اعتقاد بنیادی شماره ۲: توحید

یک خدا وجود دارد: پدر، پسر و روح‌القدس كه اتحادی از سه شخصیت ازلی و ابدی است. خدا فناناپذیر، قادر مطلق، واقف به همه امور، مافوق هر چیز و همیشه حاضر و ناظر است. او سرمدی و ماوراء ادراك بشریت است، با این وجود خود را بواسطه مکاشفه‌اش عیان و آشكار نموده است. او تا ابدالآباد شایسته است تا توسط كل مخلوقات مورد پرستش، ستایش و خدمت قرار گیرد. (سفر تثنیه باب ۶ آیه ۴؛ متی باب ۲۸ آیه ۱۹؛ رساله دوم به قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱۴؛ رساله به افسسیان باب ۴ آیات ۴ الی ۶؛ رساله اول پطرس باب ۱ آیه ۲؛ رساله اول تیموتائوس باب ۱ آیه ۱۷؛ مكاشفه یوحنای رسول باب ۱۴ آیه ۷.)

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

USA

© Copyright
  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon