top of page

اعتقاد بنیادی شماره ۶: خلقت

خدا خالق همه چیز است و در کتاب مقدس گزارش معتبری از كار خلقتش را آشكار نموده است. خداوند در شش روز "آسمانها و زمین" و همه موجودات زنده بر روی زمین را آفرید و در روز هفتم هفته آسود. بدین‌سان او سبت را بعنوان یادبود همیشگی از كار خلقت بنیان نهاد. اولین مرد و زن بعنوان شاهكار خلقت شبیه خدا خلق گردیدند و تسلط بر دنیا به آنان واگذار شد و با مسئولیت عهده دار مراقبت از آن شدند. وقتی کار خلقت دنیا به اتمام رسید "بسیار نیكو" بود و جلال خدا را اعلان می‌کرد. (سفر پیدایش باب ۱ آیه ۲؛ سفر خروج باب ۲۰ آیات ۸ الی ۱۱؛ مزمور باب ۱۹ آیات ۱ الی ۶؛ باب ۳۳ آیات ۶ و ۹؛ باب ۱۰۴؛ رساله به عبرانیان باب ۱۱ آیه ۳.)

bottom of page