top of page

اعتقاد بنیادی شماره ۲۲: سلوک مسیحی

ما فرا خوانده شده ایم تا امت خداشناس باشیم تا افکار و احساس و كردار ما در هماهنگی با اصول آسمانی باشد. برای اینکه روح، سیرت خداوند ما را در ما از نو خلق کند ما خود را تنها مشغول اموری می‌کنیم كه خلوص مسیحی وار، سلامت و خوشی را در زندگی ما به وجود آورد. این بدین معنی است كه تفریح و سرگرمی ما باید با عالی ترین موازین سلیقه و زیبندگی مسیحی مطابقت داشته باشد. در حالی که تفاوتهای فرهنگی را تشخیص می‌دهیم، لباس ما باید ساده، متعادل و تمیز باشد و شایستگی واقعی شامل آراستگی ظاهری نیست بلكه در زینت بی زوال یك روح آرام و نجیب است. همچنین بدین معنی است كه چون بدنهای ما معابد روح‌القدس هستند، باید با بصیرت از آنها مراقبت كنیم. متفقاً با ورزش و استراحت کافی، ما بایستی سالمترین رژیم غذایی ممكن را انتخاب كنیم و از غذاهای ناپاكی كه در كتاب مقدس بدان اشاره شده است اجتناب ورزیم. از آنجا كه نوشیدنی های الكلی، تنباكو و استفاده غیرمسئولانه از داروها و مواد مخدر برای بدنهای ما مضر هستند، ما باید از آن چیزها نیز پرهیز و خودداری کنیم. در عوض هر چه را كه اندیشه ها و جسمهای ما را با مسیح هماهنگ می‌نماید بكار می‌بریم زیرا او خواهان سلامتی و خوشی و خیریت ماست. (رساله به رومیان باب ۱۲ آیات ۱ و ۲؛ رساله اول یوحنا باب ۲ آیه ۶؛ رساله به افسسیان باب ۵ آیات ۱ الی ۲۱؛ رساله به فیلیپیان باب ۴ آیه ۸؛ رساله دوم به قرنتیان باب ۱۰ آیه ۵؛ باب ۶ آیه ۱۴؛ باب ۷ آیه ۱؛ رساله اول پطرس باب ۳ آیات ۱ الی ۴؛ رساله اول به قرنتیان باب ۶ آیات ۱۹ و ۲۰؛ باب ۱۰ آیه ۳۱؛ سفر لاویان باب ۱۱ آیات ۱ الی ۴۷؛ رساله سوم یوحنا آیه ۲.)​

bottom of page