اعتقاد بنیادی شماره ۲۱: مباشرت

ما مباشرین خدا هستیم و وی وقت، فرصتها، استعدادها، دارایی ها و بركات زمین و منابع سرشار آن را به ما به امانت سپرده است. ما برای استفاده مناسب و شایسته این چیزها مسئول هستیم. ما مالكیت خدا را با خدمت صادقانه به او و به همنوعانمان و همچنین با بازگرداندن عشر و ارائه هدایا برای بشارت انجیل او و حمایت از رشد كلیسای او تصدیق می‌کنیم. مباشرت امتیازی است كه بواسطه خداوند به ما ارزانی شده است، برای رشد در محبت و غلبه بر خودخواهی و طمعكاری. مباشر در بركاتی كه در نتیجه وفاداری و خوش عهدی او به دیگران رسیده شادمان می‌شود. (سفر پیدایش باب ۱ آیات ۲۶ الی ۲۸؛ باب ۲ آیه ۱۵؛ اول تواریخ باب ۲۹ آیه ۱۴؛ حجی نبی باب ۱ آیات ۳ الی ۱۱؛ ملاكی نبی باب ۳ آیات ۸ الی ۱۲؛ رساله اول به قرنتیان باب ۹ آیات ۹ الی ۱۴؛ متی باب ۲۳ آیه ۲۳؛ رساله دوم به قرنتیان باب ۸ آیات ۱ الی ۱۵؛ رساله به رومیان باب ۱۵ آیات ۲۶ و ۲۷.)

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

USA

© Copyright
  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon