top of page

اتحاد در جمع ایمانداران

«جمع ایماندران یك بدن با اعضای بسیار است كه از هر ملیت و قوم و زبان و مردمی فرا خوانده شده است. ما در خداوند مخلوق تازه ای هستیم؛ تمایز نژادی، فرهنگی، تحصیلات و ملیت و اختلافات بین قشر بالا دست و پائین دست، فقیر و غنی، مرد و زن، فرقی بین ما نمی‌گذارد. همه ما در خداوند برابریم كه با یك روح ما را در مصاحبت با او و با یكدیگر پیوند داده است؛ ما باید بدون قید و شرط و جانبداری خدمت كنیم و خدمت بپذیریم. بواسطه مكاشفه عیسی مسیح در کلام خداوند، در ایمان و امیدی یكسان مشاركت داریم و یك شهادت را نزد همگان می‌بریم. این اتحاد از وحدانیت خدا نشأت می‌گیرد كه ما را به فرزندی پذیرفته است.»

یکی از عطایی خداوند به جمع ایمانداران اتحاد است.​ تمامی آیه‌ها را می‌توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید!

اتحاد در کلیسا
  • همانطور که خداوند یکی است به همان طریق هم جمع ایمانداران در اتحاد با او به سر می‌برند. انجیل یوحنا فصل ۱۷ آیه‌های ۲۰ تا ۲۳.

  • به عنوان فرزندان خداوند ما نیز همچون اعضای خانواده متحد می‌باشیم. رساله به افسسیان فصل ۴ آیه‌های ۱ تا ۶.

آیه‌های برای مطالعه بیشتر: رساله به افسسیان فصل ۴ آیه‌های ۱۴ تا ۱۶؛ رساله به کولسیان فصل ۳ آیه‌های ۱۰ تا ۱۵.

علی رغم داشتن زمینه‌های مختلف، ایمانداران خلقتی تازه و در اتحاد خود در خداوند همگی یکسان می‌باشند.

  • مهم نیست ما چه بودیم قبل از آشنایی با خداوند، مهم این است که هم اکنون با ایمان جزء بدن یا جمع ایمانداران او می‌باشیم. رساله به رومیان فصل ۱۲ آیه‌های۴ تا ۵۷؛ رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۱۲ تا ۱۴.

  • در حضور خداوند دیگر قشر بخصوصی ارجحیت بر دیگری ندارد. رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه‌های ۱۶ تا ۱۷؛ رساله به رومیان فصل ۶ آیه‌های ۶ تا ۱۱؛ اعمال رسولان فصل ۱۷ آیه‌های ۲۶ تا ۲۷.

  • خداوند در عیسی مسیح، برای کسی و یا طبقه‌ای تبعیض قائل نیست و همه جزء یک قوم هستیم و همه در تمام وعده‌هایی که خداوند به ابراهیم داد سهیم هستیم. رساله به غلاطیان فصل ۳ آیه‌های ۲۷ تا ۲۹.

  • محبت به یکدیگر زیباترین سیرت این اتحاد در خداوند می‌باشد. انجیل یوحنا فصل ۱۳ آیه‌های ۳۴ تا ۳۵؛ رساله اول یوحنا فصل ۳ آیه ۱۴.

آیه‌ها برای مطالعه بیشتر: انجیل متی فصل ۲۸ آیه‌های ۱۹ تا ۲۰؛ مزامیر فصل ۱۳۳ آیه‌ ۱.

اتحاد در کلیسا

استفاده شخصی

  • چگونه می‌توانم باعث به وجود آمدن اتحاد در جمع ایمانداران باشم؟ (رساله به افسسیان فصل ۴ آیه‌های ۱ تا ۳)

  • آیا می‌توان به عیسی اعتراف کرد ولی با دیگر ایمانداران به بدی و با دشمنی رفتار نمود؟ (انجیل متی فصل ۵ آيه ۴۴)

  • عضو بودن در خانواده خداوند موهبتی است الهی. در هر کجا از این کره خاکی که با دیگر ایمانداران آشنا شویم باید آن مهر و محبتی را که خداوند در عیسی به ما ارزانی داشت به همدیگر ابراز کنیم.

تعهد

خداوندا به خاطر کار عظیمی که در من انجام داده‌ای و برای شروع دوباره و خلقتی تازه که به من عطا کردی قول می‌دهم که با دیگران همچون برادر و خواهر خود رفتار نمایم و با توکل به تو و روح مقدست می‌خواهم بانی صلح و دوستی و محبت و اتحاد در جمع ایمانداران تو و هر جا که هستم باشم. آمین!

انجیل یوحنا فصل ۱۷ آیه‌های ۲۰ تا ۲۳: ۲۰ افقط برای اینها دعا نمی‌کنم بلكه برای کسانی هم كه به وسیلهٔ پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، ۲۱ تا همهٔ آنان یکی باشند آن‌چنان‌که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند و تا جهان ایمان بیاورد كه تو مرا فرستاده‌ای. ۲۲ آن جلالی را كه تو به من داده‌ای به آنان داده‌ام تا آنها یکی باشند آن‌چنان‌که ما یکی هستیم، ۲۳ من در آنان و تو در من، تا آنها به طور كامل یکی باشند و تا جهان بداند كه تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری.

رساله به افسسیان فصل ۴ آیه‌های ۱ تا ۶: ۱ بنابراین، من كه به‌خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا می‌کنم، زندگی شما شایستهٔ مقامی باشد كه به آن خوانده شده‌اید. ۲ همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبّت یكدیگر را تحمّل كنید. ۳ برای حفظ آن وحدتی كه روح‌القدس به وجود می‌آورد و با رشته‌های صلح و صفا به هم پیوسته می‌شود، نهایت كوشش خود را بكنید. ۴ همان‌طور كه یک بدن و یک روح‌القدس است، خدا نیز در وقتی‌که شما را خواند، یک امید به شما داده است. ۵ و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید؛ ۶ و یک خدا وجود دارد كه پدر همه و بالاتر از همه بوده و در همه كار می‌کند و در همه ساكن است.

رساله به افسسیان فصل ۴ آیه‌‌های ۱۴ تا ۱۶: ۱۴ در آن صورت دیگر مثل بچّه‌ها نخواهیم بود كه با امواج رانده می‌شوند و از بادهای متغیّر تعالیم بشری متلاطم می‌گردند و فریب حیله‌ها و نیرنگهای مردمی را می‌خورند كه می‌خواهند آنها را از حقیقت دور سازند، ۱۵ بلكه در همان حالی‌كه حقیقت را با روح محبّت بیان می‌کنیم ما باید در هر مورد، در مسیح كه سر است، رشد كنیم. ۱۶ به ارادهٔ او همهٔ اعضای مختلف بدن به وسیلهٔ مفاصلی كه برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می‌شوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتّب كار كند، تمام بدن رشد می‌کند و خود را در محبّت بنا می‌نماید.»

رساله به کولسیان فصل ۳ آیه‌های ۱۰ تا ۱۵: ۱۰ و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع نموده‌اید -انسانی كه پیوسته در شباهت خالق خود به شكل تازه‌ای در می‌آید- تا رفته رفته به شناخت كامل خدا برسد. ۱۱ پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلكه مسیح همه‌چیز است و در همه می‌باشد. ۱۲ پس شما كه برگزیدگان مقدّس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبّس سازید. ۱۳ متحمّل یكدیگر شوید. اگر از دیگران شِكوِه و شكایتی دارید، یكدیگر را عفو كنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یكدیگر را ببخشید. ۱۴ به همهٔ اینها محبّت را اضافه كنید، زیرا محبّت همه‌چیز را به هم می‌پیوندد و تكمیل می‌کند. ۱۵ آرامشی كه مسیح به شما می‌بخشد، قاضی وجدان شما باشد؛ چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید.

رساله به رومیان فصل ۱۲ آیه‌های ۴ تا ۵: ۴ همان‌طور كه در یک بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا یک وظیفه ندارند، ۵ ما نیز اگرچه بسیاریم، در اتّحاد با مسیح، همهٔ ما یک بدن را تشكیل می‌دهیم و فرداًفرد نسبت به هم اعضای یكدیگریم.

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۱۲ تا ۱۴: ۱۲ بدن انسان، واحدی است كه از اعضای بسیار تشكیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می‌باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همین‌طور می‌باشد. ۱۳ پس همهٔ ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده و خواه آزاد با یک روح در بدن تعمید یافته‌ایم و همه از همان روح پر شده‌ایم تا از او بنوشیم. ۱۴ بدن از یک عضو ساخته نشده بلكه شامل اعضای بسیار است.

رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه‌های ۱۶ تا ۱۷: ۱۶ دیگر ما دربارهٔ هیچ‌کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمی‌کنیم، گرچه زمانی ما چنین قضاوتی دربارهٔ مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم. ۱۷ کسی‌که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه كهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.

اعمال رسولان فصل ۱۷ آیه‌های ۲۶ تا ۲۷: ۲۶ او جمیع ملل را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین ساكن شوند و برای آنان زمانی را مقرّر فرمود و برای مرز و بومشان حدودی معیّن كرد، ۲۷ تا خدا را بجویند و كوركورانه پی او بگردند تا شاید او را بیابند و حال آنكه او از هیچ‌یک از ما دور نیست.

رساله به غلاطیان فصل ۳ آیه‌های ۲۷ تا ۲۹: ۲۷ شما كه در اتّحاد با مسیح تعمید گرفتید، هم‌فكر او شده‌اید. ۲۸ پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همهٔ شما در اتّحاد با عیسی مسیح یک هستید ۲۸ و اگر متعلّق به مسیح هستید، فرزند ابراهیم و مطابق وعدهٔ خدا، وارث او هستید.

انجیل یوحنا فصل ۱۳ آیه‌های ۳۴ تا ۳۵: ۳۴ به شما فرمان تازه‌ای می‌دهم: یكدیگر را دوست بدارید، همان‌طور که من شما را دوست داشته‌ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. ۳۵ اگر نسبت به یكدیگر محبّت داشته باشید، همه خواهند فهمید كه شاگردان من هستید.

رساله اول یوحنا فصل ۳ آیه ۱۴: ما می‌دانیم كه از مرگ گذشته و به حیات رسیده‌ایم، چون یکدیگر را دوست می‌داریم. هر که دیگران را دوست ندارد، هنوز در قلمرو مرگ زندگی می‌کند.

انجیل متی فصل ۲۸ آیه‌های ۱۹ تا ۲۰: ۱۹ پس بروید و همهٔ ملّتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید ۲۰ و تعلیم دهید كه همهٔ چیزهایی را كه به شما گفته‌ام، انجام دهند و بدانید كه من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم.

رساله به افسسیان فصل ۴ آیه‌های ۱ تا ۳: ۱ بنابراین، من كه به‌خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا می‌کنم، زندگی شما شایستهٔ مقامی باشد كه به آن خوانده شده‌اید. ۲ همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبّت یكدیگر را تحمّل كنید. ۳ برای حفظ آن وحدتی كه روح‌القدس به وجود می‌آورد و با رشته‌های صلح و صفا به هم پیوسته می‌شود، نهایت كوشش خود را بكنید.

انجیل متی فصل ۵ آیه ۴۴: امّا من به شما می‌گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی‌که به شما آزار می‌رسانند دعا كنید.

bottom of page