اعتقاد بنیادی شماره ۲۷: هزاره و خاتمه گناه

هزاره، یک هزار سال فرمانروایی مسیح با مقدسین خویش در آسمان، حد فاصل اولین و دومین قیام است. در طی این زمان مردگان گناهکار داوری خواهند شد و زمین مطلقاً ویران خواهد بود و هیچ بشر زنده ای در آن سكونت نخواهد داشت ولی توسط شیطان و فرشتگانش اشغال خواهد گردید. در خاتمه آن دوره مسیح با مقدسین خویش و شهر مقدس از آسمان به زمین نازل خواهند گردید. مردگان شریر آنگاه قیام خواهند كرد و همراه با شیطان و فرشتگانش شهر را محاصره خواهند نمود؛ ولی شعله های آتش از سوی خدا آنان را خواهد بلعید و زمین را تطهیر خواهد نمود؛ و بدین ترتیب گیتی از گناه و گناهكار برای همیشه زدوده خواهد شد. (مكاشفه یوحنای رسول باب ۲۰؛ رساله اول به قرنتیان باب ۶ آیات ۲ و ۳؛ ارمیای نبی باب ۴ آیات ۲۳ الی ۲۶؛ مكاشفه یوحنای رسول باب ۲۱ آیات ۱ الی ۵؛ ملاكی نبی باب ۴ آیه ۱؛ حزقیال باب ۲۸ آیات ۱۸ الی ۱۹.)

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

USA

© Copyright
  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon