top of page

اعتقاد بنیادی شماره ۱۹: احکام خدا

اصول عظیم احكام خدا که در ده فرمان گنجانده شده اند در زندگی مسیح به منصه ظهور رسیده اند. این احكام محبت، اراده و اهداف خدا را در رابطه با رفتار و كردار و ارتباطات بشر ابراز می‌دارد و رعایت آن برای همه مردم در همه اعصار الزامی است. این احكام اساس میثاق و عهد خداوند با امت خویش است و معیاری برای داوری خداست. بواسطه روح‌القدس این احكام گناه را خاطر نشان ساخته و حس نیاز به منجی را بر می‌انگیزند. رستگاری و نجات بواسطه فیض است و نه با اعمال، ولی اطاعت از احكام میوه نجات است. این اطاعت، سیرت مسیحی را رشد می‌دهد و دستاورد آن حس سلامتی است.آن نشانۀ محبت ما نسبت به خداوند و نگرانی و دلواپسی ما برای همنوعانمان می‌باشد. پیروی براساس ایمان نشانگر قدرت مسیح در تغییر دادن زندگی است و بنابراین شهادت مسیحی را تحكیم می‌بخشد. (سفر خروج باب ۲۰ آیات ۱ الی ۱۷؛ مزمور باب ۴۰ آیات ۷ و ۸؛ متی باب ۲۲ آیات ۳۶ الی ۴۰؛ سفر تثنیه باب ۲۸ آیات ۱ الی ۱۴؛ متی باب ۵ آیات ۱۷ الی ۲۰؛ رساله به عبرانیان باب ۸ آیات ۸ الی ۱۰؛ یوحنا باب ۱۵ آیات ۷ الی ۱۰؛ رساله به افسسیان باب ۲ آیات ۸ الی ۱۰؛ رساله اول یوحنا باب ۵ آیه ۳؛ رساله به رومیان باب ۸ آیات ۳ و ۴؛ مزمور باب ۱۹ آیات ۷ الی ۱۴.)

bottom of page