اعتقاد بنیادی شماره ۱۸: عطیه نبوت

یكی از عطایای روح القدس نبوت است. این عطیه یك نشانه مشخص و بارز ایمانداران باقیمانده است و ما بر این باور هستیم که این عطیه در خدمت خانم الن جی. وایت در بهبود و پیشرفت این جنبش آشكار گردیده است. او بعنوان پیام آور خدا نوشته هایش مرجعی قابل اعتماد از حقیقتی است كه برای جمع ایمانداران مایه تسلی، هدایت، تعلیم، ارشاد و اصلاحات می باشد. این امور از جمله به وضوح اظهار می دارند كه كتاب مقدس استاندارد و معیاری است كه همه تعالیم و تجربیات بایستی توسط آن آزموده و مورد سنجش قرار گیرند. (یوئیل نبی باب ۲ آیات ۲۸ و ۲۹؛ اعمال رسولان باب ۲ آیات ۱۴ الی ۲۱؛ رساله به عبرانیان باب ۱ آیات ۱ الی ۳؛ مكاشفه یوحنای رسول باب ۱۲ آیه ۱۷؛ باب ۱۹ آیه ۱۰.)

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

USA

© Copyright
  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon