top of page

اعتقاد بنیادی شماره ۲۳: ازدواج و خانواده

ازدواج به دست خدا در باغ عدن بنیان گذاری شد و مسیح پیوند و همنشینی محبت‌آمیز مادام‌العمر بین یك مرد و یك زن را تصریح نمود. برای یک مسیحی ازدواج تعهدی نسبت به خدا و همچنین به همسر است و این پیوند باید تنها بین زوجهایی باشد كه ایمان مشتركی دارند. محبت متقابل، عزت، احترام و مسئولیت تار و پود این خویشاوندی هستند كه باید منعكس كننده محبت، قدوسیت، نزدیكی و رابطه دائم بین مسیح و كلیسای وی باشد. عیسی درباره طلاق تعلیم داد، فردی كه همسر خود را به استثنای زنا طلاق می‌دهد و با کس دیگر ازدواج می‌کند مرتكب زنا شده است. گرچه رابطه برخی خانواده ها ممكن است از آرمان و كمال مطلوب خود کوتاه بیاید، شركای ازدواج كه خودشان را در مسیح كاملاً به یكدیگر متعهد ساخته اند از طریق هدایت روح و پرستاری كلیسا می‌توانند به یكدلی عاشقانه نائل گردند. خداوند به خانواده بركت می‌دهد و در نظر دارد تا اعضای خانواده برای رسیدن به كمال مطلوب یكدیگر را مساعدت كنند. والدین باید فرزندان خود را طوری تربیت كنند كه خداوند را محبت و اطاعت كنند. والدین با الگویی كه از خود ارائه می‌کنند و با كلام متین خود بایستی به آنها آموزش دهند كه مسیح اهل انضباط، پر محبت است، همیشه مراقب و مهربان است که از آنها می‌خواهد تا عضوی از بدن او و خانواده خدا شوند. نزدیكی افراد خانواده به یكدیگر یكی از نشانه های قطعی پیام محبت‌آمیز انجیل است. (سفر پیدایش باب ۲ آیات ۱۸ الی ۲۵؛ متی باب ۱۹ آیات ۳ الی ۹؛ یوحنا باب ۲ آیات ۱ الی ۱۱؛ رساله دوم به قرنتیان باب ۶ آیه ۱۴؛ رساله به افسسیان باب ۵ آیات ۲۱ الی ۳۳؛ متی باب ۵ آیات ۳۱ و ۳۲؛ مرقس باب ۱۰ آیات ۱۱ و ۱۲؛ لوقا باب ۱۶ آیه ۱۸؛ رساله اول به قرنتیان باب ۷ آیات ۱۰ و ۱۱؛ سفر خروج باب ۲۰ آیه ۱۲؛ رساله به افسسیان باب ۶ آیات ۱ الی ۴؛ سفر تثنیه باب ۶ آیات ۵ الی ۹؛ امثال سلیمان باب ۲۲ آیه ۶؛ ملاكی نبی باب ۴ آیات ۵ و ۶.)

bottom of page