top of page

عطیه نبوت

یكی از عطایای روح القدس نبوت است. این عطیه یك نشانه مشخص و بارز ایمانداران باقیمانده است و ما بر این باور هستیم که این عطیه در خدمت خانم الن جی. وایت در بهبود و پیشرفت این جنبش آشكار گردیده است. او بعنوان پیام آور خدا نوشته هایش مرجعی قابل اعتماد از حقیقتی است كه برای جمع ایمانداران مایه تسلی، هدایت، تعلیم، ارشاد و اصلاحات می باشد. این امور از جمله به وضوح اظهار می دارند كه كتاب مقدس استاندارد و معیاری است كه همه تعالیم و تجربیات بایستی توسط آن آزموده و مورد سنجش قرار گیرند.

عطیه نبوت یکی از مهمترین عطایای روح القدس می باشد که خدا به قوم خود برای هدایت اعطا کرده است. او وعده داده است که تا انتهای زمان به فرستادن انبیاء ادامه دهد و به خصوص وعده روح نبوت را به قوم باقیمانده داده است.​ تمامی آیه‌ها را می‌توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید!

Isaiah-mormon.jpg
 • خدا انبیاء و پیامبران را برای نمود نقشه اش به بشر فرستاده است. صحف انبیاء ( عاموس فصل ۳ آیه ۷).

 • عطیه نبوت تا زمانی که جمع ایمانداران به کمال رشد و اتحاد برسد ادامه خواهد یافت. انجیل (یوحنا فصل ۱۶ آیه های ۷ تا ۱۴).

 • در دوران پایانی انبیاء و پیامبران وجود خواهند داشت. صحف انبیا (یوئیل فصل ۲ آیه های ۲۸ تا ۲۹).

 • قوم باقیمانده خدا از روح نبوت برخوردار هستند. انجیل (مکاشفه یوحنا فصل ۱۲ آیه ۱۷، فصل ۱۹ آیه ۱۰).

 • در دوران کتاب مقدس همه انبیاء کتاب ننوشته اند. برخی کتاب نوشته اند و پیامرسان بودند و پیامشان بخشی از کتاب مقدس نشده است. بخش تاریخی (کتاب دوم سموئیل فصل ۷ آیه های ۳ تا ۱۱)؛ انجیل (لوقا فصل ۲ آیه ۳۶)؛ بخش تاریخی (کتاب اول تواریخ فصل ۲۹ آیه ۲۹؛ کتاب دوم تواریخ فصل ۹ آیه ۲۹).

پیام هایی که خانم الن جی وایت در خواب و رؤیا دریافت نمود آزمون های کتاب مقدسی در خصوص اعتراف به مسیح،  اجرا و بودن در راستای کلام خداوند را گذرانیده است. آنها همچنین ثمرات نیکو برای پادشاهی خدا ببار آورده است.

 • انبیای خدا معترفند که عیسی مسیح جسم پوشیده است. انجیل (رساله اول یوحنا فصل ۴ آیه‌های ۱ تا ۳).

 • تکمیل و بر آوردن یکی از آزمون های عطیه نبوت می باشد. صحف انبیاء ( کتاب ارمیا فصل ۲۸ آیه ۹).

 • انبیای خدا الهام و رؤیا دریافت کردند. (این تجربه خانم الن جی وایت نیز بوده است.) تورات (سفر اعداد فصل ۱۲ آیه ۶)؛ انجیل (اعمال رسولان فصل ۲ آیه های ۱۴ تا ۲۱).

 • انبیاء حقیقی با مکاشفات گذشته از طریق انبیاء و عیسی مسیح مخالفت نمی کنند. انجیل (رساله به عبرانیان فصل ۱ آیه های ۱ تا ۳)؛ صحف انبیا (اشعیا فصل ۸ آیه ۲۰)؛ انجیل (لوقا فصل ۲۴ آيه های ۲۵ تا ۲۷).

 • ما مسئول هستیم تا عطایایی بخشیده شده از طرف خدا را حکیمانه استفاده کنیم. انجیل (متی فصل ۲۵ آيه های ۱۴ تا ۳۰).

 • پیام نبی حقیقی ثمر نیکو به بار خواهد آورد. انجیل (متی فصل ۷ آیه های ۱۵ تا ۲۰).
  آیات برای مطالعه بیشتر: انجیل (رساله نخست به تسالونیان فصل ۵ آیه های ۲۰ تا ۲۱)؛ کتب تاریخی (کتاب دوم تواریخ فصل ۲۰ آیه ۲۰).

Abraham-Sarah.jpg

استفاده شخصی

 • چرا برای خدا ارسال نبی در روزهای پایانی بسیار اهمیت دارد؟

 • از کجا باید بدانم که وقتی کسی ادعای نبوت از طرف خدا دارد به واقع یک نبی حقیقی است؟

 •  عکس العمل مردم در قبال پیام نبی در ایجاد اتحاد در میان ایمانداران چه باید باشد؟

 • خداوند را بخاطر احساس مسئولیتش در قبال قوم خود و اینکه پیامبری مخصوص را در دوران آخر، بعنوان بخشی از جمع ایمانداران برای من فرستاده است شکرگزارم.

تعهد

خداوندا، ای پدر آسمانی ایمان دارم که تو هنوز تلاش داری تا با قوم برگزیده خود بواسطه عطیه نبوت ارتباط داشته باشی. خواهم کوشید تا نوشته های خانم الن جی وایت را بعنوان نور کوچک در کنار کلام مقدس تو یعنی نور عظیم برای هدایت مطالعه کنم و خواست و اراده ات برای قوم باقیمانده را جویا گردم. آمین!

صحف انبیا (عاموس فصل ۳ آیه ۷):۷ خداوند قادر متعال، پیش از آنکه بندگان خود، انبیا را از ارادهٔ خود آگاه سازد، کاری نمی‌کند.

انجیل (رساله به افسسیان فصل ۴ آیه های ۱۱ تا ۱۳): ۱۱ او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی: بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوّت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید، ۱۲ تا مقدّسین را در كاری كه برای او انجام می‌دهند، مجهّز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند. ۱۳ تا ما همه به آن وحدتی كه در ایمان و شناسایی فرزند خداست، دست یابیم و مطابق آن میزان كاملی كه در مسیح یافت می‌شود، به انسانیّت كامل برسیم.

انجیل (یوحنا فصل ۱۶ آیه های ۷ تا ۱۴): ۷ با وجود این، این حقیقت را به شما می‌گویم كه رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبانتان نزد شما نمی‌آید امّا اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد ۸ و وقتی او می‌آید جهان را در مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد می‌سازد. ۹ گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند، ۱۰ عدالت را مكشوف خواهد ساخت چون من نزد پدر می‌روم و دیگر مرا نخواهند دید؛ ۱۱ و واقعیّت داوری به آنها ثابت می‌شود چون حكمران این جهان محكوم شده است. ۱۲ «چیزهای بسیاری هست كه باید به شما بگویم ولی شما فعلاً طاقت شنیدن آنها را ندارید. ‍۱۳ در هر حال، وقتی او كه روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد كرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلكه فقط دربارهٔ آنچه بشنود سخن می‌گوید و شما را از امور آینده باخبر می‌سازد. ‍۱۴ او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را كه از من دریافت كرده به شما اعلام خواهد نمود.

صحف انبیا (یوئیل فصل ۲ آیه های ۲۸ تا ۲۹): ۲۸  بعد از آن روح خود را بر همهٔ مردم خواهم ریخت. پسران و دختران شما نبوّت خواهند کرد. پیران شما خواب ها و جوانان رؤیاها خواهند دید. ۲۹ در آن روزها حتّی بر غلامان و کنیزان شما هم روح خود را خواهم ریخت.

انجیل (مکاشفه یوحنا فصل ۱۲ آیه‌ ۱۷؛ فصل ۱۹ آیه ۱۰): فصل ۱۲ آیه ۱۷: از این رو اژدها نسبت به آن زن خشمگین شد و رفت تا با بقیّهٔ فرزندان او كه فرمانهای خدا را نگاه می‌دارند و به عیسی شهادت می‌دهند، بجنگد فصل ۱۹ آیه ۱۰: در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت كنم، امّا او به من گفت: «نه، چنین نكن! من خادمی هستم مانند تو و ایمانداران دیگر كه به عیسی مسیح شهادت می‌دهند، خدا را پرستش كن!» زیرا شهادتی كه دربارهٔ عیسی داده شده، الهام بخش تمام نبوّتهاست.

کتب تاریخی (کتاب نخست سموئیل فصل ۷ آیه‌های ۳ تا ۱۱): ۳ ناتان به پادشاه گفت: «برو و آنچه در قلب توست انجام بده، زیرا خداوند با توست.» ۴ در همان شب خداوند به ناتان چنین گفت: ۵ «برو پیام مرا به بندهٔ من داوود برسان و بگو که تو کسی نیستی که برای من خانه‌ای بسازد. ۶ زیرا از روزی که من بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون آوردم در خانه‌ای ساکن نشده‌ام و جای من همیشه در خیمه بوده است. ۷ آیا در هر مکانی که من با مردم اسرائیل بوده‌ام، از رهبرانی که برای شبانی آنها برگزیدم، هرگز پرسیدم که چرا خانه‌ای از چوب سدر برایم نساخته‌اند. ۸ «پس برو و به داوود خدمتگزار من بگو خداوند متعال چنین می‌گوید: 'من تو را از میان گوسفندان در چراگاه به رهبری مردم قوم خود اسرائیل رساندم. ۹ همواره با تو بوده‌ام و دشمنان تو را نابود کرده‌ام. من نام تو را مانند مردمان مشهور در دنیا پرآوازه خواهم ساخت. ۱۰ برای قوم خود بنی‌اسرائیل، سرزمینی را تعیین کردم که برای همیشه وطن ایشان باشد و از شر دشمنان در امان باشند ۱۱ و نمی‌گذارم مانند دورانی که داوران را بر آنها گماشتم، خوار و ذلیل شوند. همچنین سلسلهٔ خاندان تو را برقرار می‌کنم.

انجیل (لوقا فصل ۲ آیه ۳۶): ۳۶ در آنجا، همچنین زنی نبیّه به نام حنا زندگی می‌کرد كه دختر فنوئیل از طایفهٔ اشیر بود، او زنی بود بسیار سالخورده، كه بعد از ازدواج، مدّت هفت سال با شوهرش زندگی كرده.

کتب تاریخی (کتاب نخست تواریخ فصل ۲۹ آیه ۲۹): ۲۹ و اما کارهای داوودِ پادشاه، از ابتدا تا انتها، در تواریخ سموئیلِ نبی، تواریخ ناتانِ نبی و تواریخ جادِ نبی نوشته شده است.

کتب تاریخی (کتاب دوم تواریخ فصل ۹ آیه ۲۹): ۲۹ دنباله رویدادهای سلیمان، از ابتدا تا پایان در کتاب تاریخ ناتان نبی و در نبوّت اخیای شیلونی و در رؤیای عدوی رائی که دربارهٔ یربعام پسر نباط است، نوشته شده است.

انجیل (رساله نخست یوحنا فصل ۴ آیه های ۱ تا ۳): ۱ ای عزیزان، به هر نبوّتی (الهامی) اعتماد نكنید، بلكه آنها را بیازمایید تا ببینید كه آیا در واقع از جانب خداست یا نه، زیرا عدّهٔ ‌زیادی هستند كه به سرتاسر دنیا رفته، به دروغ نبوّت می‌کنند. ۲ چگونه می‌توان نبوّتی را که از طرف روح خداست تشخیص داد؟ هرکه با هدایت روح اقرار كند كه عیسی مسیح در جسم ظاهر شد، از جانب خداست ۳ و هرکه مُنكر این حقیقت شود نه تنها از جانب خدا نیست، بلكه او دارای روح «دشمن مسیح» می‌باشد. شما شنیده‌اید كه او می‌آید، درحالی‌كه هم اكنون در این جهان است.

صحف انبیا (ارمیا فصل ۲۸ آیه ۹): ۹ امّا نبی‌ای که نوید صلح می‌دهد، فقط وقتی پیام او تحقق یابد، آنگاه ثابت می‌شود که پیامش از جانب خداوند بوده است.

تورات (سفر اعداد فصل ۱۲ آیه ۶): ۶ خداوند فرمود: «حرف مرا بشنوید، وقتی بخواهم با یک نبی حرف بزنم با او در رؤیا و خواب صحبت می‌کنم.

انجیل (اعمال رسولان فصل ۲ آیه های ۱۴ تا ۲۱): ۱۴ امّا پطرس با آن یازده رسول برخاست و صدای خود را بلند كرد و خطاب به جماعت گفت: «ای یهودیان و ای ساكنان اورشلیم، توجّه كنید: بدانید و آگاه باشید كه ۱۵ برخلاف تصوّر شما، این مردان مست نیستند؛ زیرا اکنون ساعت نُه صبح است. ۱۶ بلكه این همان چیزی است كه یوئیل نبی گفت: ۱۷ 'خدا می‌فرماید در زمان آخر چنین خواهم كرد: از روح خود بر همهٔ مردم فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوّت خواهند كرد و جوانان شما رؤیاها و پیران شما خوابها خواهند دید. ۱۸ آری، حتّی بر غلامان و كنیزان خود در آن روزها از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوّت خواهند كرد. ۱۹ و در آسمان شگفتی‌ها و بر روی زمین نشانه‌هایی ظاهر خواهم نمود، یعنی خون، آتش و دود غلیظ. ۲۰ پیش از آمدن آن روز بزرگ و پر شكوه خداوند، خورشید تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون خواهد گرفت ۲۱ و چنان خواهد شد كه هرکه نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.'

انجیل (رساله به عبرانیان فصل ۱ آیه های ۱ تا ۳): ۱ خدا در زمان قدیم، در اوقات بسیار و به راههای مختلف به وسیلهٔ انبیا با نیاکان ما تكلّم فرمود، ۲ ولی در این روزهای آخر به وسیلهٔ پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کلّ كاینات گردانیده و به وسیلهٔ او همهٔ عالم هستی را آفریده است. ۳ آن پسر، فروغ جلال خدا و مظهر كامل وجود اوست و كاینات را با كلام پرقدرت خود نگاه می‌دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست.

صحف انبیا (اشعیا فصل ۸ آیه ۲۰): ۲۰ شما در پاسخ به آنها بگویید: «به آنچه خداوند به شما می‌آموزد گوش دهید، نه به واسطه‌ها. آنچه آنها می‌گویند برایتان سودی ندارد.

انجیل (لوقا فصل ۲۴ آیه های ۲۵ تا ۲۷): ۲۵ سپس عیسی به آنان فرمود: «شما چقدر دیر فهم و در قبول كردن گفته‌های انبیا كُند ذهن هستید. ۲۶ آیا نمی‌باید كه مسیح قبل از ورود به جلال خود همین‌طور رنج ببیند؟» ۲۷ آن وقت از تورات موسی و نوشته‌های انبیا شروع كرد و در هر قسمت از کتاب‌مقدّس آیاتی را كه دربارهٔ خودش بود برای آنان بیان فرمود.

انجیل (متی فصل ۷ آیه های ۱۵ تا ۲۰): ۱۵ «از انبیای دروغین برحذر باشید كه در لباس میش به نزد شما می‌آیند، ولی در باطن گرگان درّنده‌اند. ۱۶ آنان را از کارهایشان خواهید شناخت. آیا می‌توان از بوتهٔ خار، انگور و از خاربن، انجیر چید؟ ۱۷ همین‌طور درخت خوب میوهٔ خوب به بار می‌آورد و درخت فاسد میوهٔ بد. ۱۸ درخت خوب نمی‌تواند میوهٔ بد به بار آورد و نه درخت بد میوهٔ خوب. ۱۹ درختی كه میوهٔ خوب به بار نیاورد آن را می‌برند و در آتش می‌اندازند. ۲۰ بنابراین شما آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت.

انجیل (رساله نخست به تسالونیکیان فصل ۵ آیه های ۲۰ تا ۲۱): ۲۰ نبوّتها را ناچیز نشمارید. ۲۱ همه‌چیز را بیازمایید و آنچه را كه نیكوست برای خود نگاه دارید.

کتب تاریخی (کتاب دوم تواریخ فصل ۱ آیه ۲۰):۲۰ بامدادان برخاستند و به بیابان تقوع رفتند. درحالی‌که خارج می‌شدند، یهوشافاط ایستاد و گفت: «ای مردم یهودا و اورشلیم، به من گوش فرا دهید! به خداوند خدای خود، ایمان داشته باشید تا استوار بمانید! انبیای او را باور کنید تا موفّق شوید.»

bottom of page