اعتقاد بنیادی شماره ۳: پدر

خدای ابدی پدر، خالق، مبدأ، حامی و فرمانروای همه مخلوقات است. او عادل و مقدس، بخشنده و مهربان، دیر غضب و سرشار از محبت پایدار و وفاست. صفات و توانمندیهای ارائه شده در پسر و روح‌القدس جملگی آشكار كنندگان خصوصیات پدر هستند. (سفر پیدایش باب ۱ آیه ۱؛ مكاشفه یوحنای رسول باب ۴ آیه ۱۱؛ رساله اول به قرنتیان باب ۱۵ آیه ۲۸؛ یوحنا باب ۳ آیه ۱۶؛ رساله اول یوحنا باب ۴ آیه ۸؛ رساله اول تیموتائوس باب ۱ آیه ۱۷؛ سفر خروج باب ۳۴ آیات ۶ و ۷؛ یوحنا باب ۱۴ آیه ۹.)

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

USA

© Copyright
  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon