برای دریافت حقیقت آسمانی با ما ارتباط برقرار کنید

کتابچه راهنمای مطالعه کلام خداوند 

راهنمای مطالعه کلام خداوند ـ نحوه تفسیر کلام خداوند

۲۱- راهنمای مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۲۰

ایمانداران ادونتیسـت روز هفتـم، در زمـره پروتسـتان ها بشـمار می روند، به ایـن معنا که فقـط بـه کتـاب مقـدس، و بـاز فقـط بـه کتـاب مقدس بعنـوان تنهـا بنیـان معتبر بـرای ایمان و تعالیـم خـود معتقـد هسـتند. ایـن امـر بویـژه مرتبط با روزهـای آخر می باشد، همانطوری کـه خانم اِلن جـی وایـت میگویـد، خداوند «قومـی را بـر روی زمیـن خواهد داشـت که کتاب مقـدس و تنها کتـاب مقـدس را بعنـوان معیـاری بـرای کلیـه تعالیـم و مبنایـی بـرای همـه اصلاحـات خواهـد داشـت.» کتاب نبرد بـزرگ، ص. ۵۹۵. البتـه، تنهـا این گروه در میـان پروتسـتانها نیسـتند کـه ادعای «کتـاب مقدس و تنهـا کتـاب مقـدس» را اسـاس ایـمان خود می دانند، بسـیاری دیگـر هـم چنین ادعـایی دارنـد، کسـانیکه همچنیـن بـه مسـائلی ماننـد روز یکشـنبه بعنـوان جایگزیـن عهـد جدیـد بـرای سـبت روز هفتم یعنی سـبت؛ جاودانگـی روح؛ عذاب ابدی گمراهـان در جهنم؛ و حتـی ربایـش مخفیانـه بـه ایـن صورت که عیسـی مسـیح بـی سر و صـدا و بطور حیـرت انگیز و ناگهانـی بـه زمیـن بـاز مـی گردد و رسـتگاران را مـی ربایـد، در حالیکه که هر کـس دیگر در حیـرت اسـت کـه چگونـه آنـان ناپدید شـده اند نیز معتقـد هسـتند. بـه عبـارت دیگـر، فقـط داشـتن کتـاب مقـدس و ادعـا بـه بـاور آن، چیـزی اسـت که در جـای خـود با اهمیت است. لیکـن همانگونـه کـه کـثرت اصـول اعتقـادی و تعلیمی غلـط (که همگـی مفـروض بـر ایـن اسـت کـه از کلام مقـدس مشـتق گردیده) آشـکار مـی کنـد، عـلاوه بر ایـن، لازم اسـت بدانیـم کـه چطـور کتـاب مقـدس را تفسـیر و تعبیـر کنیم.

از اینرو، راهنمای مطالعه کلام خداوند بزرگسالان برای این سه ماهه، به موضوع «نحوه تفسیر کلام خداوند» می پردازد. و آنرا، با فرض این مسئله شروع می کنیم که ، کلام خدا، «مکاشفۀ ارادۀ اوست که بری از خطاست»، و «معیار شخصیت و صفات است»، «آزمون تجربیات است»، «آشکار کننده تعالیم قابل اطمینان است»، «و مرجعی معتبر از اعمال خدا در تاریخ است.»

 

اصول اعتقادی ادونتیست های روز هفتم، ...چاپ دوم) بطور خلاصه، کلام خداوند مرجعی بنیادین از حقایقی است که ما به آن اعتقاد داریم و به جهان اعلان می کنیم. یا همانطور که خود کلام می گوید: «تمام کتاب مقّدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است» (رساله دوم تیموتائـوس۳: ۱۶.) تمامـی کلام خـدا البتـه، بـه مفهـوم تمـام آن است، بـا اینکـه ممکـن اسـت برخـی از کتاب هـا خوشـایند ما نباشـند، یا ممکن اسـت باعـث رنجش خاطر شـوند، یا اینکـه، ممکـن اسـت طـرز بیان معـاصر آن، «در گفتمان سیاسـی امـروز صحیح نبوده و مـورد تائیـد همگان نباشـد.»

پس، از همین نقطه آغازین، بررسی خواهیم کرد که چگونه کلام تفسیر کردن خودش را به ما آموزش می دهد. یعنی بجای اینکه ابتدا به دنبال منابع فرا کتاب مقدسی مانند علم، فلسفه و تاریخ برویم (که در صورت استفاده صحیح می تواند یک برکت باشد)، به دنبال بررسی کلام خداوند براساس متون درون آن که ابزار آشکار کننده حقایق بزرگ یافت شده در صفحات مقدس آن است، خواهیم رفت. به ما گفته شده که «مردم تحت تأثیر روح القدس، کلام خدا را بیان نمودند» (رساله دوم پطرس ۱: ۲۱.) و ما باور داریم که در میان این مسائل، این «مردان مقدس خدا» بودند که راهنما و یاری دهنده ما در تفسیر کلام خدا بوده اند. به عنوان مثال، چگونه پولس یا سایر نویسندگان انجیل، عهد عتیق را تفسیر کردند؟ اگر آنچه که آنها نوشتند، وحی و الهام خداوند بوده باشد، پس مسلماً نحوه خواندن و تفسیر آنها از کلام خدا نیز می تواند اساس کمک به ما در یادگیری همان روشی که آنان انجام دادند باشد. و همینطور چگونه خود عیسی از کلام خدا در آن زمان استفاده کرد و آنرا تفسیر نمود؟ مسلماً ما الگویی بهتر از عیسی در نحوه خواندن کلام نخواهیم یافت. و همزمان، ما فرضیات واستدلال خودمان در زمینه زبان، فرهنگ و تاریخ و چگونگی تاثیر آنها بر خواندن و درک کلام خدا را بررسی خواهیم کرد. چگونه می توانیم حکایات، پیشگویی ها، تاریخ و وقایع الهی، هشدارها، سرودهای پرستشی، الهامات نبوی، و رویاها را تفسیر کنیم؟ - یعنی طیفی کلی از نوشته های الهام شده که در کلام یافت می شود.

تمام این سؤالات و موارد دیگر در این سه ماهه مورد بررسی قرار خواهند گرفت زیرا، همانگونه که عقایدی همچون عذاب ابدی در جهنم یا قدوسیت روز یکشنبه نشان می دهند، اعتقاد به خود کلام خداوند به تنهایی کافی نیست. همچنین باید یاد بگیریم که چگونه آن را تفسیر کنیم.

دکتر فرنک م. هاسل، دانشیار موسسسه تحقیقات کتاب مقدس (BRI) در مجمع عمومی ایماندارن ادونتیست روز هفتم می باشد. دکتر مایکل جی. هاسل استاد دین شناسی در دانشگاه ساترن ادونتیست و مدیر انستیتوی باستانشناسی و موزه دیرینه شناسی لین اچ.وود است.

دروس

فهرست مطالب و مقدمه

درس ۱ - منحصر به فرد بودن کلام خداوند

درس ۲ - منشا و ماهیت کلام خداوند

درس ۳ - دیدگاه عیسی و رسولان از کلام خداوند

درس ۴ - کلام خداوند - منشا معتبر الهیات ایمانداران

درس ۵ - تنها و تنها کلام خداوند

درس ۶ - چرا تفسیر لازم است؟

درس ۷ - زبان ها، متن، زمینه

1 / 2

Please reload

آرشیو

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

 Winnetka, CA

  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon