top of page

در زندگی انسان ها صرف نظر از نژاد و وضعیت زندگی آرزوهای غیر قابل وصفی برای رسیدن به چیزی وجود دارد که آنان در حال حاضر از داشتن آن محرومند. این آرزو و اشتیاق از جانب خدایی که رحمت و فیض او بی کران است در سرشت هر انسانی جای داده شده است تا که انسان با شرایط و یا دریافت های خود چه بد چه خوب و یا بهتر نتواند ارضاء شود.

حماسه پیامبران

$15.00 Regular Price
$9.90Sale Price
  • نور تازه و باشکوه مربوط به کلام خدا ذهن خواننده را چنان روشن می کند که گویی عمق مفاهیم کلام خدا را از قبل می شناخته است.

  •  

bottom of page