top of page

اعتقاد بنیادی شماره ۱۱: رشد در مسیح

عیسی با مرگش بر صلیب بر نیروهای شریر پیروزی یافت. او كه بر روحهای اهریمنی در طی رسالت زمینی خویش غلبه یافته بود قدرتشان را در هم شكست و نابودی نهایی آنان را قطعی ساخت. پیروزی عیسی به ما نیز برای غلبه بر نیروهای اهریمنی كه هم چنان در پی كنترل ما هستند قدرت می‌بخشد، همانطور که با وی در آرامش، شادی و اعتماد به محبتش گام بر می‌داریم. حال روح‌القدس درون ما سكونت می‌یابد و به ما قدرت می‌بخشد. پیوسته سر سپرده به عیسی به عنوان منجی و سرور، از بار سنگین كردار گذشته خویش آزاد می‌شویم. دیگر در تاریكی، ترس از قدرتهای اهریمنی، در جهل و بی مفهومی شیوه زندگی قبلی مان زندگی نمی‌کنیم. در این آزادی تازه در عیسی ما فرا خوانده شده‌ایم تا در شباهت سیرت او رشد كنیم، و روزانه با او در دعا در تماس باشیم، با كلام او تغذیه شویم و در آن مشیت الهی تعمق كنیم، او را با سرود حمد گوییم، برای عبادت گرد هم آییم و در امور كلیسا مشارکت کنیم. وقتی به كسانی كه اطرافمان هستند با محبت خدمت می‌کنیم و به نجاتی كه نصیبمان كرده شهادت می‌دهیم، حضور دائمی او با ما از طریق روح هر لحظه و هر وظیفه را به تجربه ای روحانی تبدیل می‌سازد. (مزمور باب ۱ آیات ۱ و ۲؛ باب ۲۳ آیه ۴؛ باب ۷۷ آیات ۱۱ و ۱۲؛ رساله به كولسیان باب ۱ آیات ۱۳ و ۱۴؛ باب ۲ آیات ۶ و ۱۴ و ۱۵؛ لوقا باب ۱۰ آیات ۱۷ الی ۲۰؛ رساله به افسسیان باب ۵ آیات ۱۹ و ۲۰؛باب ۶ آیات ۱۲ الی ۱۸؛ رساله اول به تسالونیكیان باب ۵ آیه ۲۳؛ رساله دوم پطرس باب ۲ آیه ۹؛ باب ۳ آیه ۱۸؛رساله دوم به قرنتیان باب ۳ آیات ۱۷ و ۱۸؛ رساله به فیلیپیان باب ۳ آیات ۷ الی ۱۴؛ رساله اول به تسالونیكیان باب ۵ آیات ۱۶ الی ۱۸؛ متی باب ۲۰ آیات ۲۵ الی ۲۸؛ یوحنا باب ۲۰ آیه ۲۱؛ رساله به غلاطیان باب ۵ آیات ۲۲ الی ۲۵؛ رساله به رومیان باب ۸ آیات ۳۸ و ۳۹؛ رساله اول یوحنا باب ۴ آیه ۴؛ رساله به عبرانیان باب ۱۰ آیه ۲۵.)

bottom of page