اعتقاد بنیادی شماره ۱: کلام خدا

كلام خدا مجموعه ای از كتب عهد قدیم و عهد جدید است كه كلام نوشته شده خدا است که با وحی الهی به مردان مقدس خدا تحت هدایت روح‌القدس متكلم گردیده و نگاشته اند. در این كلام مقدس خداوند دانش لازم برای رستگاری را به بشر سپرده است. كلام مقدس مكاشفه اراده مصون از خطای خداست. آن آیات استاندارد سیرت، محك تجربه، آشكار كنندۀ مجاز تعالیم و پیشینه موثق اعمال خدا در تاریخ هستند. (رساله دوم پطرس باب ۱ آیات ۲۰ و ۲۱؛ رساله دوم تیموتائوس باب ۳ آیات ۱۶ و ۱۷؛  مزمور باب ۱۱۹ آیه ۱۰۵؛ امثال سلیمان باب ۳۰ آیات ۵ و ۶؛ اشعیای نبی باب ۸ آیه ۲۰؛ یوحنا باب ۱۷ آیه ۱۷؛ رساله اول به تسالونیكیان باب ۲ آیه ۱۳؛ رساله به عبرانیان باب ۴ آیه ۱۲.)

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

USA

© Copyright
  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon