top of page

عیسی کیست؟

خدای ابدی پسر در عیسی مسیح جسم پوشید. از طریق او همه چیز در آسمان و در زمین آفریده شد. در او سیرت واقعی خدا به جهانیان نمایان گردید، نجات انسان میسر گشت و جهان داوری شد. او یعنی خدای حقیقی و ابدی حقیقتاً انسان واقعی، عیسی مسیح موعود شد. نطفه او از روح‌القدس در رحم مریم باکره بسته شد. او مثل همه انسان‌ها در این دنیا زندگی کرد و در معرض وسوسه به گناه قرار گرفت ولی بطور کامل عدالت و راستی و محبت خدا را نمایان ساخت. معجزات عظیم او بیانگر قدرت خدا در او بود و همگی شهادت به مسیح بودن او می دادند. او بطور داوطلبانه برای گناهان ما و به جای ما عذاب مرگ را بر روی صلیب متحمل شد؛ و از مردگان قیام کرد و به آسمان صعود نمود تا بجای ما بعنوان کاهن اعظم در معبد آسمانی خدمت نماید. او بزودی با جلال از آسمان باز خواهد گشت تا نجات ابدی و بازسازی جهان هستی را به کمال برساند.

 خدا با فرستادن پسرش عیسی، مسیح وعده داده شده به این دنیا محبت بیکران خود را به انسان‌ها نشان داد. عیسی مثل همه ما انسان ها فقط و فقط بخاطر نجات ما از گناهان بر روی این کره خاکی قدم  گذاشت. تمامی آیه‌ها را می توانید در پایان هر درس مشاهده کنید!

عیسی کیست؟
 • عیسی از روح‌القدس و مریم باکره زاییده شد. لوقا فصل ۱ آیه‌های ۲۶ تا ۲۷ و ۳۵.

 • او انسان و خدای حقیقی است. رساله به کولسیان فصل ۱ آیه ۱۹ فصل ۲ آیه ۹؛ رساله به عبرانیان فصل ۲ آیه ۱۴.

 • او خالق ماست. یوحنا فصل ۱ آیه‌های ۱ تا ۳ ، ۱۰ و ۱۴؛ رساله به کولسیان فصل ۱ آیه های ۱۵ و ۱۶.

 • او منجی و داور ماست. رساله به رومیان فصل ۶ آیه ۲۳؛ یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶؛ فصل ۵ آیه ۲۲.

 • برکت حواریون هم شاهد بر این امر می باشد. رساله دوم به قرنتیان فصل ۱۳ آیه ۱۴.

آیه‌ها برای مطالعه بیشتر: یوحنا فصل ۱۰ آیه ۱۳؛ رساله به فیلیپیان فصل ۲ آیه‌های ۵ تا ۱۱؛ رساله به عبرانیان فصل ۲ آیه‌های ۹ تا ۱۸؛ رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه‌های ۱۷ تا ۱۹.

عیسی در زمان سکونتش بر روی این کره خاکی با پیروزی بر شیطان سیرت واقعی خدا را به جهانیان نشان داد و برای گناهان همه  ما بر روی صلیب جان داد.

 • او مثل ما امتحان شد ولی مرتکب گناه نشد. رساله به عبرانیان فصل ۴ آیه ۱۵؛ رساله اول یوحنا فصل ۳ آیه ۵.

 • او قدرت خدا را به جهانیان نشان داد. یوحنا فصل ۶ آیه ۱۴؛ فصل ۲۰ آیه‌های ۳۰ تا ۳۱.

 • او به نحو عالی سیرت و ماهیت واقعی خدا را نمایش داد. یوحنا فصل ۱۴ آیه ۹.

 • او داوطلبانه به جای ما برای گناهان مان جان داد. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه‌های ۳ تا ۴.

 

آیه‌ها برای مطالعه بیشتر:  رساله اول پطرس فصل ۲ آیه‌های ۲۲ تا ۲۳؛ رساله به عبرانیان  فصل ۱ آیه ۳.

مکاشفه عیسی

 عیسی از مردگان قیام کرد، به آسمان بازگشت و به زودی با تمامی جلال آسمانی به این دنیا باز خواهد گشت تا تمامی ایمانداران خود را با خود به آسمان ببرد:

 •  قیام عیسی از مردگان حیات ابدی را برای ایمانداران به او تضمین می کند. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه‌های ۲۰ تا ۲۳.

 • او هم اکنون بعنوان کاهن اعظم برای ما در معبد آسمانی شفاعت می کند. رساله به عبرانیان فصل ۷ آیه ۲۵؛ فصل ۸ آیه‌های ۱ تا ۲؛ فصل ۹ آیه ۲۴.

 • او برای نجات ایمانداران به این دنیا باز خواهد گشت. اعمال رسولان فصل ۱ آیه‌های ۱۰ تا ۱۱؛ یوحنا فصل ۱۴ آیه‌های ۱ تا ۳.

 • او زمین را بازسازی خواهد کرد و آن زیبایی سابق و کمال را به آن باز خواهد گردانید. مکاشفه یوحنا فصل ۲۱ آیه ۱.

 آیه‌ها برای مطالعه بیشتر: اول تسالونیکیان فصل ۴ آیه ۱۶؛ مکاشفه یوحنا فصل ۱ آیه ۷؛ رساله دوم پطرس فصل ۳ آیه ۱۳؛ متی فصل ۲۴ آیه‌های ۳۰ تا ۳۱.

استفاده شخصی

 • از این حقیقت که او فقط برای نجات انسان‌هایی مثل من حاضر شد تا ملکوت آسمان را ترک نماید و بر زمین زندگی کند چه امر مهمی را درباره سیرت و ماهیت واقعی خدا به من نشان می دهد؟

 • چرا عیسی خواهان بازگشت به این کره خاکی است؟

 • عیسی چون مثل همه ما تحت امتحان و آزمایش قرار گرفت، به نیازهای من واقف است و می‌تواند به من کمک نماید. زندگی پاک و بی عیب عیسی بیانگر اطاعت مطلق او از خدا نمونه و تشویقی برای من است تا مانند او قدم بردارم و با اشتیاق بتوانم منتظر ملاقات او در زمان بازگشتش باشم.

تعهد

من به تو ای عیسی ایمان دارم که تو خدای جسم پوشیده به این دنیا آمدی تا با زندگی پاک خود و با مرگ خود منِ گناهکار را از گناهانم نجات بدهی. من ایمان دارم که هم اکنون بعنوان کاهن اعظم در معبد آسمانی برای من شفاعت می کنی. من بی صبرانه و از روی خوشحالی منتظر بازگشت پرجلال تو هستم. آمین!

لوقا فصل ۱ آیه‌های ۲۶ تا ۲۷ و ۳۵: ۲۶ در ماه ششم، جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری در جلیل فرستاده شد که ناصره نام داشت، ۲۷ تا نزد باکره‌ای مریم نام برود. مریم نامزد مردی بود، یوسف نام، از خاندان داوود. ۳۵ فرشته پاسخ داد: «روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو، آن مولودْ مقدّس و پسر خدا خوانده خواهد شد.

رساله به کولسیان فصل ۱ آیه ۱۹: ۱۹ زیرا خشنودی خدا در این بود که با همۀ کمال خود در او ساکن شود، فصل ۲ آیه ۹: ۹ زیرا الوهیت با همۀ کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است.

رساله به عبرانیان فصل ۲ آیه ۱۴: ۱۴ از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود، صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کِشد.

یوحنا فصل ۱ آیه‌های ۱ تا ۳ ، ۱۰ و ۱۴: ۱ در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ ۲ همان در آغاز با خدا بود. ۳ همه چیز به واسطۀ او پدید آمد، و از هرآنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. ۱۰ او در جهان بود، و جهان به واسطۀ او پدید آمد؛ امّا جهان او را نشناخت. ۱۴ و کلام، انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی.

رساله به کولسیان فصل ۱ آیه‌های ۱۵ تا ۱۶: ۱۵ او صورت خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش، ۱۶ زیرا همه چیز به واسطۀ او آفریده شد: آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، دیدنیها و نادیدنیها، تختها و فرمانرواییها، ریاستها و قدرتها، همه به واسطۀ او و برای او آفریده شدند.

رساله به رومیان فصل ۶ آیه ۲۳: ۲۳ زیرا مزد گناه مرگ است، امّا عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیحْ عیساست.

یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶: ۱۶ «زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. فصل ۵ آیه ۲۲: ۲۲ و پدر بر کسی داوری نمی‌کند، بلکه تمام کارِ داوری را به پسر سپرده است.

رساله دوم به قرنتیان فصل ۱۳ آیه ۱۴: ۱۴ فیض خداوندْ عیسی مسیح، محبت خدا و رفاقتِ روح‌القدس با همۀ شما باد.

یوحنا فصل ۱۰ آیه ۱۳: ۱۳ مزدور می‌گریزد، چرا که مزدوری بیش نیست و به گوسفندان نمی‌اندیشد.

رساله به فیلیپیان فصل ۲ آیه‌های ۵ تا ۱۱: ۵ همان طرز فکر را داشته باشید که مسیحْ عیسی داشت: ۶ او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، ۷ بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد. ۸ و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. ۹ پس خدا نیز او را به‌غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید، ۱۰ تا به نام عیسی هر زانویی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، ۱۱ و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیحْ ’خداوند‘ است، برای جلال خدای پدر.

رساله به عبرانیان فصل ۲ آیه‌های ۹ تا ۱۸: ۹ امّا عیسی را می‌بینیم که اندک‌زمانی پایینتر از فرشتگان قرار گرفت، ولی اکنون تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شده است، چرا که از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد. ۱۰ به‌جا بود خدا که همه چیز برای او و به واسطۀ او وجود دارد، برای اینکه پسران بسیار را به جلال برساند، قهرمانِ نجات ایشان را از راه تحمل رنج، کامل گرداند. ۱۱ زیرا او که مقدّس می‌سازد و آنان که مقدّس می‌شوند، همه از یک تبارند. از همین رو، عیسی عار ندارد ایشان را برادر بخواند. ۱۲ چنانکه می‌گوید: «نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد؛ و در میان جماعت، تو را خواهم ستود.» ۱۳ و باز می‌گوید: «من بر او توکل خواهم کرد.» و باز: «اینک من، و فرزندانی که خدا به من داده است.» ۱۴ از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود، صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کِشد، ۱۵ و آنان را که همۀ عمر در بندگیِ ترسِ   از مرگ به سر برده‌اند، آزاد سازد. ۱۶ زیرا مسلّم است که او نه فرشتگان، بلکه نسل ابراهیم را یاری می‌دهد. ۱۷ از همین رو، لازم بود از هر حیث همانند برادران خود شود تا بتواند در مقام کاهن اعظمی رحیم و امین، در خدمت خدا باشد و برای گناهان قوم کفّاره کند. ۱۸ چون او خود هنگامی که آزموده شد، رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده می‌شوند، یاری رساند. 

رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه‌های ۱۷ تا ۱۹: ۱۷ پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است! ۱۸ اینها همه از خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. ۱۹ به دیگر سخن، خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می‌داد و گناهان مردم را به حسابشان نمی‌گذاشت، و پیام آشتی را به ما سپرد.

رساله به عبرانیان فصل ۴ آیه ۱۵: ۱۵ زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند.

رساله اول یوحنا فصل ۳ آیه ۵: ۵ شما می‌دانید که او ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد. در او هیچ گناهی نیست. 

یوحنا فصل ۶ آیه ۱۴: ۱۴ مردم با دیدن این آیت که از عیسی به ظهور رسید، گفتند: «براستی که او همان پیامبر است که می‌باید به جهان بیاید.» فصل ۲۰ آیه های ۳۰ تا ۳۱: ۳۰ عیسی آیات بسیارِ دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است. ۳۱ امّا اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید. 

یوحنا فصل ۱۴ آیه ۹: ۹ عیسی به او گفت: «فیلیپُس، دیری است با شما هستم و هنوز مرا نشناخته‌ای؟ کسی که مرا دیده، پدر را دیده است؛ پس چگونه است که می‌گویی ”پدر را به ما بنما“؟

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه‌های ۳ تا ۴: ۳ زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدّس در راه گناهان ما مرد، ۴ و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوّم از مردگان برخاست.

رساله اول پطرس فصل ۲ آیه‌های ۲۲ تا ۲۳: ۲۲ «او هیچ گناه نکرد، و فریبی در دهانش یافت نشد.» ۲۳ چون دشنامش دادند، دشنام پس نداد؛ و آنگاه که رنج کشید، تهدید نکرد، بلکه خود را به دست داور عادل سپرد.

رساله به عبرانیان فصل ۱ آیه ۳: ۳ او فروغِ جلالِ خدا و مظهر کامل ذات اوست، و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می‌دارد. او پس از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست.

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه‌های ۲۰ تا ۲۳: ۲۰ امّا مسیح براستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. ۲۱ زیرا همان‌گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. ۲۲ زیرا همان‌گونه که در آدم همه می‌میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. ۲۳ امّا هر کس به نوبۀ خود: نخست مسیح که نوبر بود؛ و بعد، به هنگام آمدن او، آنان که متعلق به اویند.

رساله به عبرانیان فصل ۷ آیه ۲۵: ۲۵ پس او قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا می‌آیند، جاودانه نجات بخشد، زیرا همیشه زنده است تا برایشان شفاعت کند. فصل ۸ آیه های ۱ تا ۲: ۱ جان کلام در آنچه می‌گوییم این است که ما چنین کاهن اعظمی داریم که بر جانب راست تختِ مقام کبریا در آسمان نشسته ۲ و خدمتگزار مکان اقدس یعنی آن خیمۀ حقیقی است که خداوند بر پا کرده، نه انسان. فصل ۹ آیه ۲۴: ۲۴ زیرا مسیح به محرابگاهی داخل نشد که ساختۀ دست بشر و تنها شبیه محرابگاه حقیقی باشد، بلکه به خودِ آسمان داخل شد تا اکنون به نمایندگی از ما در حضور خدا ظاهر شود.

اعمال رسولان فصل ۱ آیه‌های ۱۰ تا ۱۱: ۱۰ هنگامی که می‌رفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند، ناگاه دو مردِ سفیدپوش در کنارشان ایستادند ۱۱ و گفتند: «ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته‌اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همین‌گونه که دیدید به آسمان رفت.»

یوحنا فصل ۱۴ آیه‌های ۱ تا ۳: ۱ «دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید. ۲ در خانۀ پدر من منزل بسیار است، وگرنه به شما می‌گفتم. می‌روم تا مکانی برای شما آماده کنم. ۳ و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم، باز می‌آیم و شما را نزد خود می‌برم، تا آنجا که من هستم شما نیز باشید.

مکاشفه یوحنا فصل ۲۱ آیه ۱: ۱ سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اوّل و زمین اوّل سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت.

رساله اول به تسالونیکیان فصل ۴ آیه ۱۶: ۱۶ زیرا خداوند، خود با فرمانی بلندآواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا، از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگانِ در مسیح، بر خواهند خاست.

مکاشفه یوحنا فصل ۱ آیه ۷: ۷ هان با ابرها می‌آید، هر چشمی او را خواهد دید، حتی چشم آنان که نیزه به او زدند؛ و همۀ طوایفِ زمین به سوگش خواهند نشست. آری چنین خواهد بود. آمین.

رساله دوم پطرس فصل ۳ آیه ۱۳: ۱۳ امّا ما بنا بر وعدۀ او مشتاقانه در انتظار آسمانی جدید و زمینی جدید هستیم که منزلگه پارسایی است.

متی فصل ۲۴ آیه های ۳۰ تا ۳۱: ۳۰ آنگاه نشانۀ پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و همۀ طوایف جهان بر سینۀ خود خواهند زد، و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می‌آید. ۳۱ او فرشتگان خود را با نفیر بلند شیپور خواهد فرستاد و آنها برگزیدگان او را از چهار گوشۀ جهان، از یک کران آسمان تا به کران دیگر، گرد هم خواهند آورد.

 

bottom of page