top of page

توحید

یک خدا وجود دارد؛ پدر، پسر و روح القدس که اتحادی از سه شخصیت ازلی و ابدی است. خدا فناناپذیر، قادر مطلق، واقف به همه امور، مافوق هر چیز و همیشه حاضر و ناظر است. او سرمدی و ماوراء ادراک انسان است با این وجود خود را بواسطه مکاشفه خود عیان و آشکار نموده است. او تا ابد الآباد شایسته است تا توسط کل مخلوقات مورد پرستش،‌ ستایش و خدمت قرار گیرد.

 

یک خدا وجود دارد؛ پدر، پسر و روح القدس که اتحادی از سه شخصیت ازلی و ابدی است. خدا فناناپذیر، قادر مطلق، واقف به همه امور، مافوق هر چیز و همیشه حاضر و ناظر است. او سرمدی و ماوراء ادراک انسان است با این وجود خود را بواسطه مکاشفه خود عیان و آشکار نموده است. او تا ابد الآباد شایسته است تا توسط کل مخلوقات مورد پرستش،‌ ستایش و خدمت قرار گیرد.

 

غسل تعمید
 • خداوند یک خداست. سفر تثنیه فصل ۶ آیه ۴.

 • هر سه شخصیت در کار خلقت سهیم و شریک بودند. سفر پیدایش فصل ۱ آیه‌های ۱ تا ۲؛ یوحنا فصل ۱ آیه‌های ۱ و ۱۴.

 • هر سه شخصیت در زمان غسل تعمید عیسی حاضر بودند. متی فصل ۳ آیه‌های ۱۶ تا ۱۷.

 • ایمانداران به عیسی به نام هر سه غسل تعمید می گیرند. متی فصل ۲۸ آیه‌های ۱۹ تا ۲۰.

 • برکت حواریون هم شاهد بر این امر می باشد. رساله دوم به قرنتیان فصل ۱۳ آیه ۱۴.

  آیه‌ها برای مطالعه بیشتر: رساله به افسسیان فصل ۴ آیه‌های ۴ تا ۶؛ رساله اول پطرس فصل ۱ آیه ۲.

 خدا ماوراء درک و فهم ماست ولی او خواسته است تا خود را به آنانی که در جستجوی او می باشند نمایان گرداند.

 • ما باید خدا را برای شناخت او بجوییم. ارمیاء فصل ۲۹ آیه ۱۳.

 • شناخت خدا باید بالاترین ارجحیت را در زندگی ما داشته باشد. متی فصل ۶ آیه ۳۳.

 • مکاشفه نهایی خدا در عیسی مسیح یافت می‌شود. رساله به عبرانیان فصل ۱ آیه‌های ۱ تا ۲؛ یوحنا فصل ۱ آیه ۱۸،‌ فصل ۱۴ آیه ۹.

 آیه‌ها برای مطالعه بیشتر: رساله به کولسیان فصل ۳ آیه‌های ۱ تا ۳؛ سفر خروج فصل ۳۴ آیه‌های ۵ تا ۷.

خدا عالِم مطلق، قادر و شایسته پرستش ماست. او:

 • ابدی است ـ او همیشه بوده و همیشه خواهد بود. مزامیر فصل ۹۰ آیه ۲.

 • او همیشه و همه جا حاضر است. مزامیر فصل ۱۳۹ آیه‌های ۷ تا ۱۰.

 • قادر مطلق است. متی فصل ۱۹ آیه ۲۶؛ رساله به فیلیپیان فصل ۴ آیه ۱۳.

 • او همه امور را میداند و به خصوص علاقمند به امور انسانهاست. اشعیا فصل ۴۶ آیه‌های ۹ و ۱۰؛ متی فصل ۶ آیه ۸.

 • او تغییر نمیکند. یعقوب فصل ۱ آیه ۱۷.

 • به تمام جزئیات کوچک زندگی ما انسانها علاقمند است. متی فصل ۱۰ آیه‌های ۲۹ تا ۳۰.

 • شایسته پرستش و عبادت ما میباشد. مکاشفه فصل ۴ آیه ۱۱.

خدای ابدی

آیه‌ها برای مطالعه بیشتر: اشعیاء فصل ۵۷ آیه ۱۵؛ مزامیر فصل ۲۳ آیه ۴، فصل ۱۴۷ آیه‌های ۴ تا ۵؛ مکاشفه یوحنا فصل ۱۴ آیه ۷؛ رساله اول به تیموتائوس فصل ۱ آیه ۱۷؛ اشعیاء فصل ۴۰ آیه‌های ۲۶ تا ۳۱.

استفاده شخصی

 • آیا ممکن است که یکی از دلایلی که خدا خود را به عنوان سه شخصیت بر ما آشکار می سازد این باشد که به ما در درک عظمت او یاری رساند؟

 • آیا پرستش خدا سود بیشتری برای او خواهد داشت یا برای من؟

 • شاید من قادر نباشم تا عظمت خدا را به طور کامل درک کنم، یا چگونگی وجود سه شخصیت در یک خدا،‌ ولی می توانم او را عبادت کرده تا خود را بر من آشکار نماید. من از اینکه خدا مرا بطور کامل می‌شناسد و مراقب من است بسیار خشنود و خوشحال هستم.

تعهد

خدایا، بخاطر عظمت و بزرگیت بخاطر اینکه برای من اینقدر اهمیت قائلی متشکرم. من تو را با شادی پرستش و خدمت خواهم کرد. با هدایت روح مقدست روزانه تو را بهتر و بیشتر خواهم شناخت و به دیگران نیز کمک خواهم کرد تا به همین طریق تو را بشناسند. آمین!

سفر تثنیه فصل ۶ آیه ۴:«بشنو، ای اسرائیل: یهوه، خدای ما، خداوندِ یکتاست.»

سفر پیدایش فصل ۱ آیه‌های ۱ تا ۲: ۱ در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید. ۲ زمین بی‌شکل و خالی بود، و تاریکی بر روی ژرفا؛ و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.

یوحنا فصل ۱ آیه‌های ۱ و ۱۴: ۱ در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ ۱۴ و کلام، انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی..

متی فصل ۳ آیه‌های ۱۶ تا ۱۷: ۱۶ چون عیسی تعمید گرفت، بی‌درنگ از آب برآمد. همان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت. ۱۷ سپس ندایی از آسمان در رسید که «این است پسر محبوبم که از او خشنودم.»

متی فصل ۲۸ آیه‌های ۱۹ تا ۲۰: ۱۹ پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید ۲۰ و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده‌ام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم!»

رساله دوم به قرنتیان فصل ۱۳ آیه ۱۴:فیض خداوندْ عیسی مسیح، محبت خدا و رفاقتِ  روح‌القدس با همۀ شما باد.

رساله به افسسیان فصل ۴ آیه‌های ۴ تا ۶: ۴ زیرا یک بدن هست و یک روح، چنانکه فرا خوانده شده‌اید به یک امیدِ دعوت خویش؛ ۵ یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید؛ ۶ و یک خدا و پدر همه که فوق همه، از طریق همه، و در همه است.

رساله اول پطرس فصل ۱ آیه ۲: به آنان که بنا بر پیشدانی خدای پدر، به واسطۀ عمل تقدیس‌کنندۀ روح، و برای اطاعت از عیسی مسیح و پاشیده شدن خونش بر ایشان، برگزیده شده‌اند:‏ فیض و سلامتی به‌فزونی بر شما باد.

ارمیاء فصل ۲۹ آیه ۱۳: آنگاه که مرا بجویید، مرا خواهید یافت؛ اگر مرا به تمامی دلِ خود بجویید.

متی فصل ۶ آیه ۳۳: بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد.

رساله به عبرانیان فصل ۱ آیه‌های ۱ تا ۲: ۱ در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت، ۲ امّا در این ایام آخر به واسطۀ پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطۀ او جهان را آفرید.

یوحنا فصل ۱ آیه ۱۸: هیچ‌کس هرگز خدا را ندیده است. امّا آن پسر یگانه که در آغوش پدر است، همان او را شناسانید. فصل ۱۴ آیه ۹: عیسی به او گفت: «فیلیپُس، دیری است با شما هستم و هنوز مرا نشناخته‌ای؟ کسی که مرا دیده، پدر را دیده است؛ پس چگونه است که می‌گویی ”پدر را به ما بنما“؟

رساله به کولسیان فصل ۳ آیه‌های ۱ تا ۳: ۱ پس چون با مسیح برخیزانیده شده‌اید، آنچه را که در بالاست بجویید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. ۲ به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. ۳ زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است.

سفر خروج فصل ۳۴ آیه‌های ۵ تا ۷: ۵ آنگاه خداوند در ابر فرود آمد و آنجا با موسی ایستاد، و نام یهوه را ندا کرد. ۶ خداوند از برابر موسی گذشت و چنین ندا کرد: «یهوه، یهوه، خدای رحیم و فیّاض، دیر خشم، و آکنده از محبت و وفا، ۷ پایدار در محبت برای هزار پشت، و آمرزندۀ تقصیر و نافرمانی و گناه. اما تقصیرکار را هرگز بی‌سزا نمی‌گذارد، بلکه جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و فرزندانِ فرزندان تا پشت سوّم و چهارم می‌رساند.» 

مزامیر فصل ۹۰ آیه ۲: پیش از آنکه کوهها زاده شوند، یا تو زمین و جهان را به وجود آوری، از ازل تا به ابد تو خدایی.

مزامیر فصل ۱۳۹ آیه‌های ۷ تا ۱۰: ۷ از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟ ۸ اگر به آسمان فرا روم، تو آنجایی، و اگر در هاویه بستر بگسترم، تو آنجا نیز هستی! ۹ اگر بر بالهای سحر پرواز کنم، و در دوردست‌ترین کرانهای دریا قرار گزینم، ۱۰ حتی آنجا نیز دست تو مرا راهنما خواهد بود، و دست راستت مرا خواهد گرفت.

متی فصل ۱۹ آیه ۲۶: عیسی بدیشان چشم دوخت و گفت: «این برای انسان ناممکن است، امّا برای خدا همه چیز ممکن است.»

رساله به فیلیپیان فصل ۴ آیه ۱۳: قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.

اشعیاء فصل ۴۶ آیه‌های ۹ تا ۱۰: ۹ امور پیشین را از ایام کهن به یاد آورید؛ من خدا هستم و جز من کسی نیست؛ من خدا هستم و همانند من نیست. ۱۰ انتها را از ابتدا بیان می‌کنم و آنچه را که هنوز انجام نشده، از قدیم. می‌گویم: ”تدبیر من برقرار خواهد ماند، و تمامی خشنودی خود را به جا خواهم آورد.“

متی فصل ۶ آیه ۸: پس مانند ایشان مباشید، زیرا پدر شما پیش از آنکه از او درخواست کنید، نیازهای شما را می‌داند.

یعقوب فصل ۱ آیه ۱۷: هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایۀ ناشی از دگرگونی.

متی فصل ۱۰ آیه‌های ۲۹ تا ۳۰: ۲۹ آیا دو گنجشک را به یک پول سیاه نمی‌فرو‌شند؟ با این همه، حتی یک گنجشک نیز بدون خواست پدر شما به زمین نمی‌افتد. ۳۰ حتی موهای سر شما به تمامی شمرده شده است.

مکاشفه یوحنا فصل ۴ آیه ۱۱: «ای خداوندْ خدای ما، تو سزاوار جلال و عزّت و قدرتی، زیرا که آفریدگار همه چیز تویی و همه چیز به خواست تو وجود یافت و به خواست تو آفریده شد.»

اشعیاء فصل ۵۷ آیه ۱۵: زیرا آن که رفیع و بلند مرتبه است، آن که در ابدیت ساکن است و قدوس نامیده می‌شود، چنین می‌گوید: «من در مکان رفیع و مقدس ساکنم، و نیز با آن که روح توبه‌کار و افتاده دارد؛ تا روحِ افتادگان را احیا کنم، و دل توبه‌کاران را زنده سازم.

مزامیر فصل ۲۳ آیه ۴: زیرا کلام خداوند مستقیم است، و همۀ کارهای او با وفاداری. فصل ۱۴۷ آیه‌های ۴ تا ۵: ۴ شمار ستارگان را تعیین می‌کند، و هر یک از آنها را به نام می‌خواند. ۵ بزرگ است خداوندگار ما و بسیار نیرومند، درک او نامتناهی است.

مکاشفه یوحنا فصل ۱۴ آیه ۷: هم او به آواز بلند گفت: «از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا که ساعت داوری او فرا رسیده است. او را بپرستید که آسمانها و زمین و دریا و چشمه‌ساران را او آفرید.»

رساله اول تیموتائوس فصل ۱ آیه ۱۷: بر خدای یکتا، آن پادشاه سرمدی، نامیرا و نادیدنی، تا ابدالآباد حرمت و جلال باد؛ آمین!

اشعیاء فصل ۴۰ آیه های ۲۶ تا ۳۱: ۲۶ چشمان خود را به اعلی برافرازید و ببینید: کیست که اینها را آفرید؟ کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون می‌آورد، و آنها را جملگی به نام می‌خوانَد؟ به سبب کثرت قوّت و عظمت قدرتش هیچ‌ یک از آنها گم نخواهد شد. ۲۷ ای یعقوب، چرا با خود می‌اندیشی، و ای اسرائیل، چرا می‌گویی: «طریق من از خداوند پنهان است، و خدایم دادرسی مرا به فراموشی سپرده است»؟ ۲۸ آیا ندانسته‌ای؟ آیا نشنیده‌ای؟ که یهوه خدای سرمدی است، آفرینندۀ کرانهای زمین؟ او هرگز درمانده و خسته نمی‌شود، و فَهمِ  او را تفحص نتوان کرد. ۲۹ ضعیفان را قوّت می‌بخشد، و ناتوانان را نیروی بیشتر عطا می‌کند. ۳۰ حتی جوانان نیز خسته و درمانده می‌شوند، و جوانمردان از پا می‌افتند. ۳۱ اما آنان که برای خداوند انتظار می‌کشند، نیروی تازه خواهند یافت و با بال‌هایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت؛ خواهند دوید و خسته نخواهند شد؛ خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.

bottom of page