اعتقاد بنیادی شماره ۱۳: اهل کتاب و رسالت آنان

كلیسای جهانی از همه كسانی كه صادقانه به مسیح ایمان دارند تشکیل شده است، ولی در ایام آخر که بسیاری بر علیه خداوند و پیام و فرامین او اعلام بی‌ایمانی و نااطاعتی خواهند نمود، اهل کتاب فراخوانده شده است تا احکام خدا را نگاه دارد و در ایمان به مسیح باقی بماند. این گروه فرارسیدن روز داوری را به جهانیان اعلام خواهند نمود و خبر نجات بشری از طریق عیسی مسیح و مژده بازگشت او را به همگان بشارت خواهند داد. این اعلان عمومی با پیام سه فرشته در فصل چهاردهم مكاشفه معرفی گردیده است كه تقارن و همزمانی دارد با كار داوری در معبد آسمانی و ثمرات آن که منجر به آمرزش گناهان و توبه و نوسازی بر روی زمین و در نهایت نجات انسان‌ها می‌باشد. هر ایمانداری دعوت شده است تا شخصاً در این بشارت جهانی، مسئولیتی را بر عهده بگیرد. (مكاشفه یوحنای رسول باب ۱۲ آیه ۱۷؛ باب ۱۴ آیات ۶ الی ۱۲؛ باب ۱۸ آیات ۱ الی ۴؛ رساله دوم به قرنتیان باب ۵ آیه ۱۰؛ رساله یهودا آیات ۳ و ۱۴؛ رساله اول پطرس باب ۱ آیات ۱۶ الی ۱۹؛ رساله دوم پطرس باب ۳ آیات ۱۰ الی ۱۴؛ مكاشفه یوحنای رسول باب ۲۱ آیات ۱ الی ۱۴.)

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

USA

© Copyright
  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon