top of page

اهل کتاب و رسالت آنان

«كلیسای جهانی از همه كسانی كه صادقانه به مسیح ایمان دارند تشکیل شده است، ولی در ایام آخر که بسیاری بر علیه خداوند و پیام و فرامین او اعلام بی‌ایمانی و نااطاعتی خواهند نمود، اهل کتاب فراخوانده شده است تا احکام خدا را نگاه دارد و در ایمان به مسیح باقی بماند. این گروه فرارسیدن روز داوری را به جهانیان اعلام خواهند نمود و خبر نجات بشری از طریق عیسی مسیح و مژده بازگشت او را به همگان بشارت خواهند داد. این اعلان عمومی با پیام سه فرشته در فصل چهاردهم مكاشفه معرفی گردیده است كه تقارن و همزمانی دارد با كار داوری در معبد آسمانی و ثمرات آن که منجر به آمرزش گناهان و توبه و نوسازی بر روی زمین و در نهایت نجات انسان‌ها می‌باشد. هر ایمانداری دعوت شده است تا شخصاً در این بشارت جهانی، مسئولیتی را بر عهده بگیرد.»

در این روزهای آخر تاریخ بشری با مشاهده کردن ازدیاد در بی ایمانی و بی خدایی، خدا کماکان گروه وفادار و مطیع و متعلق به خود را دارد.​ تمامی آیه‌ها را می‌توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید!

عشای ربانی
 • خدا در زمانهای بی‌ایمانی و بیخدایی، همیشه قوم وفادار به خود را داشته است. مکاشفه فصل ۱۸ آیه‌های ۱ تا ۴.

 • وفاداران به خدا همیشه مطیع فرامین او می‌باشند. مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۱۷؛ فصل ۱۴ آیه ۱۲.

 • این گروه خاص خدا مؤمنین به عیسی و برخوردار از عطیه نبوت می‌باشند. مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۱۷؛ فصل ۱۹ آیه ۱۰.

پیام چشمگیر اهل کتاب اعلام روز داوری، نجات از گناهان توسط عیسی و نزدیکی بازگشت دوباره او می‌باشد.

 • آنها نجات بشر را فقط توسط عیسی به جهانیان اعلام می‌کنند. مکاشفه فصل ۱۲ آیه‌های ۱۰ و ۱۱.

 • آنها نزدیک شدن روز داوری را به جهانیان اعلام می‌کنند. مکاشفه فصل ۱۴ آیه‌های ۶ تا ۱۲.

 • پیام آنها جهانیان را از داوری که در معبد آسمانی قبل از بازگشت دوم عیسی به انجام خواهد رسید مطلع خواهند کرد. دانیال فصل ۷ آیه‌های ۹ تا ۱۰، ۱۳ تا ۱۴.

 • آنها مژده نزدیکی بازگشت عیسی را به جهانیان اعلام خواهند کرد. رساله دوم پطرس فصل ۳ آیه‌های ۱۰ تا ۱۴.

آیه‌ها برای مطالعه بیشتر: رساله یهودا آیه‌های ۳ و ۱۴؛ مکاشفه فصل ۱۲ آیه‌های ۱ تا ۱۴؛ رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۰.

کتاب مقدس

استفاده شخصی

 • چرا این گروه اهل کتاب نیاز به ایمان راسخ دارند؟

 • چه ارتباطی بین ایمان به عیسی و اطاعت از فرامین خدا وجود دارد؟

 • چگونه می‌توان بین تمام ایمانداران به عیسی این گروه بسیار منحصر به فرد را تشخیص داد؟

 • با ایمان زیستن در بین بی‌ایمانان چالشی‌است بس عظیم، بخصوص در روزهایی که هم اکنون همه شاهد آن هستیم ولی با دانستن حقیقت کلام خدا در این روزهای آخر به ما ایمانداران به عیسی قوت قلبی خواهد داد تا مژده ملکوت خداوند را با همه عزیزانمان در میان بگذاریم و آنها را از بازگشت عیسی و فرا رسیدن ملکوت مبارک و ابدی او مطلع سازیم.

تعهد

خداوندا خواسته قلبی من این است تا در این روزهای آخر به این گروه وفادار به تو ملحق بشوم. من دعوت تو را می‌پذیرم و پیروی از عیسی در زندگی سرشار از ایمان و خداترسی انتخاب می‌کنم. من را یاری ده تا با توکل به تو عزیزان خود را از این واقعیت عظیم باخبر سازم. آمین!

مکاشفه فصل ۱۸ آیه‌های ۱ تا ۴: ۱ پس از آن، فرشته‌ای دیگر دیدم که از آسمان فرود می‌آمد. و او اقتداری عظیم داشت و زمین از جلال او نورانی شد. ۲ به صدایی سخت پرصلابت فریاد برآورد که: سقوط کرد! بابِل بزرگ سقوط کرد! بابِل اینک به مسکن دیوان بدل شده است و به قرارگاه هر روح ناپاکی و به جولانگاه هر پرندۀ ناپاک و نفرت‌انگیزی. ۳ زیرا که از شراب عقل‌سوزِ زنای او قومها همه نوشیدند. و شاهان زمین با او زنا کردند و تاجران زمین از کثرت تجمّلات او دولتمند شدند.» ۴ آنگاه صدایی دیگر از آسمان شنیدم که گفت: ای قوم من، از این شهر بیرون آیید، مبادا شریک گناهان او شوید، مبادا سهمی از بلاهای او به شما رسد.»

مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۱۷: آنگاه اژدها به زن خشم برد و عزم آن کرد تا با دیگر فرزندان او بجنگد؛ یعنی با آنان که احکام خدا را اطاعت می‌کنند و شهادت عیسی را نگاه می‌دارند. فصل ۱۴ آیه ۱۲: این پایداری مقدسین را می‌طلبد که احکام خدا و ایمان به عیسی را حفظ می‌کنند.

مکاشفه فصل ۱۹ آیه‌ ۱۰: در این لحظه بود که به پایش افتادم تا او را بپرستم. امّا او به من گفت: «مبادا چنین کنی! چون من نیز همچون تو و برادران تو که شهادت عیسی را نگاه می‌دارند، غلام اویم. خدا را بپرست! زیرا شهادت عیسی، روح نبوّت است.»

مکاشفه فصل ۱۲ آیه‌های ۱۰ تا ۱۱: ۱۰ آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می‌گفت: اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما، و اقتدار مسیح او فرا رسیده است. زیرا که آن مدّعیِ برادران ما که شبانه‌روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام می‌زند، به زیر افکنده شده است. ۱۱ آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شده‌اند. زیرا که جان خود را عزیز نشمردند، حتی تا به مرگ.

مکاشفه فصل ۱۴ آیه‌های ۶ تا ۱۲: ۶ آنگاه فرشته‌ای دیگر دیدم که در دل آسمان پرواز می‌کرد و انجیل جاودان با خود داشت تا ساکنان زمین را بشارت دهد، از هر قوم و طایفه و زبان و ملت که باشند. ۷ هم او به آواز بلند گفت: «از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا که ساعت داوری او فرا رسیده است. او را بپرستید که آسمانها و زمین و دریا و چشمه‌ساران را او آفرید.» ۸ و فرشتۀ دوّمی از پی او آمد و گفت: «سقوط کرد! بابِل بزرگ سقوط کرد! آن که از شراب عقل‌سوزِ زنای خود به همۀ ملتها نوشانید.» ۹ و فرشتۀ سوّمی از پی آن دو آمد و به آواز بلند گفت: «اگر کسی آن وحش و آن تمثال او را بپرستد و نشان او را بر پیشانی یا بر دست خود بپذیرد، ۱۰ آن کس نیز از شراب خشم خدا که اینک پُر‌مایه و خالص در جام غضب او ریخته شده، خواهد نوشید. آن کس نیز در حضور فرشتگان مقدّس و در حضور بره با گوگردِ مشتعل عذاب خواهد شد. ۱۱ و دود عذاب آنان تا ابد به بالا خواهد رفت. برای آنان که آن وحش و آن تمثال او را می‌پرستند و برای آنان که نشانِ نام او را می‌پذیرند، نه در شب و نه در روز آسایش نخواهد بود.» ۱۲ این پایداری مقدسین را می‌طلبد که احکام خدا و ایمان به عیسی را حفظ می‌کنند.

دانیال فصل ۷ آیه‌های ۹ تا ۱۰: ۹ «چون می‌نگریستم، تختها برقرار شد و قدیم‌الایام جلوس فرمود. جامۀ او چون برف سپید بود، و موی سرش چون پشمِ پاک. عرش او شعله‌های آتش بود و چرخهای آن آتش فروزان. ۱۰ نهری از آتشْ جاری شده، از پیش روی او بیرون می‌آمد. هزاران هزار خدمتش می‌کردند و کُرورها کُرور به حضورش ایستاده بودند. دیوان بر پا شد و دفترها گشوده گردید. آیه‌های ۱۳ تا ۱۴: ۱۳ «چون در رؤیاهای شب می‌نگریستم، دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر انسان با ابرهای آسمان می‌آمد. او نزد قدیم‌الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. ۱۴ حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد، تا تمامی قومها و ملتها و زبانها او را خدمت کنند. حکومت او حکومتی است جاودانه و بی‌زوال و پادشاهی او زایل نخواهد شد.

رساله دوم پطرس فصل ۳ آیه‌های ۱۰ تا ۱۴: ۱۰ امّا روز خداوند چون دزد خواهد آمد، که در آن آسمانها با غریوی مَهیب از میان خواهد رفت و اجرام سماوی سوخته شده فرو خواهد پاشید، زمین و همۀ کارهایش عیان خواهد شد. ۱۱ پس حال که همۀ اینها بدین سان فرو خواهد پاشید، شما چگونه مردمان باید باشید؟ بر شماست که زندگی مقدّس و خداپسندانه‌ای داشته، ۱۲ انتظار روز خدا را بکشید و فرا رسیدن آن را بشتابانید. آن روز سبب خواهد شد که آسمانها به آتش کشیده شده، فرو پاشند و اجرام سماوی از گرما ذوب گردند. ۱۳ امّا ما بنا بر وعدۀ او مشتاقانه در انتظار آسمانی جدید و زمینی جدید هستیم که منزلگه پارسایی است. ۱۴ پس ای عزیزان، حال که این امور را انتظار می‌کشید، به سعی تمام بکوشید تا در حضور او بی‌لکه و بی‌عیب و در صلح یافت شوید."

رساله یهودا آیه‌ّهای ۳ و ۱۴: ۳ ای عزیزان، گرچه اشتیاق بسیار داشتم تا دربارۀ نجاتی که در آن سهیم هستیم به شما بنویسم، امّا لازم دیدم با نوشتن این چند خط، شما را به ادامۀ مجاهده در راه ایمانی برانگیزم که یک بار برای همیشه به مقدسین سپرده شده است. ۱۴ خَنوخ، که هفتم پس از آدم بود، دربارۀ همینها پیشگویی کرده، می‌گوید: «هان، خداوند با هزاران هزار فرشتۀ مقدّس خود می‌آید.»

مکاشفه فصل ۱۲ آیه‌های ۱ تا ۱۴: ۱ آنگاه نشانی عظیم و شگرف در آسمان پدیدار شد: زنی که خورشید به تن داشت و ماه زیر پا داشت و تاجی از دوازده ستاره بر سر داشت. ۲ زن آبستن بود و فریادش از دردِ زا و عذاب زاییدن بلند بود. ۳ آنگاه نشانی دیگر در آسمان پدیدار شد: اژدهایی سرخ‌فام و عظیم که هفت سر داشت و ده شاخ، و هفت تاج بر سرهایش بود. ۴ دُمش یک سوّم ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زمین فرو ریخت. اژدها پیش روی آن زن که در آستانۀ زایمان بود ایستاد، بدان قصد که فرزند او را تا به دنیا آمد، ببلعد. ۵ آن زن پسری به دنیا آورد، فرزند ذکوری که با عصای آهنین بر همۀ قومها فرمان خواهد راند. و فرزند او ربوده شد و نزد خدا و پیش تخت او فرستاده شد. ۶ و زن به بیابان، به جایی که خدا برای او مهیا کرده بود، گریخت تا در آنجا از او به مدت هزار و دویست و شصت روز نگهداری کنند. ۷ و ناگهان جنگی در آسمان درگرفت. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگیدند و اژدها و فرشتگانش در برابر آنان به پیکار ایستادند، ۸ امّا شکست خوردند و پایگاه خود را در آسمان از دست دادند. ۹ اژدهای بزرگ به زیر افکنده شد، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد و جملۀ جهان را به گمراهی می‌کشاند. هم او و هم فرشتگانش به زمین افکنده شدند. ۱۰ آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می‌گفت: اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او فرا رسیده است. زیرا که آن مدّعیِ برادران ما که شبانه‌روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام می‌زند، به زیر افکنده شده است. ۱۱ آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شده‌اند. زیرا که جان خود را عزیز نشمردند، حتی تا به مرگ. ۱۲ پس شادی کنید ای آسمانها و ای ساکنان آنها! امّا وای بر تو ای زمین، و وای بر تو ای دریا، که ابلیس با خشم بسیار بر شما فرود آمده است، زیرا که می‌داند فرصت چندانی ندارد. ۱۳ و چون اژدها دید که به زمین فرو افکنده شده است، به تعقیب آن زن پرداخت که فرزند ذکور زاده بود. ۱۴ امّا دو بالِ آن عقاب بزرگ به آن زن داده شد تا به جایگاهی در بیابان پرواز کند که برای او مهیا شده بود و در آنجا، دور از دسترس آن مار، زمانی و زمانها و نیم‌زمانی از او نگهداری شود.

رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۰: زیرا همۀ ما باید در برابر مسند داوری مسیح حاضر شویم، تا هر کس بنا بر اعمال خوب یا بدی که در ایام سکونت در بدن خود کرده است، سزا یابد.

bottom of page