top of page

اعتقاد بنیادی شماره ۸: نبرد بزرگ

تمام بشریت اكنون در نبردی بزرگ میان مسیح و شیطان معطوف به سیرت خدا، احكام او و سلطه او بر گیتی گرفتار است. این نبرد از آسمان آغاز شد وقتی كه یك مخلوق مجهز به آزادی انتخاب و در خودستایی، شیطان و متخاصم با خدا شد و بخشی از فرشتگان را به شورش هدایت نمود. او هنگامی كه آدم و حوا را به گناه هدایت کرد روحِ سركشی را در این جهان معمول كرد. این گناه بشری سبب دگرگونی تصویر خدا در بشریت گردید و جهان خلق شده را به بی نظمی كشید و سرانجام در آن زمان باعث ویرانی سراسر جهان با طوفان شد. آنگونه كه تمام مخلوقات مشاهده نمودند این جهان عرصه نبردی عالمگیر شد كه بواسطه آن خدای محبت، نهایتاً بر حق شناخته خواهد شد. مسیح برای كمك به امت خویش در این نبرد، روح‌القدس را نازل نمود و فرشتگان وفادار را برای راهنمایی، مراقبت و تقویت آنها در راه نجات گسیل داشت. (مكاشفه یوحنای رسول باب ۱۲ آیات ۴ الی ۹؛ اشعیای نبی باب ۱۴ آیات ۱۲ الی ۱۴؛ حزقیال باب ۲۸ آیات ۱۲ الی ۱۸؛ سفر پیدایش باب ۳؛ رساله به رومیان باب ۱ آیات ۱۹ الی ۳۲؛ باب ۵ آیات ۱۲ الی ۲۱؛ باب ۸ آیات ۱۹ الی ۲۲؛ سفر پیدایش ابواب ۶ الی ۸؛ رساله دوم پطرس باب ۳ آیه ۶؛ رساله اول به قرنتیان باب ۴ آیه ۹؛ رساله به عبرانیان باب ۱ آیه ۱۴.)

bottom of page