top of page

عطایای روحانی و خدمت

خدا به همه پیروان حقیقی خویش در هر عصری عطایای روحانی اعطا نموده است تا هر عضوی برای خیریت عمومی جامعه و بشریت خدمات محبت‌آمیز را ارزانی دارد. این عطایا توسط روح‌القدس ارزانی شده اند كه به هر عضوی طبق اراده خویش سهمی اختصاص می دهد، عطایا همه توانائی ها و خدماتی كه جامعه بدان نیاز دارد را میسر می‌سازند تا وظایف مقدر شده الهی را ایفا نماید. بر اساس كلام مقدس این عطایا شامل خدماتی همچون ایمان، شفا، نبوت، بشارت، تعلیم، مدیریت، مصالحه، شفقت و خدمت از خود گذشته و امور خیر برای كمك و تشویق مردم است. برخی اعضا توسط خدا فرا خوانده شده‌اند و به روح مجهز می شوند تا برای وظایفی كه توسط جمع ایمانداران مشخص شده‌ است همچون كار شبانی، امور بشارتی، مأموریت‌های تبلیغی و خدمات تعلیمی كه بطور ویژه نیاز است تا اعضا را برای خدمت، بنای جامعه به بلوغ و كمال روحانی و پرورش اتحاد در ایمان و دانش نسبت به خدا آماده سازند. وقتی كه اعضا بعنوان مباشرین وفادار فیض های گوناگون خدا این عطایای روحانی را بكار می‌گیرند، جامعه از تأثیرات مخرب اصول تعلیمی غلط محافظت شده و به رشد و نموی که از سوی خداست رشد می نماید و با ایمان و محبت بنا می‌گردد.

هر عضو از بدن جامعه روحانی از طرف روح القدس عطایا و توانایی های بخصوصی دریافت می کند. در حالی که این عطایای می توانند در میان اعضا بطور گسترده متفاوت باشند ولی همه بکار گرفته می شوند تا تحت نظر خداوند اتحاد بوجود آورند.​ تمامی آیه‌ها را می‌توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید!

عطیای روح القدس
 • روح القدس منبع همه این عطایا می باشد. انجیل (رساله نخست به قرنتیان فصل ۱۲ آیه های ۹ تا ۱۱).

 • روح القدس ایمان، امید و محبت را در میان همه ایماندارن حقیقی اعطا می کند. انجیل (رساله نخست به قرنتیان فصل ۱۳).

 • عطایای متفاوت برای ساختن جمع ایمانداران بعنوان یک بدن لازم و ضروری است. انجیل (رساله به رومیان فصل ۱۲ آیه های ۴ تا ۸).

 • عطایا با بوجود آوردن اتحادی عظیم تر و قوت و قدرت به جمع ایمانداران سبب جلال عیسی مسیح می شود. انجیل (رساله اول پطرس فصل ۴ آیه های ۱۰ تا ۱۱).

هدف مرکزی از همه این عطایا برپایی اتحادی در میان جمع ایمانداران است که بتواند به جهان خدمت ارائه دهد.

 • روح القدس تمامی عطایای مورد نیاز عملکرد جمع ایمانداران را تأمین می کند و هیچ عطیه ای ناچیز نیست. انجیل (رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۲۰ تا ۲۵؛ اعمال رسولان فصل ۶ آیه های ۱ تا ۷).

 • برخی از عطایا از برخی دیگر مهم تر هستند. انجیل (رساله نخست به قرنتیان فصل ۱۲ آیه های ۲۷ تا ۳۱).

 • اعطای عطایا بخاطر دنیای ماست. انجیل (رساله نخست به تیموتائوس فصل ۲ آیه های ۱ تا ۳).

 • عطایا برای بلوغ و اتحاد در بدن پیروان عیسی مسیح هستند. انجیل (رساله به افسسیان فصل ۴ آیه های ۸ و ۱۱ تا ۱۶).

 • ما مسئول هستیم تا عطایایی بخشیده شده از طرف خدا را حکیمانه استفاده کنیم. انجیل (متی فصل ۲۵ آيه های ۱۴ تا ۳۰).

 • روح القدس حقیقت را تعلیم می دهد و جمع ایمانداران را از بیراهه رفتن حفظ می کند. انجیل (یوحنا فصل ۱۶ آیه ۱۳). 

خدمت صادقانه درراه خدا

استفاده شخصی

 • آیا جمعی بسیار کوچک از ایمانداران حقیقی خدا وجود دارد که روح القدس نتواند آن را قادر سازد تا هدفش را به کمال رساند؟

 • خدا چه احساسی خواهد داشت اگر من از پذیرش و استفاده عطایایش سر باز بزنم؟

 •  علت وجود انواع بسیار متفاوت عطایای روحانی چیست؟

 • خدا وعده داده تا به من عطایای روح القدس را ببخشد و من بسیار مشتاقم تا خواستهٔ او از خود را دریابم و جمع پیروان او را بر روی زمین بنا و تقویت نمایم.

تعهد

خداوندا، ای پدر آسمانی ایمان دارم که تو به من عطایای روحانی را بخشیدی و می خواهی که من آنها را برای تقویت جمع ایماندارن به تو استفاده کنم. برای کشف این عطایا خواهم کوشید و آنها را برای جلال نامت بکار خواهم بست. آمین!

انجیل (رساله نخست به قرنتیان فصل ۱۲ آیه های ۹ تا ۱۱): ۹ به یكی ایمان می‌بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن. ۱۰ به یكی قدرت معجزه و به دیگری قدرت نبوّت و به سومی عطیهٔ تشخیص ارواح عطا می‌کند. به یكی قدرت تكلّم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمهٔ زبانها را می‌بخشد. ۱۱ اما كلّیهٔ این عطایا كار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق ارادهٔ خود به هرکس عطا می‌فرماید.

انجیل (رساله نخست به قرنتیان فصل ۱۳): ۱ اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبّت نداشته باشم، فقط یک طبل میان تُهی و سنج پر سر و صدا هستم. ۲ اگر قادر به نبوّت و درک كلّیه اسرار الهی و تمام دانش‌ها باشم و دارای ایمانی باشم كه بتوانم كوهها را از جایشان به جای دیگر منتقل كنم، ولی محبّت نداشته باشم هیچ هستم! ۳ اگر تمام دارایی خود را به فقرا بدهم و حتّی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم، امّا محبّت نداشته باشم، هیچ سودی عاید من نخواهد شد. ۴ محبّت بردبار و مهربان است. در محبّت حسادت و خودبینی و تكبّر نیست. ۵ محبّت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی‌شود و كینه به دل نمی‌گیرد. ۶ محبّت از ناراستی خوشحال نمی‌شود ولی از راستی شادمان می‌گردد. ۷ محبّت در همه حال صبر می‌کند و در هرحال خوش‌باور و امیدوار است و هر باری را تحمّل می‌كند. ۸ نبوّت از بین خواهد رفت و سخن گفتن به زبانها خاتمه یافته و بیان معرفت از میان می‌رود، امّا محبّت هرگز از میان نخواهد رفت. ۹ عطایایی مانند معرفت و نبوّت، جزئی و ناتمام است. ۱۰ امّا با آمدن كمال هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می‌رود. ۱۱ موقعی که بچّه بودم حرفهای بچّگانه می‌زدم و بچّگانه تفكّر و استدلال می‌كردم. حال كه بزرگ شده‌ام از روشهای بچّگانه دست کشیده‌ام. ۱۲ آنچه را اكنون می‌بینیم مثل تصویر تیره و تار آیینه است ولی در آن زمان همه‌چیز را روبه‌رو خواهم دید. آنچه را كه اكنون می‌دانیم جزئی و ناكامل است، ولی در آن زمان معرفت ما كامل خواهد شد یعنی به اندازهٔ كمال معرفت خدا نسبت به من! ۱۳ خلاصه این سه چیز باقی می‌ماند: ایمان و امید و محبّت، ولی بزرگترین اینها محبّت است.

انجیل (رساله به رومیان فصل ۱۲ آیه های ۴ تا ۸): ۴ همان‌طور كه در یک بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا یک وظیفه ندارند،۵ ما نیز اگرچه بسیاریم، در اتّحاد با مسیح، همهٔ ما یک بدن را تشكیل می‌دهیم و فرداًفرد نسبت به هم اعضای یكدیگریم. ۶ بنابراین ما باید عطایای مختلفی را كه خدا بر طبق فیض خود به ما داده است بكار ببریم: اگر عطیهٔ ما اعلام كلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی كه داریم انجام دهیم. ۷ اگر خدمت كردن است، باید خدمت كنیم. اگر تعلیم دادن است، باید تعلیم بدهیم. ۸ اگر تشویق دیگران است، باید چنان كنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر، باید پركار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد.

انجیل (رساله نخست پطرس فصل ۴ آیه های ۱۰ تا ۱۱): ۱۰ به عنوان کسی‌که بركات گوناگون خدا را یافته است، استعدادها و عطایای خود را برای خیریّت دیگران به كار ببرید. ۱۱ مثلاً کسی‌که وعظ می‌کند، طوری سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آنکه خدمت می‌کند با قدرتی كه خدا به او عطا می‌فرماید، خدمت كند تا از این راه خدا در همه‌چیز به وسیلهٔ عیسی مسیح جلال یابد. آری، جلال و قدرت تا به ابد از آن او باد، آمین!

انجیل (رساله نخست به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۲۰ تا ۲۵): ۲۰ امّا در واقع اعضاء بسیار است، ولی بدن یكی است. ۲۱ پس چشم نمی‌تواند به دست بگوید: «محتاج تو نیستم.» یا سر نمی‌تواند به پا بگوید: «به تو نیازی ندارم.» ۲۲ برعکس، اعضایی كه به ظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری است؛ ۲۳ و اعضایی را كه پست می‌شماریم، با دقّت بیشتری می‌پوشانیم و آن قسمت از اعضای بدن خود را كه زیبا نیستند، با توجّه خاصّی می‌آراییم، ۲۴ حال آنكه اعضای زیبای ما به چنین آرایشی احتیاج ندارد. آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته كه به اعضای پست‌تر بدن اهمیّت بیشتری داده می‌شود. ۲۵ تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلكه تمام اعضاء نسبت به یكدیگر توجّه متقابل داشته باشند.

انجیل (اعمال رسولان فصل ۶ آیه‌های ۱ تا ۷): ۱ در آن زمان كه تعداد شاگردان زیادتر می‌شد یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شكایت كردند كه در تقسیم خوراک روزانه، بیوه زنهای یونانی زبان از نظر دور می‌مانند. ۲ پس آن دوازده رسول كلّیه شاگردان را احضار كردند و گفتند: «شایسته نیست ما به‌خاطر رسانیدن غذا به دیگران از اعلام كلام خدا غافل بمانیم. ۳ پس ای برادرانروی سخن در آیه با ایمانداران است.، از میان خودتان هفت نفر از مردان نیک نام و پر از روح‌القدس و با حكمت را انتخاب كنید تا آنان را مأمور انجام این وظیفه بنماییم ۴ و امّا ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم كلام خدا خواهیم نمود.» ۵ این پیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و استیفان مردی پر از ایمان و روح‌القدس و فیلیپُس، پرخروس، نیكانور، تیمون، پرمیناس و نیكلاوس را كه قبلاً به دین یهود گرویده و اهل انطاكیه بود، برگزیدند. ۶ این عدّه به رسولان معرّفی شدند و رسولان دست بر سر آنان گذارده برای آنها دعا كردند. ۷ پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و در اورشلیم تعداد شاگردان بسیار افزایش یافت و بسیاری از كاهنان نیز ایمان به مسیح را پذیرفتند.

انجیل (رساله نخست به قرنتیان فصل ۱۲ آیه‌های ۲۷ تا ۳۱): ۲۷ باری، شما جمعاً بدن مسیح و همه عضوی از اعضای بدن او هستید. ۲۸ مقصودم این است كه خدا در كلیسا اشخاص معیّنی را به شرح زیر قرار داده است: اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلّمین و بعد از اینها معجزه‌كنندگان و شفادهندگان و مددكاران و مدیران و آنانی كه به زبانهای مختلف سخن می‌گویند. ۲۹ آیا همه رسول یا نبی یا معلّم هستند؟ آیا همه معجزه می‌کنند ۳۰ یا قدرت شفا دادن دارند؟ آیا همه به زبانها سخن می‌گویند یا همه زبانها را ترجمه می‌کنند؟ ۳۱ پس با اشتیاق خواهان بهترین عطایا باشید و اكنون بهترین راه را به شما نشان خواهم داد.

انجیل (رساله نخست به تیموتائوس فصل ۲ آیه های ۱ تا ۳): ۱ پس قبل از هر چیز تأكید می‌کنم كه درخواست‌ها، دعاها، شفاعتها و سپاس‌ها برای همهٔ مردم، ۲ برای پادشاهان و همهٔ اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در كمال خداترسی و سرافرازی به سر بریم ۳ زیرا، انجام این كار در حضور خدا، نجات‌دهندهٔ ما، نیكو و پسندیده است.

انجیل (رساله به افسسیان فصل ۴ آیه های ۸ و ۱۱ تا ۱۶): ۸ به این جهت كلام خدا می‌فرماید: «وقتی او به آسمان بالا رفت اسیران را به اسارت برد؛ و عطایایی به آدمیان بخشید.»... ۱۱ او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی: بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوّت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید، ۱۲ تا مقدّسین را در كاری كه برای او انجام می‌دهند، مجهّز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند. ۱۳ تا ما همه به آن وحدتی كه در ایمان و شناسایی فرزند خداست، دست یابیم و مطابق آن میزان كاملی كه در مسیح یافت می‌شود، به انسانیّت كامل برسیم. ۱۴ در آن صورت دیگر مثل بچّه‌ها نخواهیم بود كه با امواج رانده می‌شوند و از بادهای متغیّر تعالیم بشری متلاطم می‌گردند و فریب حیله‌ها و نیرنگهای مردمی را می‌خورند كه می‌خواهند آنها را از حقیقت دور سازند، ۱۵ بلكه در همان حالی‌كه حقیقت را با روح محبّت بیان می‌کنیم ما باید در هر مورد، در مسیح كه سر است، رشد كنیم. ۱۶ به ارادهٔ او همهٔ اعضای مختلف بدن به وسیلهٔ مفاصلی كه برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می‌شوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتّب كار كند، تمام بدن رشد می‌کند و خود را در محبّت بنا می‌نماید.

انجیل (متی فصل ۲۵ آیه های ۱۴ تا ۳۰): ۱۴ «پادشاهی آسمان مانند مردی است كه می‌‌خواست سفر كند. پس غلامان خود را خوانده، تمام ثروتش را به آنان سپرد ۱۵ و به هر یک به نسبت توانایی‌اش چیزی داد به یکی پنج هزار سکّهٔ طلا، به دیگری دو هزار سکّهٔ طلا، و به سومی هزار سکّهٔ طلا و پس از آن به سفر رفت. ۱۶ مردی كه پنج هزار سکّهٔ طلا داشت زود رفت و با آنها تجارت كرد و پنج هزار سکّهٔ طلا سود برد. ۱۷ همچنین آن مردی كه دو هزار سکّهٔ طلا داشت دو هزار سکّهٔ دیگر سود آورد. ۱۸ امّا آن مردی كه هزار سکّهٔ طلا به او داده شده بود رفت و زمین را كَند و پول ارباب خود را پنهان كرد. ۱۹ «بعد از مدّت زیادی ارباب برگشت و با آنها به تصفیه حساب پرداخت. ۲۰ کسی‌که پنج هزار سکّهٔ طلا به او داده شده بود آمد و پنج هزار سکّه‌ای را هم كه سود برده بود با خود آورد و گفت: 'تو این پنج هزار سکّه را به من سپرده بودی، این پنج هزار سکّهٔ دیگر هم سود آن است.' ۲۱ ارباب گفت: 'آفرین، ای غلام خوب و امین، تو در امر كوچكی امانت و درستی خود را نشان دادی، من حالا كارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. بیا و در شادی ارباب خود شریک باش.' ۲۲ آنگاه مردی كه دو هزار سکّهٔ طلا داشت آمد و گفت: 'تو دو هزار سکّهٔ به من سپردی، این دو هزار سکّهٔ دیگر هم سود آن است.' ۲۳ ارباب گفت: 'آفرین، ای غلام خوب و امین تو در كار كوچكی امانت و درستی خود را نشان دادی و حالا كارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. بیا و در شادی ارباب خود شریک باش.' ۲۴ سپس مردی كه هزار سکّه به او داده شده بود آمد و گفت: 'ای ارباب، من می‌دانستم كه تو مرد سختگیری هستی، از جایی‌که نکاشته‌ای درو می‌کنی و از جایی‌که نپاشیده‌ای جمع می‌نمایی، ۲۵ پس ترسیدم و رفتم سکّه‌های تو را در زمین پنهان كردم. بفرما، پول تو اینجاست.' ۲۶ ارباب گفت: 'ای غلام بدسرشت و تنبل، تو كه می‌دانستی من از جایی‌كه نکاشته‌ام درو می‌کنم و از جایی‌که نپاشیده‌ام جمع می‌کنم، ۲۷ پس به همین دلیل می‌باید پول مرا به صرّافان می‌دادی تا وقتی من از سفر بر می‌گردم آن را با سودش پس بگیرم. ۲۸ سکّه‌ها را از او بگیرید و به آن‌کسی كه ده هزار سکّه دارد بدهید، ۲۹ زیرا آن‌کس كه دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و آن‌کس كه ندارد، حتّی آنچه را هم كه دارد از دست خواهد داد. ۳۰ این غلام بی‌فایده را به تاریكی بیندازید جایی‌که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.'

انجیل (یوحنا فصل ۱۶ آیه ۱۳): در هر حال، وقتی او كه روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد كرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلكه فقط دربارهٔ آنچه بشنود سخن می‌گوید و شما را از امور آینده باخبر می‌سازد.

bottom of page