top of page

اعتقاد بنیادی شماره ۱۵: غسل تعمید

غسل تعمید، ایمان خود را به قیام عیسی مسیح اقرار می‌کنیم و به جدایی خود از گناه شهادت داده و نیت خود را برای گام برداشتن در زندگی تازه عیان می‌سازیم. بدین‌سان مسیح را بعنوان سرور و منجی خویش اقرار نموده و به جمع ایمانداران وی ملحق می‌شویم. غسل تعمید نمادی از اتحاد ما با مسیح، آمرزش گناهان ما و پذیرفتن روح‌القدس است. غسل تعمید با فرو رفتن کامل در آب و مشروط بر ایمان به مسیح و شهادت بر توبه از گناهان است. غسل تعمید پیروی از آموزه‌های كلام خدا و همچنین پذیرفتن تعالیم آن است (رساله به رومیان باب ۶ آیات ۱ الی ۶؛ رساله به كولسیان باب ۲ آیات ۱۲ و ۱۳؛ اعمال رسولان باب ۱۶ آیات ۳۰ الی ۳۳؛ باب ۲۲ آیه ۱۶؛ باب ۲ آیه ۳۸؛ متی باب ۲۸ آیات ۱۹ و ۲۰.)

bottom of page