top of page

اعتقاد بنیادی شماره ۷: طبیعت انسان

مرد و زن به شباهت خدا، با قدرت و آزادی اندیشه و عمل خلق شدند. گرچه بعنوان موجودات آزاد آفریده شدند ولی هر كدام وحدتی لاینفك از جسم و ذهن و روح دارند، همگی به خدا برای زیستن و نفس كشیدن و تمام چیزهای دیگر وابسته اند. وقتی كه اولین والدین ما از خدا نافرمانی كردند، وابستگی خود به خدا را انكار كردند و از موقعیت عالی خود سقوط کردند. تصویر خدا در آنها معیوب گردید و آنها در معرض مرگ قرار گرفتند. اولاد آنها از این طبیعت ساقط در گناه و عواقب آن سهم بردند. آنان با ضعف و گرایش به شرارت زاده می‌شوند. ولی خداوند در مسیح جهان را با خود آشتی داد و با روح خود در فرد توبه كار فانی شباهت به آفریننده خودشان را به حال اول برگرداند. آنان برای جلال خدا آفریده شدند و فرا خوانده شده‌اند تا او و یكدیگر را محبت کنند و از محیط‌ زیست خود مراقبت نمایند. (سفر پیدایش باب ۱ آیات ۲۶ الی ۲۸؛ باب ۲ آیه ۷؛ مزمور باب ۸ آیات ۴ الی ۸؛ اعمال رسولان باب ۱۷ آیات ۲۴ الی ۲۸؛ سفر پیدایش باب ۳؛ مزمور باب ۵۱ آیه ۵؛ رساله به رومیان باب ۵ آیات ۱۲ الی ۱۷؛ رساله دوم به قرنتیان باب ۵ آیات ۱۹ و ۲۰؛ مزمور باب ۵۱ آیه ۱۰؛ رساله اول یوحنا باب ۴ آیات ۷ و ۸ و ۱۱ و ۲۰؛ سفر پیدایش باب ۲ آیه ۱۵.)

 

bottom of page