اعتقاد بنیادی شماره ۵: روح القدس

روح خدای ابدی با پدر و پسر در خلقت، تجسم و رستگاری فعال بود. او به نویسندگان كلام مقدس الهام داد. او زندگی مسیح را با قدرت پُر ساخت. او ابنای بشر را فرا می‌خواند و به گناه ملزم می‌سازد و كسانی را كه اجابت می‌نمایند تجدید حیات نموده به شبه خدا تبدیل می‌نماید. او از طرف پدر و پسر فرستاده شد تا همیشه با فرزندان خدا باشد، او هدایای روحانی را به كلیسا ارزانی می‌دارد و به آن قدرت عطا می‌نماید تا به مسیح شهادت دهند و در هماهنگی با كلام مقدس آن را به کلیۀ حقایق هدایت ‌نماید. (سفر پیدایش باب ۱ آیات ۱ و ۲؛ لوقا باب ۱ آیه ۳۵، باب ۴ آیه ۱۸؛ اعمال رسولان باب ۱۰ آیه ۳۸؛ رساله دوم پطرس باب ۱ آیه ۲۱؛ رساله دوم به قرنتیان باب ۳ آیه ۱۸؛ رساله به افسسیان باب ۴ آیات ۱۱ و ۱۲؛ اعمال رسولان باب ۱ آیه ۸؛ یوحنا باب ۱۴ آیات ۱۶ الی ۱۸ و ۲۶؛ باب ۱۵ آیات ۲۶ و ۲۷؛ باب ۱۶ آیات ۷ الی ۱۳.)

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

USA

© Copyright
  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon