top of page

زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح

«خدا از طریق زندگی سرشار از اطاعت مسیح از اراده وی و همچنین تحمل عذاب، مرگ و قیام او از مردگان تنها وسیله پرداخت تاوان گناه برای تمام مردم زمین را پرداخت تا بدین وسیله کسانی که با ایمان این کفاره را می‌پذیرند بتوانند حیات جاودان را از آن خود کنند و محبت بی‌کران خالق از طریق عیسی مسیح بر همه آفرینش آشکار گردد. این کفاره تمام عیار، سیرت و شخصیت واقعی خدا، عدالت و انصاف فرامین وی را بر تمام آفرینش مکشوف ساخت. چرا که محکوم کننده گناه ماست و عفو و بخشش را برایمان مهیا می‌نماید. عیسی به جای ما مرگ را تجربه کرد، گناه ما را پاک ساخت، ما را با خدا آشتی داد و ما را هر روزه از شرارت به عدالت خدا تبدیل می‌کند. قیام عیسی از مردگان، پیروزی خدا بر نیروهای شریر را اعلام می‌نماید و برای آنانی که عیسی را به عنوان منجی و کفاره‌ی خود می‌پذیرند در نهایت پیروزی بر گناه و مرگ ابدی را مهیا می‌سازد. این موضوع خداوندی عیسی مسیح را به اثبات می‌رساند، او که در حضورش هر زانویی در آسمان، بر زمین و در زیر زمین خم خواهد شد.» (اهل کتاب)

اهل کتاب
 • نجات از گناه فقط از طریق عیسی مسیح امکان‌پذیر است. کارهای رسولان فصل ۴ آیه ۱۲. رساله به عبرانیان فصل ۷ آیه‌های ۲۶ و ۲۷.

 • آنهایی که به عیسی بعنوان خداوند و منجی ایمان می‌آورند صاحب حیات جاودان می‌شوند. یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶.

 • زندگی و مرگ عیسی مسیح معرف عدالت خدا نسبت به ما انسان‌هاست. رساله به رومیان فصل ۳ آیه‌های ۲۳ تا ۲۶.

آیه‌ها برای مطالعه بیشتر: اِشعیا فصل ۵۳؛ رساله به رومیان فصل ۱ آیه ۴؛ رساله به عبرانیان فصل ۲ آیه ۹.

زندگی، مرگ و قیام عیسی از مردگان سیرت و شخصیت عادل و نیک‌خواه خدا را نمایان می‌کند و حیات ابدی را برای همه ما انسان‌ها فراهم می‌سازد.​ تمامی آیه‌ها را می‌توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید!

عیسی از طریق مرگ خود تاوان گناهان ما را پرداخت نمود و محبت بی‌کران خدا نسبت به ما انسان‌ها را ثابت کرد. او همچنین بواسطه رستاخیزش از مردگان بر شیطان و مرگ ابدی پیروز شد.

 • عیسی به جای ما عذاب مرگ ابدی را متحمل شد. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه‌های ۳ و ۴؛ رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه‌های ۱۹ تا ۲۱.

  عیسی جزای گناهان مرا پرداخت کرد. رساله به رومیان فصل ۳ آیه‌های ۲۵ و ۲۶؛ فصل ۴ آیه ۲۵؛ فصل ۸ آیه ۳؛ نامه اول یوحنا فصل ۲ آیه ۲.

 • عیسی با قیام خود از مردگان بر شیطان پیروز شد. رساله به کولُسیان فصل ۲ آیه ۱۵. نامه اول پطرس فصل ۳ آیه‌های ۲۱ و ۲۲.

عهد جدید
اهل کتاب

زندگی سرشار از اطاعت عیسی و پرداخت کفاره گناه بواسطه او نشان می‌دهد که وقتی روح‌القدس به ما قدرت می‌دهد فرمانبرداری از اوامر خدا ممکن است. قیام عیسی از مردگان حیات ابدی را برای تمام فرزندان خدا تضمین می‌کند.

 • عیسی فرامین خدا را بجا آورد. انجیل یوحنا فصل ۱۵ آیه ۱۰؛ نامه اول پطرس فصل ۲ آیه‌های ۲۱ و ۲۲.

 • اطاعت عیسی از خدا و ساکن شدن روح‌القدس، ما را در به جا آوردن فرامین خدا یاری می‌دهد. رساله به رومیان فصل ۸ آیه‌های ۳ و ۴.

 • شناخت قربانی عظیم خدا در عوض ما دلیل خدمت کردن ما به اوست. رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۴ و ۱۵.

 • قیام عیسی از مردگان، قیام ما را از مردگان تضمین می‌کند. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه‌های ۲۰ تا ۲۲.

استفاده شخصی

 • چرا خواست خدا بخشش حیات ابدی به ماست؟

 • چرا هیچ کس جز عیسی نمی‌تواند ما را از گناه نجات دهد؟

برای این لطف حیرت‌آور خدا بطور روزانه او را شکرگزارم. اینکه عیسی خواست جلال آسمان را ترک کند و فقط برای نجات من به این جهان بیاید وجودم را سرشار از عشق و محبت نسبت به او می‌کند. خبر خوش این که پیروزی عیسی در زندگی و مرگ به من قوت می‌بخشد تا در نبرد نیکوی ایمان پیکار کنم و آن حیات جاویدان را به دست آورم.

تعهد

خداوندا مهر و محبت عظیمت در آن قربانی اعظم بر من آشکار گردید. مرگ تو را بجای خود می‌پذیرم پس خود، زندگی، آینده و حیات ابدی خویش را به دستان تو می‌سپارم. آمین!

کارهای رسولان فصل ۴ آیه ۱۲: در هیچ‌کس جز او نجات نیست، زیرا زیر آسمان نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم.

رساله به عبرانیان فصل ۷ آیه‌های ۲۶ تا ۲۷: ۲۶ ما به چنین کاهن اعظمی نیاز داشتیم، کاهنی قدّوس، بی‌عیب، پاک، جدا از گناهکاران، و فراتر از آسمانها. ۲۷ برخلاف دیگر کاهنان اعظم، او نیازی ندارد هر روز، نخست برای گناهان خود و سپس برای گناهان قوم، قربانی تقدیم کند. بلکه آنگاه که خود را تقدیم کرد، یک بار برای همیشه برای گناهان ایشان قربانی داد.

انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶: «زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.»

رساله به رومیان فصل ۳ آیه‌های ۲۳ تا ۲۶: ۲۳ زیرا همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا کوتاه می‌آیند. ۲۴ امّا به فیض او و به واسطۀ آن بهای رهایی که در مسیحْ عیسی است، به‌رایگان پارسا شمرده می‌شوند. ۲۵ خدا او را چون کفّارۀ گناهان عرضه داشت، کفّاره‌ای که توسط خون او و از راه ایمان حاصل می‌شود. او این را برای نشان دادن عدالت خود انجام داد، زیرا در تحمل الهی خویش، از گناهانی که پیشتر صورت گرفته بود، چشم پوشیده بود. ۲۶ او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند، و تا خودْ عادل باشد و کسی را نیز که به عیسی ایمان دارد، پارسا بشمارد.

اِشعیا فصل ۵۳: ۱ چه کسی پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر کِه مکشوف گشته است؟ ۲ زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه‌ای در زمینِ خشک خواهد رویید. او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم و نه ظاهری که مشتاق او باشیم. ۳ خوار و مردود نزد آدمیان، مرد دردآشنا و رنجدیده. چون کسی که روی از او بگردانند، خوار گشت و به حسابش نیاوردیم. ۴ حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مضروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. ۵ حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما لِه گشت؛ تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد، و به زخمهای او ما شفا می‌یابیم. ۶ همۀ ما چون گوسفندان، گمراه شده بودیم، و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد. ۷ آزار و ستم دید، اما دهان نگشود؛ همچون بره‌ای که برای ذبح می‌برند و چون گوسفندی که نزد پشم‌برنده‌اش خاموش است، همچنان دهان نگشود. ۸ با محاکمه‌ای ظالمانه برده شد؛ چه کسی از نسل او سخن تواند گفت، زیرا او از زمین زندگان منقطع شد و به سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید؟ ۹ گرچه هیچ خشونت نورزید و فریبی در دهانش نبود، قبرش را با شریران تعیین کردند و پس از مرگش، با دولتمندان. ۱۰ اما خواست خداوند این بود که او را لِه کرده، به دردها مبتلا سازد. چون جان خود را قربانی گناه ساخت، نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد و ارادۀ خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید. ۱۱ ثمرۀ مشقت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. خادم پارسای من به معرفت خود سببِ بسیاری را پارسا خواهد گردانید، زیرا گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد کرد. ۱۲ بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد کرد. زیرا جان خویش را به کام مرگ ریخت و از خطاکاران شمرده شد؛ او گناهان بسیاری را بر دوش کشید و برای خطاکاران شفاعت می‌کند..

رساله به رومیان فصل ۱ آیه ۴: و با رستاخیز از میان مردگان، به سبب روحِ قدّوسیت، به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح.

رساله به عبرانیان فصل ۲ آیه ۹: امّا عیسی را می‌بینیم که اندک‌زمانی پایینتر از فرشتگان قرار گرفت، ولی اکنون تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شده است، چرا که از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد.

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه‌های ۳ و ۴: ۳ زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدّس در راه گناهان ما مرد، ۴ و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوّم از مردگان برخاست.

رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه‌های ۱۹ تا ۲۱: ۱۹ به دیگر سخن، خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می‌داد و گناهان مردم را به حسابشان نمی‌گذاشت، و پیام آشتی را به ما سپرد. ۲۰ پس سفیران مسیح هستیم، به گونه‌ای که خدا از زبان ما شما را به آشتی می‌خوانَد. ما از جانب مسیح از شما استدعا می‌کنیم که با خدا آشتی کنید. ۲۱ او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا شویم.»

رساله به رومیان فصل ۳ آیه‌های ۲۵ و ۲۶: ۲۵ خدا او را چون کفّارۀ گناهان عرضه داشت، کفّاره‌ای که توسط خون او و از راه ایمان حاصل می‌شود. او این را برای نشان دادن عدالت خود انجام داد، زیرا در تحمل الهی خویش، از گناهانی که پیشتر صورت گرفته بود، چشم پوشیده بود. ۲۶ او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند، و تا خودْ عادل باشد و کسی را نیز که به عیسی ایمان دارد، پارسا بشمارد. فصل ۴ آیه‌ ۲۵: او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شمرده شدنِ ما، از مردگان برخیزانیده شد. فصل ۸ آیه ۳: چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانیْ ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا ’قربانی گناه‘ باشد، و بدین‌سان در پیکری بشری، حکم محکومیتِ گناه را اجرا کرد.

نامه اول یوحنا فصل ۲ آیه ۲: او خودْ کفّارۀ گناهان ما است و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیز.

رساله به کولُسیان فصل ۲ آیه ۱۵: و ریاستها و قدرتها را خلع‌سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیلۀ صلیب بر آنها پیروز شد.

نامه اول پطرس فصل ۳ آیه‌های ۲۱ و ۲۲: ۲۱ و آن آبْ نمونۀ تعمیدی است که اکنون نیز شما را نجات می‌بخشد، تعمیدی که نه زدودنِ آلودگی تن، بلکه تعهدِ وجدانیْ پاک است به خدا. این تعمید به واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح شما را نجات می‌بخشد، ۲۲ همان که به آسمان رفت و اینک به دست راست خداست و فرشتگان و ریاستها و قدرتها مطیعش گشته‌اند.

انحیل یوحنا فصل ۱۵ آیه ۱۰: اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند؛ چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته‌ام و در محبت او می‌مانم.

نامه اول پطرس فصل ۲ آیه‌های ۲۱ و ۲۲: ۲۱ چه، برای همین فرا خوانده شده‌اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدمهای وی پا نهید. ۲۲ «او هیچ گناه نکرد و فریبی در دهانش یافت نشد.»

رساله به رومیان فصل ۸ آیه‌های ۳ و ۴: ۳ چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانیْ ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا ’قربانی گناه‘ باشد، و بدین‌سان در پیکری بشری، حکم محکومیتِ گناه را اجرا کرد ۴ تا آنچه شریعت مطالبه می‌کند، در ما تحقق یابد، در ما که نه بر طبق نَفْس بلکه بر طبق روح رفتار می‌کنیم.»

رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه‌های ۱۴ و ۱۵: ۱۴ زیرا محبت مسیح بر ما حکمفرماست، چون یقین داریم که یک تن به خاطر همه مرد، پس همه مردند. ۱۵ و به خاطر همه مرد تا زندگان دیگر نه برای خود، بلکه برای آن کس زیست کنند که به خاطرشان مرد و برخاست.

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه‌های ۲۰ تا ۲۲: ۲۰ امّا مسیح براستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. ۲۱ زیرا همان‌گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. ۲۲ زیرا همان‌گونه که در آدم همه می‌میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد.

bottom of page