top of page

رشد ما در مسیح

«عیسی با مرگ خود بر روی صلیب، به تمامی نیروهای شریر فاتح شد (رساله به کولسیان فصل ۲ آیه ۱۵). بدون مرگ و قربانی عیسی، شیطان و نیروهای اهریمنی‌اش هیچ وقت مغلوب نمی‌شدند، گناه و مرگ کماکان به حکمرانی بر نسل بشر ادامه می‌دادند و نجات انسان از مرگ امری غیرممکن می‌گشت. عیسی با پیروزیی خود بر گناه و شیطان بر روی صلیب، راه را برای نجات بشری و در نتیجه مصالحه با خداوند هموار ساخت. از طریق این مصالحه است که ما فرزندان خدا محسوب می‌شویم. بعنوان فرزندان خداوند ما وارثین زندگی تازه شده‌ایم و خداوند ما را دعوت نموده تا در عیسی دائماً رشد کنیم و در این سیر به کمال روحانی نائل شویم. در این پروسه رشد روحانی شریر دیگر قدرت به اسارت گرفتن ما را ندارد: با اینکه شیطان از وسوسه‌ کردن ما باز نخواهد ایستاد ولی در ایستادگی و رشد ایمانی ما در مسیح تجربه پیروزی او بر شیطان که بر روی صلیب ممکن شد شامل حال ما نیز خواهد شد. از اینرو کلام خدا ما را تشویق می‌نماید تا هر روزه طبیعت گناه و نفس را مغلوب ساخته و تازگی و طراوت رشد در مسیح را تجربه کنیم. (رساله به رومیان فصل ۶ آیه‌های ۶ تا ۱۱؛ رساله به غلاطیان فصل ۲ آیه‌های ۲۰ و ۲۱).»

عیسی مسیح با زندگی معصوم و بی‌گناهش، با مرگ و قیام خود از مردگان بر شیطان و نیروهای شریر او پیروز شد. به این دلیل نیروهای اهریمن بر آنانی که عیسی را پذیرفته‌اند هیچ حاکمیتی ندارد.​ تمامی آیه‌ها را می‌توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید!

اهل کتاب
 • عیسی در تمام مدت زندگی و خدمت خود در این دنیا کاملاً به خدا وفادار ماند و بر تمامی حربه‌های شیطان غلبه نمود. انجیل متی فصل ۴ آیه‌های ۱ تا ۱۱. رساله به عبرانیان فصل ۴ آیه ۱۵.

 • عیسی با مرگ خود بر روی صلیب بر شیطان و تمامی نیروهای اهریمنی پیروز شد و این پیروزی را به معرض نمایش تمامی ساکنین زمین و آسمان گذاشت. شریر دیگر سلطه‌ای بر آنانی که به عیسی ایمان آورده‌اند ندارد. رساله به کولسیان فصل ۱ آیه‌های ۱۳ و ۱۴؛ فصل ۲ آیه ۱۵؛ انجیل یوحنا فصل ۱۲ آیه ۳۱.

 • مسیح با قیام خود از مردگان،‌ بر مرگ فاتح شد و بخاطر این ما ایمانداران از مرگ هیچ حراسی نداریم بلکه با اطمینان می‌دانیم رستاخیز از مردگان و حیات جاودان در انتظار دوستداران عیسی می‌باشد. رساله به رومیان فصل ۶ آیه ۴؛ رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه‌های ۱۴ تا ۱۷.

با قبول کردن آنچه که مسیح در قبال ما روی صلیب انجام داده است، ما خلقتی تازه می‌شویم.

 • گناهان ما آمرزیده می‌شود و بین ما و خدا صلح و آشتی برقرار می‌گردد. رساله به افسسیان فصل ۱ آیه ۷؛ رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۹.

 • زندگی قدیمی و نفسانی ما می‌میرد و زندگی تازه در عدالت و نیکی خدا آغاز می‌شود. رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۷؛ رساله به رومیان فصل ۶ آیه‌های ۶ تا ۱۱؛ رساله به غلاطیان فصل ۲ آیه‌های ۲۰ و ۲۱.

 • در این زندگی و حیات جدید دیگر گناه و ترس و نیروی شریر بر ما سلطه ندارد. رساله به رومیان فصل ۸ آیه ۱؛ فصل ۸ آیه ۱۵. انجیل مرقس فصل ۱۶ آیه ۱۷.

استفاده شخصی

ایمانداران دوباره متولد شده در عیسی رشد می‌کند تا به بلوغ روحانی به حد کمال برسد. آیا من علائم رشد روحانی در عیسی را مطابق با برخی از نشانه‌های کتاب مقدس در خود می‌بینم؟

 • به عنوان شخصی که از گناه نجات یافته، چگونه علایم و اثرات رشد در زندگی روحانی را از خود بروز می‌دهم؟ انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۵؛ رساله به رومیان فصل ۸ آیه ۱۴؛ رساله به غلاطیان فصل ۵ آیه‌های ۱۹ تا ۲۳.

 • محبت الهی و اتحاد با دیگر ایمانداران یکی از علائم ضروری رشد یک ایماندار در مسیح می‌باشد. چگونه این امر را در زندگی روزانه خود نشان می‌دهم؟ انجیل یوحنا فصل ۱۷ آیه‌های ۲۰ و ۲۱؛ رساله به افسسیان فصل ۲ آیه‌های ۱۱ تا ۱۶.

 • نقش مطالعه کلام خدا، دعا و خدمت در کلیسا چه نقش عمده‌ای در زندگی من دارد و برای جا دادن این امور ضروری در زندگی خود چه تغییراتی را حاضرم انجام دهم؟ انجیل متی فصل ۴ آیه ۴؛ مزمور فصل ۱۱۹ آیه ۱۲؛ رساله دوم به تیموتائوس فصل ۳ آیه‌های ۱۶ و ۱۷؛ رساله به افسسیان فصل ۶ آیه ۱۸؛ انجیل متی فصل ۲۰ آیه‌های ۲۵ تا ۲۸.

 • آیا می‌توانم ادعا به رشد روحانی در مسیح بکنیم ولی ثمرات و اثراتش را در زندگی نبینیم؟ این ثمر داشتن چه ارتباطی با رشد کامل روحانی دارد؟ انجیل متی فصل ۷ آیه ۲۰؛ نامه یعقوب فصل ۲ آیه ۱۷؛ انجیل یوحنا فصل ۱۵ آیه ۴.

 • رشد روحانی عاری از جنگ روحانی نیست. چه چیزی منجر به پیروزی من در این جنگ‌ها خواهد بود. رساله به افسسیان فصل ۶ آیه‌های ۱۲ و ۱۳؛ رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه ۵۷

تعهد

خداوندا تو را سپاس که من را از گناهانم و از دام شیطان نجات دادی. ممنون تو هستم که یک انسان تازه از من ساختی به خاطر کاری که عیسی برای من انجام داد. من با فیض تو عیسی را خداوند و ارباب خود اعلام می‌کنم و شباهت به او را هدف زندگی خود قرار می‌دهم. آمین!

رساله به کولسیان فصل ۲ آیه ۱۵: مسیح بر روی صلیب، تمام قدرتهای آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح كرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت.

رساله به رومیان فصل ۶ آیه‌های ۶ تا ۱۱: ۶ این را می‌دانیم كه آن آدمی كه در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او كشته شد ‌تا نفس گناهكار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم، ۷ زیرا کسی‌که مرد از گناه آزاد شده است. ۸ اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم كه همچنین با او زیست خواهیم کرد، ۹ زیرا می‌دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد. یعنی مرگ دیگر بر او تسلّط نخواهد یافت. ۱۰ مسیح مرد و با این مرگ یک‌بار برای همیشه نسبت به گناه مرده است. ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می‌کند. ۱۱ همین‌طور شما نیز باید خود را نسبت به گناه مرده، امّا نسبت به خدا در اتّحاد با مسیح عیسی ‌زنده بدانید.

رساله به غلاطیان فصل ۲ آیه‌های ۲۰ و ۲۱: ۲۰ من با مسیح مصلوب شده‌ام به طوری که دیگر آنكه زندگی می‌کند من نیستم، بلكه مسیح است كه در من زندگی می‌کند و در خصوص این زندگانی جسمانی‌ای كه اكنون دارم، فقط به وسیلهٔ ایمان به پسر خدا كه مرا محبّت كرد و جان خود را به‌خاطر من داد، زندگی می‌کنم. ۲۱ فیض خدا را باطل نمی‌کنم. زیرا اگر نیكی مطلق از راه شریعت حاصل می‌شد، مرگ مسیح بیهوده بود.

انجیل متی فصل ۴ آیه‌های ۱ تا ۱۱: ۱ آنگاه روح، عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه‌ها امتحان كند. ۲ عیسی چهل شبانه‌روز، روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. ۳ در آن وقت وسوسه كننده به او نزدیک شده گفت: «اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگها نان بشود. ۴ عیسی در جواب گفت: «کتاب‌مقدّس می‌فرماید: 'زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلكه به هر كلمه‌ای كه خدا می‌فرماید.'» ۵ آنگاه ابلیس او را به شهر مقدّس برده بر روی كنگرهٔ معبد بزرگ قرار داد ۶ و به او گفت: «اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز زیرا کتاب‌مقدّس می‌فرماید: 'او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را با دستهای خود خواهند گرفت مبادا پایت به سنگی بخورد.'» ۷ عیسی جواب داد: «کتاب‌مقدّس همچنین می‌فرماید: 'خداوند خدای خود را امتحان نكن.'» ۸ بار دیگر ابلیس او را بر بالای كوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شكوه و جلال آنها را به او نشان داد ۹ و گفت: «اگر نزد من سجده کنی و مرا بپرستی، همهٔ اینها را به تو خواهم داد.» ۱۰ عیسی به او فرمود: «دور شو ای شیطان، کتاب‌مقدّس می‌فرماید: 'باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.'» ۱۱ آنگاه ابلیس عیسی را ترک نموده و فرشتگان آمده، او را خدمت كردند.

رساله به عبرانیان فصل ۴ آیه ۱۵: زیرا كاهن اعظم ما كسی نیست كه از همدردی با ضعفهای ما بی‌خبر باشد، بلكه كسی است كه درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد، ولی مرتكب گناه نگردید.

رساله به کولسیان فصل ۱ آیه‌های ۱۳ و ۱۴: ۱۳ او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. ۱۴ خدا به وسیلهٔ او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است. فصل ۲ آیه ۱۵: مسیح بر روی صلیب، تمام قدرتهای آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح كرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت.

انجیل یوحنا فصل ۱۲ آیه ۳۱: اكنون موقع داوری این جهان است و حكمران این جهان بیرون رانده می‌شود.

رساله به رومیان فصل ۶ آیه ۴: پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان طوری که مسیح به وسیلهٔ قدرت پر شكوه پدر، پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم.

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه‌های ۱۴ تا ۱۷: ۱۴ و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما! ۱۵ وقتی گفتیم كه خدا مسیح را زنده ساخته است، درصورتی‌که زنده شدن مردگان درست نباشد، دربارهٔ خدا شهادت دروغ داده‌ایم. ۱۶ زیرا اگر مردگان زنده نمی‌شوند، مسیح هم مسلّماً زنده نشده است. ۱۷ و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید.

 رساله به افسسیان فصل ۱ آیه ۷: من دعا می‌کنم، آن خدایی كه عیسی مسیح خداوند، او را به ما شناسانید -‌آن پدر پُر جلال- روح حكمت و الهام به شما عطا فرماید تا او را کاملاً بشناسید.

رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۹: به عبارت دیگر خدا به جای اینكه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیلهٔ مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است.

رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۷: کسی‌که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه كهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.

رساله به رومیان فصل ۶ آیه‌های ۶ و ۱۱: ۶ این را می‌دانیم كه آن آدمی كه در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او كشته شد ‌تا نفس گناهكار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم، ۷ زیرا کسی‌که مرد از گناه آزاد شده است. ۸ اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم كه همچنین با او زیست خواهیم کرد، ۹ زیرا می‌دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد. یعنی مرگ دیگر بر او تسلّط نخواهد یافت. ۱۰ مسیح مرد و با این مرگ یک‌بار برای همیشه نسبت به گناه مرده است. ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می‌کند. ۱۱ همین‌طور شما نیز باید خود را نسبت به گناه مرده، امّا نسبت به خدا در اتّحاد با مسیح عیسی ‌زنده بدانید.

رساله به غلاطیان فصل ۲ آیه‌های ۲۰ و ۲۱: ۲۰ من با مسیح مصلوب شده‌ام به طوری که دیگر آنكه زندگی می‌کند من نیستم، بلكه مسیح است كه در من زندگی می‌کند و در خصوص این زندگانی جسمانی‌ای كه اكنون دارم، فقط به وسیلهٔ ایمان به پسر خدا كه مرا محبّت كرد و جان خود را به‌خاطر من داد، زندگی می‌کنم. ۲۱ فیض خدا را باطل نمی‌کنم. زیرا اگر نیكی مطلق از راه شریعت حاصل می‌شد، مرگ مسیح بیهوده بود.

رساله به رومیان فصل ۸ آیه ۱: پس دیگر برای کسانی‌که در اتّحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محكومیّتی وجود ندارد. فصل ۸ آیه ۱۵: زیرا آن روحی كه خدا به شما داده است، شما را برده نمی‌‌سازد و موجب ترس نمی‌شود، بلكه آن روح شما را فرزندان خدا می‌گرداند و ما به كمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می‌کنیم: «ابا، ای پدر.»

انجیل مرقس فصل ۱۶ آیه ۱۷: به ایمانداران این نشانه‌های قدرت داده خواهد شد: آنها با ذكر نام من دیوها را بیرون خواهند كرد، به زبانهای تازه سخن خواهند گفت.

انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۵: عیسی پاسخ داد: «یقین بدان كه هیچ‌کس نمی‌تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولّد یابد.»

رساله به رومیان فصل ۸ آیه ۱۴: كسانی ‌كه به ‌وسیلهٔ روح خدا هدایت می‌شوند، فرزندان خدا هستند.

رساله به غلاطیان فصل ۵ آیه‌های ۱۹ تا ۲۳: ۱۹ کارهای طبیعت نفسانی آشكارند: زنا، ناپاكی، هرزگی، ۲۰ بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رَشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دسته‌بندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. ۲۱ اكنون مانند گذشته به شما می‌گویم: کسانی‌که این چنین کارها را بجا آورند، در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت. ۲۲ امّا ثمره‌ای كه روح‌القدس به بار می‌آورد: محبّت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، ۲۳ فروتنی و خویشتنداری است كه هیچ قانونی كه برخلاف چنین كارها باشد، وجود ندارد.

انجیل یوحنا فصل ۱۷ آیه‌های ۲۰ تا ۲۱: ۲۰ «فقط برای اینها دعا نمی‌کنم بلكه برای کسانی هم كه به وسیلهٔ پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، ۲۱ تا همهٔ آنان یکی باشند آن‌چنان‌که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند و تا جهان ایمان بیاورد كه تو مرا فرستاده‌ای.»

رساله به افسسیان فصل ۲ آیه‌های ۱۱ تا ۱۶: ۱۱ بنابراین به‌خاطر داشته باشید كه شما در گذشته جسماً جزء كافران بودید و به وسیلهٔ اهل ختنه (یعنی یک عمل جسمانی كه به دست انسان صورت می‌گیرد.) «نامختون» نامیده می‌شدید. ۱۲ در آن زمان، از مسیح دور بودید و از مزایای قوم اسرائیل محروم و از پیمانهایی كه بر وعده‌های خدا متّکی بود، بی‌بهره بودید. شما در این جهان، بدون امید و بدون خدا به سر می‌بردید. ۱۳ امّا اكنون شما كه دور بودید به وسیلهٔ اتّحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده‌اید. ۱۴ زیرا مسیح صلح و صفا را بین یهود و غیر یهود به وجود آورده و این دو را با هم متّحد ساخته است. او با بدن جسمانی خود، دیواری كه آنان را از هم جدا می‌کرد و دشمنان یكدیگر می‌ساخت، درهم شكست. ۱۵ زیرا شریعت را با مقرّرات و احكامش منسوخ كرد تا از این دو دسته، در خود یک انسانیّت تازه‌ای به وجود آورد و صلح و صفا را میسّر سازد. ۱۶ مسیح با مرگ خود بر روی صلیب، این دو را در یک بدن واحد، دوستان خدا گردانید تا دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد.

انجیل متی فصل ۴ آیه ۴: عیسی در جواب گفت: «کتاب‌مقدّس می‌فرماید: 'زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلكه به هر كلمه‌ای كه خدا می‌فرماید.'»

مزمور فصل ۱۱۹ آیه ۱۲: خداوندا، تو متبارک هستی! احکام خود را به من بیاموز.

رساله دوم به تیموتائوس فصل ۳ آیهٰ‌ٔهای ۱۶ و ۱۷: ۱۶ تمام کتاب‌مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است ۱۶ تا مرد خدا برای هر كار نیكو کاملاً آماده و مجهّز باشد.

رساله به افسسیان فصل ۶ آیهٰ‌ ۱۸: همهٔ اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح‌القدس دعا كنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید و با پشتكار برای همهٔ مقدّسین دعا كنید.

انجیل متی فصل ۲۰ آیه‌های ۲۵ تا ۲۸: ۲۵ پس عیسی آنان را نزد خود خوانده فرمود: «شما می‌دانید كه در این دنیا حكمرانان بر زیردستان خود آقایی می‌کنند و رهبرانشان به آنان زور می‌گویند. ۲۶ امّا در میان شما نباید چنین باشد، بلكه هرکه می‌خواهد در بین شما بزرگ باشد، باید خادم همه گردد ۲۷ و هرکه بخواهد بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد. ۲۸ پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلكه تا خدمت كند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.»

انجیل متی فصل ۷ آیه ۲۰: بنابراین شما آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت.

رساله یعقوب فصل ۲ آیهٰ‌ ۱۷: همین‌طور ایمانی كه با عمل همراه نباشد، مرده است.

انجیل یوحنا فصل ۱۵ آیه ۴: در من بمانید و من در شما. همان‌طور كه هیچ شاخه‌ای نمی‌تواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی‌توانید ثمر بیاورید مگر در من بمانید.

رساله به افسسیان فصل ۶ آیهٰ‌ّهای ۱۲ و ۱۳: ۱۲ زیرا جنگ ما با انسان نیست بلكه ما علیه فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاكم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان، در جنگ هستیم. ۱۳ از این جهت شما باید زره كاملی را كه خدا مهیّا كرده است، بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله‌های دشمن، تابِ مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید.

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیهٰ‌ ۵۷: امّا خدا را شكر كه او به وسیلهٔ خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است.

bottom of page