برای دریافت حقیقت آسمانی با ما ارتباط برقرار کنید

کتابچه راهنمای مطالعه کلام خداوند 

راهنمای مطالعه کلام خداوند ـ آموزش کتاب مقدسی

۲۳- راهنمای مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۲۰

تـرس خداونـد آغـاز حکمـت اسـت، و شـناخت آن قـدوس بصیرت(امثـال ۹: ۱۰.)

دربـاره آیـه بـالا تفکر کنیـد. آیه ذکر شـده دارای دو مفهـوم بسـیار مرتبـط به هـم مـی باشـد: <تـرس> بـه عنـوان بیـم و هـراس، همچـون حیـرت در جـلال و قـدرت خداوند؛ و کلمه دیگر<شـناخت> همچـون آموخـتن حقیقـت دربـاره شـخصیت خداونـد. از ایـنرو، حکمـت، شـناخت، و درک، همگـی در خداونـد ریشـه دارنـد.

ایـن کامـلاً مفهـوم را مـی رسـاند. گذشـته از همـه اینهـا ، خداونـد منشـاء کل هسـتی اسـت، او تنهـا کسـی اسـت کـه همـه هسـتی را خلـق کرد و حفـظ میکند (یوحنا ۱: ۱ تا ۳؛ کولسـیان ۱: ۱۶، ۱۷.) هرچه که مـی آموزیـم، هـر چـه که در مـورد کوانتوم هـا، کاترپیلارها،ابرنـو اخترها، فرشـتگان، اهریمنان، <تمـام فرمانروایـان و قدرتهـای حاکـم در آسـمان> (افسسـیان ۳: ۱۰،) و هر آنچه که در هسـتی وجـود دارد، همـه بـه خاطـر خداوند اسـت. بنابراین، تمام دانش راسـتین و حکمـت و ادراکات در نهایـت بـه سرچشـمه خداونـد متصـل هسـتند.

کتـاب مقـدس شـفاف اسـت: <خـدا محبـت اسـت> (اول یوحنـا ۴: ۸،) کـه آنـرا خانـم اِلـن جـی وایـت اینگونـه شرح میدهـد: <محبت، که اسـاس خلفت و رسـتگاری اسـت، پایه و اسـاس آمـوزش حقیقـی مـی باشـد. ایـن در احـکام آشـکار اسـت که به عنـوان راهنـمای زندگـی به ما داده شـده اسـت. اولیـن و مهمتریـن فرمـان خداوند اینسـت: <خـدای خود را با تمـام دل و تمام جـان و تمـام قـدرت و تمـام ذهـن خـود دوسـت بـدار و همسـایهات را مانند جان خود دوسـت بـدار> (لوقـا ۱۰: ۲۷.) محبـت کـردن و دوسـت داشـتن او کـه ابـدی و عالِـم و واقـف بـه همـه چیـز اسـت، بـا تمامـی قـدرت، ذهـن، دل و جـان، بـه معنـای عالـی تریـن رشـد تـوان و قدرت. بدیـن معنـی کـه کل وجـود: جسـم، ذهـن، و همچنیـن دل و جـان یعنـی تصویر خداونـد باید ترمیـم گـردد. (آمـوزش، صفحه ۱۶.)

 

از آنجایی که خداوند منشاء و سرچشمه تمامی علوم راستین و تمامی آموزش های راسـتین اسـت، از ایـن رو تمامـی تعالیـم مسـیحی بایـد ذهن ما را به سـوی او و مکاشـفه او دربـاره خـودش هدایـت کنـد. از طریـق طبیعـت، از طریـق کلاِم مکتـوب خداوند، و از طریـق مکاشـفه مسـیح در کلام مکتـوب خداوند، هر آنچـه را که نیاز داریم تـا بدانیم، به مـا داده شـده اسـت، و آنـگاه برخـی رابطـه ای نجـات بخـش با خداونـد برقرار مـی کنند و در واقـع او را بـا تمامـی جـان و دل دوسـت مـی دارنـد. حتـی طبیعـت کـه طـی هزاران سـال در اثـر عواقـب گنـاه آلـوده شـده، همچنـان آشـکارا از قـدرت، نیکویی و شـخصیت خداونـد سـخن میگویـد، و مـا آنرا از طریق بینشـی که کتـاب مقدس به مـا میدهد درک میکنیـم. امـا کلام مکتـوب خداونـد یعنی کتاب مقـدس که معیار کامل حقیقت می باشـد بزرگترین مکاشـفه ای اسـت که میگویدخدا چه کسـی اسـت و چه کاری برای بشر انجام داده اسـت. آیـات مقـدس، و پیـام آن در بـاره خلقت و رهایـی ، بایدکانـون اصلی آموزش مسـیحی باشد.

یوحنـای رسـول می گویـد که عیسـی مسـیح <آن نـور واقعی> اسـت كه همـٔه آدمیان را نورانـی می كنـد... (یوحنـا ۱: ۹). بـه عبـارت دیگـر، تنهـا از طریـق عیسـی هـر انسـانی حیـات دارد، از طریق عیسـی مسـیح هر انسـانی پرتوهایی از نور الهـی را دریافت نموده، و نیـز برخـی از حقایـق متعالـی و نیکویـی را درک می کند.

بـا اینحـال، همـه مـا در یک کشـمکش و نبرد عظیم هسـتیم که به موجب آن دشـمن جانهـا بـه شـدت می کوشـد تا مانعـی بـر سر راه دریافت این دانـش قرار دهـد. بنابراین، هـر چیـز دیگـری کـه آمـوزش مسـیحی در بـر داشـته باشـد، بدیهی اسـت که بایـد در پی ایـن باشـد تـا بـه دانـش آمـوزان کمـک کند تـا نـوری که خـدا از آسـمان ارزانـی داشـته را بهتر درک کنند. در غیـر اینصـورت چـه؟ همانطـور کـه عیسـی مسـیح فرمـود: »چـه سـود دارد كـه آدم تمام جهـان را بـبرد اّمـا جـان خود را ببـازد؟« (مرقس۳۶:۸.) آمـوزش عالی در علـم، ادبیات، اقتصاد، و یـا مهندسـی چـه سـودی دارد، اگـر در نهایـت، شـما در روز قیامـت بـا دریـای آتـش مواجـه شـوید؟ پاسـخ واضح اسـت، آیـا اینطور نیسـت؟

بنابرایـن، دروس مـا در ایـن سـه ماهـه بـه بررسـی ایـن موضوع می پـردازد. مفهوم کسـب یـک  <آمـوزش خدایی> چیسـت، و چگونه ما به عنوان کلیسـا مـی توانیم، به طریقی، روشـی را بیابیـم کـه همـه اعضـای کلیسـای ما قادر باشـند چنین آموزشـی را کسـب کنند؟

این دروس مدرسـه سـبت راهنمای مطالعه کتاب مقدس سـطح بزرگسـالان، توسـط رؤسـای مختلف کالج ها و دانشـگاه های وابسـته به کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم واقع در امریکای شمالی نوشـته شده است.

دروس

There are no items in this list

Please reload

آرشیو

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

 Winnetka, CA

  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon