top of page

اعتقاد بنیادی شماره ۹: زندگی مرگ و قیام عیسی

در زندگی فرمانبردار كامل مسیح از اراده خدا، رنج، مرگ و قیام وی، خدا تنها راه كفاره گناهان بشر را ارائه داد كه بموجب آن آنانی كه با ایمان این فدیه را بپذیرند می‌توانند به حیات ابدی دست یابند و كلیۀ خلایق می‌توانند بهتر محبت مقدس و سرمدی آفریننده را درك كنند. این كفاره تمام عیار عدالت احكام خدا و سیرت بخشنده او را توجیه می‌کند؛ زیرا آن هم گناه ما را محكوم می‌کند و بخشودگی را برای ما میسر می‌دارد. مرگ مسیح جایگزین و شفاعت آمیز، آشتی دهنده و تبدیل كننده است. قیام مسیح، پیروزی خدا را بر نیروهای اهریمن اعلام می‌دارد و برای كسانیكه كفاره را می‌پذیرند پیروزی نهایی بر گناه و مرگ را وعده می‌دهد. این موضوع خداوندی عیسی مسیح را اعلام می‌دارد که هر زانویی در آسمان و بر روی زمین در مقابل او خم خواهد شد. (یوحنا باب ۳ آیه ۱۶؛ اشعیای نبی باب ۵۳؛ رساله اول پطرس باب ۲ آیات ۲۱ و ۲۲؛ رساله اول به قرنتیان باب ۱۵ آیات ۳ و ۴ و ۲۰ الی ۲۲؛ رساله دوم به قرنتیان باب ۵ آیات ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ الی ۲۱؛ رساله به رومیان باب ۱ آیه ۴؛ باب ۳ آیه ۲۵؛ باب ۴ آیه ۲۵؛ باب ۸ آیات ۳ و ۴؛ رساله اول یوحنا باب ۲ آیه ۲؛ باب ۴ آیه ۱۰؛ رساله به كولسیان باب ۲ آیه ۱۵؛ رساله به فیلیپیان باب ۲ آیات ۶ الی ۱۱.)

bottom of page