top of page

اعتقاد بنیادی شماره ۲۴: خدمت مسیح در معبد آسمانی

در آسمان معبدی وجود دارد، خیمه حقیقی كه خداوند آن را برافراشته است و نه انسان. در آن مسیح در قبال ما خدمت می‌کند و برای ایمانداران فواید كفاره قربانی اش را که یكبار بر صلیب برای همه ارزانی نمود ارائه می‌دهد. او بعنوان كاهن اعظم منصوب شد و خدمت شفاعت را در زمان معراج خویش به آسمان شروع نمود. در سال ١٨٤٤ در پایان مدت نبوی ٢٣٠٠ روزه، او وارد مرحله دوم و آخر از خدمت فدیه ای خود گردید. آن كار، داوری تحقیقی است كه بخش نهایی گناه زدایی کلی است، كه در تمثیل تطهیر معبد اسراییل كهن در روز كفاره نمایش داده می‌شد. در این خدمت نمونه معبد با خون ذبایح حیوانی تطهیر می‌شد ولی امور آسمانی با خون عیسی قربانی بی‌عیب پاك می‌گردد. داوری تحقیقی به ملكوتیان آشكار می‌سازد كه چه کسی در میان مردگان و در مسیح آرمیده اند که سزاوارگردیده اند تا در قیام اول از مردگان سهیم گردند. همچنین فاش می‌سازد چه كسانی در میان زندگان در مسیح ساكنند، احكام خدا و ایمان به مسیح را نگاه می‌دارند، بدین سبب آماده انتقال به ملكوت جاودان او هستند. این داوری عدالت خدا را در نجات كسانیكه به عیسی ایمان دارند محقق می‌سازد. اظهار می‌دارد كسانیكه به خدا وفادار باقی بمانند شایسته ملكوت هستند. تكمیل این خدمت مسیح نشانی از خاتمه مهلت بشری پیش از ظهور ثانی است. (رساله به عبرانیان باب ۸ آیات ۱ الی ۵؛ باب ۴ آیات ۱۴ الی ۱۶؛ باب ۹ آیات ۱۱ الی ۲۸؛ باب ۱۰ آیات ۱۹ الی ۲۲؛ باب ۱ آیه ۳؛ باب ۲ آیات ۱۶ و ۱۷؛ دانیال نبی باب ۷ آیات ۹ الی ۲۷؛ باب ۸ آیات ۱۳ و ۱۴؛ باب ۹ آیات ۲۴ الی ۲۷؛ سفر اعداد باب ۱۴ آیه ۳۴؛ حزقیال باب ۴ آیه ۶؛ سفر لاویان باب ۱۶؛ مكاشفه یوحنای رسول باب ۱۴ آیات ۶ و ۷؛ باب ۲۰ آیه ۱۲؛ باب ۱۴ آیه ۱۲؛ باب ۲۲ آیه ۱۲.)

bottom of page