top of page

اعتقاد بنیادی شماره ۱۴: اتحاد در کلیسا

كلیسا یك بدن با اعضای بسیار است كه از هر ملیت و قوم و زبان و مردمی فرا خوانده شده است. ما در مسیح مخلوق تازه ای هستیم؛ تمایز نژادی، فرهنگی، تحصیلات و ملیت و اختلافات بین قشر بالا و پائین، فقیر و غنی، مذکر و مؤنث، فرقی بین ما نمی‌گذارد. همه ما در مسیح برابریم كه با یك روح ما را در مصاحبت با او و با یكدیگر به هم پیوند داده است؛ ما باید بدون قید و شرط و جانبداری خدمت كنیم و خدمت بپذیریم. بواسطه مكاشفه عیسی مسیح در کتاب مقدس، در ایمان و امید یكسانی مشاركت داریم و یك شهادت را نزد همگان می‌بریم. این اتحاد از وحدت خدای پدر و پسر و روح‌القدس نشأت می‌گیرد كه ما را به فرزندی پذیرفته است. (رساله به رومیان باب ۱۲ آیات ۴ و ۵؛ رساله اول به قرنتیان باب ۱۲ آیات ۱۲ الی ۱۴؛ متی باب ۲۸ آیات ۱۹ و ۲۰؛ مزمور باب ۱۳۳ آیه ۱؛ رساله دوم به قرنتیان باب ۵ آیات ۱۶ و ۱۷؛ اعمال رسولان باب ۱۷ آیات ۲۶ و ۲۷؛ رساله به غلاطیان باب ۳ آیات ۲۷ و ۲۹؛ رساله به كولسیان باب ۳ آیات ۱۰ الی ۱۵؛ رساله به افسسیان باب ۴ آیات ۱۴ الی ۱۶؛ باب ۴ آیات ۱ الی ۶؛ یوحنا باب ۱۷ آیات ۲۰ الی ۲۳.)

bottom of page