدایت روح‌القدس نیاز خود را حس می‌كنیم، گناهكاری خود را اعتراف می‌نماییم، از خطایای خویش توبه نموده و ایمان به عیسی را بعنوان خداوند و مسیح جایگزین و الگو نشان می‌دهیم. این ایمان كه موجب نجات می‌شود بواسطه قدرت الهی كلامِ خداوند حاصل می‌گردد و هدیه فیض خداست. از طریق مسیح از کنترل گناه تبرئه می‌شویم و بعنوان پسران و دختران خدا به فرزندی پذیرفته می‌شویم و از قید گناه رها می‌گردیم. بواسطه روح‌القدس تولدی تازه یافته و تقدیس می‌شویم؛ روح‌القدس ذهن ما را از نو می‌سازد و احكام محبت‌آمیز خدا را بر قلب‌هایمان حک می‌نماید و به ما قدرت زیستن در یک زندگی مقدس داده می‌شود. با ساكن شدن در او در طبیعت الهی سهیم می‌شویم و تضمین نجات را برای حال حاضر و روز داوری به دست می‌آوریم.»

همه بشریت نیاز به نجات دارد. ما همه بواسطه ذات گناهکاریم و باید گناهان خود را پذیرفته و از آنها توبه کنیم و مسیح را بعنوان جانشین بیگناه خود دریافت نماییم.​ تمامی آیه‌ها را می‌توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید!

اهل کتاب
 • همه ما گناه کرده‌ایم و از جلال خدا محرومیم. رساله به رومیان فصل ۳ آیه ۲۳.

 • گناهکاری، ما را نسبت به خدا بیگانه می‌کند و این انحراف به گناهِ بیشتر ختم می‌شود. رساله به رومیان فصل ۸ آیه‌های ۵ تا ۸.

 • روح‌القدس نیاز ما به توبه را آشکار می‌کند. انجیل یوحنا فصل ۱۶ آیه‌های ۷ تا ۸.

 • ما نیاز به تشخیص و پذیرفتن گناهکاریمان داریم. رساله اول یوحنا فصل ۱ آیه‌های ۸ تا ۱۰.

 • ما باید توبه کنیم. اعمال رسولان فصل ۲ آیه ۳۸.

 • ما قادر به نجات خود نیستیم و به نجات‌دهنده نیازمندیم. رساله به تیتوس فصل ۳ آیه‌های ۳ تا ۷.

آیات بیشتر برای مطالعه: رساله به غلاطیان فصل ۳ آیه‌های ۱۳ تا ۱۴؛ رساله اول پطرس فصل ۲ آیه‌های ۲۱ تا ۲۲

مـا بـواسـطه ای ن، نـجات‌دهـندهمـان را که گـذشـته گـناه‌آلـود مـا را بخشیده، دریافـت میکنیم و بـه مـا اطمینان حیات ابـدی را میبخشـد و بـه نـقطهای میرسـانـد تـا عنوان پسران و دختران خدا را اختیار کنیم و به ما قدرت می‌بخشد تا زندکی مقدسی را داشته باشیم.

 • ایمان و نجات هدایای خدادادی هستند. رساله به افسسیان فصل ۲ آیه‌های ۵ تا ۱۰؛ انجیل لوقا فصل ۱۷ آیه ۵.

 • ما ایمان را بواسطه شنیدن کلام خدا بدست می‌آوریم. رساله به رومیان فصل ۱۰ آیه ۱۷.

 • بواسطه ایمان، عیسی را بعنوان نجات‌دهنده‌مان می‌پذیریم. انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶.

 • با ایمان، بخشش و پارسا شمرده شدن را دریافت می‌کنیم. رساله به رومیان فصل ۳ آیه‌های ۲۱ تا ۲۶.

 • با ایمان، فرزندان خدا می‌شویم. انجیل یوحنا فصل ۱ آیه ۱۲؛ رساله به غلاطیان فصل ۴ آيه‌هیا ۴ تا ۷.

 • با ایمان از شریر رهایی می‌یابیم و اطمینانِ داشتن زندگی ابدی را دریافت می‌کنیم. رساله به غلاطیان فصل ۱ آیه ۴؛ رساله اول یوحنا فصل ۵ آیه ۱۳.

 • با ایمان در حیاتی نو دوباره متولد می‌شویم. انجیل یوحنا فصل ۳ آیه‌های ۳ تا ۸؛ رساله اول پطرس فصل ۱ آیه ۲۳.

 • با ایمان قدرت زندگی در حیات مقدس را می‌یابیم. حزقیال فصل ۳۶ آيه‌های ۲۵ تا ۲۷؛ رساله به رومیان فصل ۸ آیه ۱۴.

 • خدا وعده داده است تا احکام محبتش را بر دل‌هایمان بنگارد تا به ما کمک کنند تا از صمیم دل او را اطاعت کنیم. رساله به عبرانیان فصل ۸ آیه‌های ۷ تا ۱۲.

 • چنانچه به گناهانمان اعتراف کنیم خدا نیز به ما وعده بخشش می‌دهد. رساله اول یوحنا فصل ۱ آيه‌های ۷ تا ۹.

 • آیات بیشتر برای مطالعه: انجیل مرقس فصل ۹ آیه‌های ۲۳ تا ۲۴؛ رساله به کولسیان فصل ۱ آیه‌های ۱۳ تا ۱۴؛ رساله به رومیان فصل ۵ آیه‌های ۶ تا ۱۰ و فصل ۸ آیه‌های ۱۴ تا ۱۷؛ رساله به غلاطیان فصل ۳ آیه ۲۶.

استفاده شخصی

 • چرا زندگی مسیحی یک حیات تازه خوانده می‌شود؟

 • چرا زیستن در یک زندگی مقدس بدون قدرت خدا غیرممکن است؟

تعهد

خداوندا می‌دانم که بنابر طبیعتم از تو دور شده‌ام. فقط چون تو نجات‌دهنده را فراهم کردی می‌توانم زندگی ابدی را دریافت کنم. با ایمان بخشش تو، پاکی و رهایی از گناه را می‌پذیرم. پیشنهاد ارزنده‌ی تو برای عضویت در خانواده‌ات را پذیرفته و قدرت تو برای زیستن در زندگی مقدس را طلب می‌کنم. پدر آسمانی برای سپری کردن زندگی ابدی با تو لحظه شماری می‌کنم. آمین!

رساله به کولسیان فصل ۲ آیه ۱۵: مسیح بر روی صلیب، تمام قدرتهای آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح كرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت.

رساله به رومیان فصل ۳ آیه‌ ۲۳: همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند.

رساله به رومیان فصل ۸ آیه‌های ۵ تا ۸: ۵ زیرا کسانی‌که بر طبق خواهش‌های نفس زندگی می‌کنند، همیشه در فكر چیزهای نفسانی هستند ولی كسانی ‌كه مطیع روح خدا هستند، در فكر چیزهای روحانی می‌باشند. ۶ عاقبت دلبستگی به امور نفسانی، مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی، حیات و آرامش است. ۷ زیرا دلبستگی به امور نفسانی، دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی‌کند و در واقع نمی‌تواند اطاعت نماید. ۸ بنابراین انسانهای نفسانی نمی‌‌توانند خدا را خشنود سازند.

انجیل یوحنا فصل ۱۶ آیه‌های ۷ تا ۸: ۷ با وجود این، این حقیقت را به شما می‌گویم كه رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبانتان نزد شما نمی‌آید امّا اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد ۸ و وقتی او می‌آید جهان را در مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد می‌سازد.

رساله اول یوحنا فصل ۱ آیه‌های ۸ تا ۱۰: ۸ اگر بگوییم كه بی‌گناه هستیم، خود را فریب می‌دهیم و از حقیقت دور هستیم. ۹ امّا اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به او اعتماد كنیم؛ زیرا او به حق عمل می‌کند. او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همهٔ خطاهایمان پاک می‌سازد. ۱۰ اگر بگوییم كه هرگز مرتكب گناهی نشده‌ایم، خدا را دروغگو شمرده‌ایم و از كلام او کاملاً بی‌خبر هستیم.

اعمال رسولان فصل ۲ آیه ۳۸: پطرس به ایشان گفت: «توبه كنید و هر یک از شما برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید كه روح‌القدس یعنی عطیهٔ خدا را خواهید یافت.

رساله به تیطس فصل ۳ آیه‌های ۳ تا ۷: ۳ زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیّاشی بودیم و روزهای خود را به كینه‌جویی و حسادت می‌گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفّر بودیم. ۴ امّا هنگامی‌كه مهر و محبّت نجات‌دهندهٔ ما خدا، آشكار شد، ۵ او ما را نجات داد. امّا این نجات به‌خاطر کارهای نیكویی كه ما كردیم نبود، بلكه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود كه به وسیلهٔ آن، روح‌القدس به ما تولّد تازه و حیات تازه بخشید. ۶ زیرا خدا روح‌القدس را به وسیلهٔ عیسی مسیح نجات‌دهندهٔ ما، به فراوانی به ما عطا فرمود ۷ تا به وسیلهٔ فیض او کاملاً نیک محسوب شده و مطابق امید خود، وارث حیات جاودانی گردیم.

رساله به غلاطیان فصل ۳ آیه‌های ۱۳ تا ۱۴: ۱۳ وقتی مسیح به‌خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد كرد. زیرا کتاب‌مقدّس می‌فرماید: «هرکه به دار آویخته شود ملعون است.» ۱۴ این‌همه واقع شد تا بركتی كه خدا به ابراهیم وعده داده بود، به وسیلهٔ عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد تا ما روح‌القدس موعود را از راه ایمان به دست آوریم.

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه‌های ۱۴ تا ۱۷: ۱۴ و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما! ۱۵ وقتی گفتیم كه خدا مسیح را زنده ساخته است، درصورتی‌که زنده شدن مردگان درست نباشد، دربارهٔ خدا شهادت دروغ داده‌ایم. ۱۶ زیرا اگر مردگان زنده نمی‌شوند، مسیح هم مسلّماً زنده نشده است. ۱۷ و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید.

رساله اول پطرس فصل ۲ آیه‌های ۲۱ تا ۲۲: ۲۱ مگر خدا شما را برای همین برنگزیده است؟ خود مسیح با رنجهایی كه به‌خاطر شما كشید، برای شما نمونه شد تا به همان راهی كه او رفت، شما نیز بروید. ۲۲ شما می‌دانید كه او هیچ گناهی نكرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد.

رساله به افسسیان فصل ۲ آیه‌‌های ۵ تا ۱۰: ۵ اگرچه به علّت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. (از راه فیض خداست كه شما نجات یافته‌اید.) ۶ و به‌خاطر اتّحادی كه با مسیح داریم، ما را سرافراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. ۷ تا ثروت عظیم و بی‌قیاس فیض خود را، با مهربانی نسبت به ما، در عیسی مسیح در زمانهای آینده نمایان سازد. ۸ زیرا به‌سبب فیض خداست كه شما از راه ایمان نجات یافته‌اید و این كار شما نیست بلكه بخشش خداست. ۹ این نجات، نتیجهٔ کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد كه كسی به خود ببالد. ۱۰ زیرا ما ساختهٔ دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن كارهای نیكویی را كه او قبلاً برای ما مقدّر فرمود كه انجام دهیم، بجا آوریم.

انجیل لوقا فصل ۱۷ آیه ۵: رسولان به عیسی خداوند عرض كردند: «ایمان ما را زیاد كن.»

رساله به رومیان فصل ۱۰ آیه‌ ۱۷: پس ایمان از شنیدن پیام پدید می‌آید و پیام ما كلام مسیح است.

انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶: زیرا خدا جهانیان را آن‌قدر محبّت نمود كه پسر یگانهٔ خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلكه صاحب حیات جاودان شود.

رساله به رومیان فصل ۳ آیه‌های ۲۱ تا ۲۶:  ۲۱ امّا اكنون نیكی مطلق خدا كه تورات و انبیا بر آن شهادت داده‌اند آشکار شده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت ۲۲ و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همهٔ ایمانداران را نیک می‌شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست، ‌ ۲۳ همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند. ۲۴ امّا با فیض خدا، همه به وساطت عیسی مسیح كه آنان را آزاد می‌سازد، ‌به طور رایگان، نیک محسوب می‌شوند. ۲۵ زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌‌ای برای آمرزش گناهان -‌كه با ایمان به خون او به دست می‌آید ـ‌ در مقابل چشم همه قرار داده و با این كار خدا عدالت خود را ثابت نمود زیرا در گذشته به‌سبب بردباری خود، گناهان آدمیان را نادیده گرفت ۲۶ تا در این زمان، عدالت خدا کاملاً به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود كه خدا عادل است و كسی را كه به عیسی ایمان می‌آورد، نیک می‌شمارد.»

انجیل یوحنا فصل ۱ آیه ۱۲: امّا به همهٔ کسانی‌که او را قبول كردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد كه فرزندان خدا شوند.

رساله به غلاطیان فصل ۴ آیه‌های ۴ تا ۷: ۴ امّا وقتی زمان معیّن فرا رسید، خدا فرزند خود را كه از یک زن و در قید شریعت متولّد شده بود، فرستاد ۵ تا آزادی كسانی را كه در قید شریعت بودند، فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم. ۶ خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید، روح پسر خود را به قلبهای ما فرستاده است و این روح فریاد زده می‌گوید: «پدر، ای پدر.» ۷ پس تو دیگر برده نیستی؛ بلكه پسری و چون پسر هستی، خدا تو را وارث خود نیز ساخته است.»

رساله به غلاطیان فصل ۱ آیه ۴: همان عیسی كه جان خود را برای گناهان ما داد تا طبق ارادهٔ پدر ما خدا، ما را از این زمانهٔ شریر برهاند.

رساله اول یوحنا فصل ۵ آیه ۱۳: این نامه را نوشتم تا شما كه به نام پسر خدا ایمان دارید، یقین بدانید كه حیات جاودانی دارید.

انجیل یوحنا فصل ۳ آیه‌های ۳ تا ۸: ۳ عیسی پاسخ داد: «یقین بدان تا شخص از نو تولّد نیابد نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببیند.» ۴ نیقودیموس گفت: «چطور ممكن است شخص سالخورده‌ای از نو متولّد شود؟ آیا می‌تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولّد یابد؟» ۵ عیسی پاسخ داد «یقین بدان كه هیچ‌کس نمی‌تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولّد یابد. ۶ آنچه از جسم تولّد بیابد، جسم است و آنچه از روح متولّد گردد، روح است. ۷ تعجّب نكن كه به تو می‌گویم همه باید دوباره متولّد شوند. ۸ باد هرجا كه بخواهد می‌وزد صدای آن را می‌شنوی، امّا نمی‌دانی از كجا می‌آید، یا به كجا می‌رود. حالت كسی هم كه از روح خدا متولّد می‌شود همین‌طور است.»

رساله او پطرس فصل ۱ آیه ۲۳: این بار تولّد شما در اثر تخم فانی نبود بلكه به وسیلهٔ تخم غیرفانی، یعنی كلام‌ خدای زنده و جاودان تولّد تازه یافتید.

رساله به رومیان فصل ۱۲ آیه ۲: هم‌شكل این جهان نشوید بلكه به ‌وسیلهٔ تجدید افكار، وجود شما تغییر شكل یابد تا بتوانید ارادهٔ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را كه مفید و پسندیده و كامل است، بشناسید.

رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه‌های ۱۷ تا ۲۱: ۱۷ کسی‌که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه كهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. ۱۸ اینها همه از طرف خدایی است كه به وسیلهٔ مسیح، ما را كه قبلاً دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل كرده است و ما را موظّف ساخت كه به دشمنان دیگر او هم اعلام كنیم كه آنها نیز می‌توانند دوستان او بشوند. ۱۹ به عبارت دیگر خدا به جای اینكه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیلهٔ مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است ۲۰ پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیلهٔ ما شما را می‌خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می‌کنیم: با خدا مصالحه كنید. ۲۱ به‌خاطر گناهان ما، خدا او را که مرتکب هيچ گناهی‌ نشده بود گناهکار شناخت، تا به وسیلهٔ او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم.

رساله دوم پطرس فصل ۱ آیه‌های ۳ تا ۴: ۳ قدرت الهی آنچه را كه ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم، به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی‌که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم، بهتر بشناسیم. ۴ بنابراین از وعده‌های بزرگ و گرانبها، بهره‌مند شده و در نتیجه از فسادی كه زاییدهٔ تمایلات جسمانی است، بگریزید و در الوهیّت خدا شریک و سهیم شوید.

حزقیال فصل ۳۶ آیه‌های ۲۵ تا ۲۷: ۲۵ آب پاک به شما خواهم پاشید و شما از همهٔ آلودگی‌ها پاک خواهید شد و از همهٔ بُتها شما را پاک خواهم کرد. ۲۶ دلی تازه به شما خواهم داد و روح تازه‌ای در شما خواهم گذاشت و دل سنگی را از شما بیرون می‌کنم و دلی گوشتین به شما خواهم داد. ۲۷ روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را پیرو قوانین خود خواهم ساخت تا با دقّت دستورات مرا بجا آورید.

رساله به رومیان فصل ۸ آیه‌های ۱ تا ۴: ۱ پس دیگر برای کسانی‌که در اتّحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محكومیّتی وجود ندارد، ۲ زیرا فرمان حیات‌بخش روح‌القدس كه در اتّحاد با مسیح عیسی یافت می‌شود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد كرده است. ۳ آنچه را كه شریعت به علّت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهكار، برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محكوم ساخت. ۴ خدا چنین كرد تا احكام شریعت به وسیلهٔ ما كه گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم، بلكه مطیع روح خدا می‌باشیم، بجا آورده شود. .

رساله به عبرانیان فصل ۸ آیه‌های ۷ تا ۱۲: ۷ اگر آن پیمان اوّلیه بدون نقص می‌بود، هیچ نیازی نبود كه پیمان دیگری جای آن را بگیرد، ۸ امّا خداوند از قوم خود ایراد گرفته و می‌فرماید: «زمانی خواهد آمد كه من پیمان تازه‌ای با قوم اسرائیل و با خاندان یهودا می‌بندم.» خداوند می‌گوید، ۹ «این پیمان تازه مانند آن پیمانی نخواهد بود كه با اجداد ایشان بستم، در روزی كه دست آنها را گرفته و به بیرون از مصر هدایتشان نمودم، زیرا آنها طبق آن پیمان عمل نكردند،» و خداوند می‌فرماید: «پس من هم از آنان روی گردان شدم.» ۱۰ و خداوند می‌فرماید: «این است پیمانی كه پس از آن زمان با قوم اسرائیل خواهم بست: قوانین خود را در افكار آنان خواهم گذاشت و آن را بر دلهایشان خواهم نوشت. من خدای آنان و آنان قوم من خواهند بود. ۱۱ دیگر احتیاجی نیست كه آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یکدیگر بگویند: خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا كوچک مرا خواهند شناخت. ۱۲ در مقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به‌یاد نخواهم آورد.».

رساله اول یوحنا فصل ۱ آیه‌های ۷ تا ۹: ۷ امّا اگر در نور به سر می‌بریم -‌همان‌طور كه خدا در نور است- در آن صورت با یكدیگر اتّحاد داریم و خون عیسی، پسر او، ما را از همهٔ گناهانمان پاک می‌سازد. ۸ اگر بگوییم كه بی‌گناه هستیم، خود را فریب می‌دهیم و از حقیقت دور هستیم. ۹ امّا اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به او اعتماد كنیم؛ زیرا او به حق عمل می‌کند. او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همهٔ خطاهایمان پاک می‌سازد.

انجیل مرقس فصل ۹ آ‌یه‌های ۲۳ تا ۲۴: ۲۳ عیسی فرمود: «اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی‌که ایمان دارد، همه‌چیز ممكن است.» ۲۴ آن پدر فوراً با صدای بلند گفت: «من ایمان دارم، ولی ایمانم كم است. آن را زیاد گردان.»

رساله به کولسیان فصل ۱ آیه‌های ۱۳ تا ۱۴: ۱۳ او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. ۱۴ خدا به وسیلهٔ او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است. رساله به رومیان فصل ۵ آیه‌های ۶ تا ۱۰: ۶ زیرا در آن هنگام كه هنوز ما درمانده بودیم، مسیح در زمانی ‌كه خدا معیّن كرده بود در راه بی‌دینان جان سپرد. ۷ به ندرت می‌توان كسی را یافت كه حاضر باشد حتّی برای یک شخص نیكو از جان خود بگذرد، اگرچه ممكن است گاهی كسی به‌خاطر یک دوست خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد. ۸ امّا خدا محبّت خود را نسبت به ما کاملاً ثابت كرده است. زیرا در آن هنگام كه ما هنوز گناهكار بودیم، مسیح به‌خاطر ما مرد. ۹ ما كه با ریختن خون او کاملاً نیک شمرده شدیم چقدر بیشتر به وسیلهٔ خود او از غضب خدا خواهیم رست! ۱۰ وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خویش دشمنی ما را به دوستی تبدیل كرد، پس حالا كه دوست او هستیم، چقدر بیشتر زندگانی مسیح باعث نجات ما خواهد شد! فصل ۸ آیه‌های ۱۴ تا ۱۷: ۱۴ كسانی ‌كه به ‌وسیلهٔ روح خدا هدایت می‌شوند، فرزندان خدا هستند. ۱۵ زیرا آن روحی كه خدا به شما داده است، شما را برده نمی‌‌سازد و موجب ترس نمی‌شود، بلكه آن روح شما را فرزندان خدا می‌گرداند و ما به كمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می‌کنیم: «ابا، ای پدر.» ۱۶ روح خدا با روح ما با هم شهادت می‌دهند كه ما فرزندان خدا هستیم ۱۷ و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت، وارث -‌یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح- نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد.

رساله به غلاطیان فصل ۳ آیه ۲۶: زیرا ایمان باعث شد كه همهٔ شما در اتّحاد با مسیح عیسی فرزندان خدا باشید.

bottom of page