top of page

در زندگی انسان ها صرف نظر از نژاد و وضعیت زندگی آرزوهای غیر قابل وصفی برای رسیدن به چیزی وجود دارد که آنان در حال حاضر از داشتن آن محرومند. این آرزو و اشتیاق از جانب خدایی که رحمت و فیض او بی کران است در سرشت هر انسانی جای داده شده است تا که انسان با شرایط و یا دریافت های خود چه بد چه خوب و یا بهتر نتواند ارضاء شود.

آرزوی اعصار

SKU: 2-916018-01-8
$15.00 Regular Price
$9.90Sale Price
Color: Light blue
  • نور تازه و باشکوه مربوط به کلام خدا ذهن خواننده را چنان روشن می کند که گویی عمق مفاهیم کلام خدا را از قبل می شناخته است.

  • خانم الن جی وایت نویسنده کتاب زنی با تجربه وسیع، عمیق و طولانی در مسایل و موضوعات الهی، زیباییهای تازه را درباره زندگی مسیح معرفی می کند. او حقایق ارزشمند الهی را به شکل بسیار خارق العاده ای بیان می کند و خواننده را از ذخایر عظیم و بی منتهای آسمانی مطلع می سازد.

bottom of page