برای دریافت حقیقت آسمانی با ما ارتباط برقرار کنید

کتابچه راهنمای مطالعه کلام خداوند 

راهنمای مطالعه کلام خداوند ـ کتاب اشعیا نبی

۲۴- راهنمای مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۲۱

کلام اشـعیای نبـی دسـت بـه دسـت چرخیـد تـا به ما رسـید و در ذهن ما جا گرفـت و حتـی ریشـه دوانیـد. سـخنانی فرامـوش نشـدنی و پُـر بار که نـه تنها پر معنـا و مفهـوم بلکـه امیـدوار کننده بود و وعـده خداونـد را در بر داشـت، مانند: «خـدا بـا ماسـت» (اشـعیا ۷: ۱۴)، «برای مـا فرزنـدی به دنیا آمده» (اشـعیا ۹: ۶)، «هـر دّره ای برافراشـته شـود» (اشـعیا ۴۰: ۴)، و  «بـرای گناهـان مـا بـود کـه او مجـروح شـد و بـرای شرارت مـا بـود کـه او را زدنـد. او تنبیـه شـد تـا مـا سـلامتی کامـل داشـته باشـیم. از زخم هـای او مـا شـفا یافتیـم.» (اشـعیا ۵۳: ۵).

کلـمات خلـق کننـده تصاویـر، تصـورات، و پژواک هـا هسـتند؛ کلـمات ضعیـف، و فرومایـه خالـق تصاویـر ضعیـف و ناچیـز هسـتند؛ کلـمات قدرتمنـد، پیراسـته، اسـتادانه باعـث خلـق تصاویـر قدرتمنـد، تصـورات نـاب، تـازه و پژواک هائی رسـا می شـوند. البته ایـن مطلب توضیح مـی دهـد کـه چـرا بعـد از ۲۷ قـرن، سـخنان اشـعیا همچنـان بـرای مـا رسـا، تازه هسـتند. بـه عنـوان مثـال، اشـعیا در سرود خـادِم رنجیـده (اشـعیا ۱۳:۵۲ تـا ۱۲:۵۳)، ازمسـیح تصویـری شـفاف تـر از هـر جـای دیگـر در عهـد عتیـق نشـان مـی دهد. ایـن بخش بـه تنهایی بـرای توجیـه نـام، <انجیـل نبـی>  کافـی اسـت. بعـلاوه، پیـش بینـی وی در مـورد کـورش بـا بیـان نـام او، یـک قـرن و نیـم قبـل از فتـح بابـل بوسـیله پادشـاه فـارس (اشـعیا ۴۴: ۲۸ تـا ۴۵: ۶)، چنـان حیـرت انگیز اسـت کـه برخی از محققـان بخـش اعظمـی از کتـاب اشـعیا را بـه بعـد از او و «اشـعیای ثانـی» نسـبت داده انـد، موجـودی خیالـی در بـاب کسـانی کـه قـادر بـه دیـدن گذشـته نیسـتند و در تصـورات بـشری محبـوس شـده اند.

 

کتاب الهام شده اشعیا با ترکیبی منحصر بفرد از تصاویر زنده که از وزن شعر و تعادل برخوردار است، و می توان آن را با تضادهای دراماتیکی همچون موسیقی بتهوون قیاس کرد، که از مضامین عمیق با یک فرایند پیچیده سمفونیک با ریزه کاری های استادانه رو به تعالی برخوردار است تکرار می شود، وسیله ادبی شایسته ای برای الهیات است که اندیشه های آن به اندازه آسمان ها رفیع است (نگاهی به اشعیا ۵۵: ۹ بیاندازید). حتی در ترجمه که واژه های خاطره انگیز نقش و تجانس آوائی عبری خود را از دست می دهد، کتاب اشعیا در تاریخ ادبی همتای کمی دارد، خواه سکولار و یا معنوی. مـا سـخنان او را مـی شناسـیم، بسـیار شـیوا، فصیـح، شـاعرانه، عاطفـی و قدرتمنـد هسـتند،امـا آیـا ایـن مـرد، یعنـی اشـعیا و شرایـط محیطـی زمانـیکـه مطالب را مـی نوشـت، در آن فضـا دعـا، و نبـوت مـی کـرد را می شناسـیم؟ اوج قـدرت گیـری امپراتوری ظـالم آشـور بـا خطرات سـهمگینی همراه بـود. حتی بدتـر از آن، ملت یهـود، قوم منتخب خداونـد، هـر روز بیشـتر در ضعـف اخلاقـی فـرو مـی رفـت. مـردم در اثـر حـرص و طمع و فلاکـت در خیابانهـا بـه جـان هـم افتـاده بودنـد. در کشـاکش ثـروت و یا بقـا، برخی سر مسـت و سرخـوش از بیهودگـی و برخـی دیگـر بـه عجـز افتـاده بودنـد. اشـعیا کـه در پـی حفـظ هویـت قـوم خـود بـود تـا بازماندگانـی کـه در وضعیـت انکار قـرار داشـتند را گـرد هـم آورد و در نظـر داشـت تـا آنـان را بـه واقعیت ملحق کنـد. آنگاه او قـوم خود را فـرا خواهنـد تـا چشـم به خدا داشـته باشـند، او کـه یگانه قـدوس اسرائیل، خالق آسـمانها و زمیـن اسـت، آنکـه آنـان را بـا اسـم مـی شناسـد و وعـده داده اسـت تـا آنـان را از آتش برهانـد ولـی مـشروط بـر ایـن که بـه حـرف او گـوش سـپرده و فرمانبردار باشـند. اشـعیا بـه پادشـاهان انـدرز مـی داد. وقتـی تنهـا بازمانـدگان قـوم خداونـد توسـط لشـکریان پادشـاه آشـور محـاصره شـدند، ایـن پیغـام هـای نبـوی اشـعیا بودنـد کـه حزقیـای پادشـاه را تقویـت کردنـد تـا در پـی معجـزه باشـد که تنهـا امید اورشـلیم بود (اشـعیا ۳۶، ۳۷). اگـر بـه جـای سـقوط بابلیان در یک قرن بعد، اورشـلیم سـقوط می کرد، سیاسـت آشـوریان در متفـرق کـردن مـردم مـی توانسـت هویـت ملی قـوم یهـود را بر بـاد فنا دهـد. بنابرایـن، دیگر هیـچ قـوم یهـودی وجـود نداشـت کـه مسـیح، ناجی جهـان بشریـت، از طریـق آن ظهـور کند. در دروس ایـن سـه ماهـه، بـه کتـاب اشـعیا نبـی نگاهـی خواهیـم انداخـت، و سـخنان او، روزگار او، مشـکلات و موانـع او، امـا بیشـتر از همـه خدای او، خدایی که از گذشـته تا به حال، بانـگ بـر مـی آورد: «نـترس، مـن تـو را نجـات خواهـم داد. مـن تـو را به اسـم خوانـدم و تو به مـن تعلـق داری» (اشـعیا ۴۳: ۱) را مطالعـه خواهیـم کرد.

دکـتر روی جیـن، پژوهشـگر زبان عـبری، مدرس عهد عتیق در دانشـکده الهیات دانشـگاه انـدروز وابسـته بـه کلیسـای ادونتیسـتهـای روز هفتم می باشـد،کـه درِبریْین اسـپرینگز، ایالت میشـگان واقع اسـت.

دروس

آرشیو