top of page

تنها کلام نوشته شده به دست خدا ده فرمان است. در مابقی کتاب مقدس خدا حقیقت را به انبیاء از طریق خواب، رویا و یا شفاهی تکلم کرده است. سپس انبیاء این حقایق را به زبانهای خود مطابق با سطح تحصیلات و قدرت نوشتاری شان نوشته اند. بنابراین حقیقت عالی و بی نقص خدا به زبان ناکامل انسان تکلم شده است.

منظور از عهد قدیم و عهد جدید چیست؟

۳۹ کتاب در کل مجموعه ای از نوشته های انبیاء عبری قبل از عیسی مسیح را می سازد. مسیحیان این مجموعه نوشته های انبیاء عبری را عهد قدیم می خوانند. ایشان باور دارند که موسی پنج کتاب ابتدایی از این مجموعه را نوشته است. این پنج کتاب بعنوان تورات نیز شناخته می شود و شامل: سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد و سفر تثنیه.

 

علاوه بر تورات، ۳۴ کتاب باقی مانده عهد قدیم شامل مزامیر داود و نوشته های بسیاری از انبیاء دیگر از جمله دانیال، ارمیاء و سلیمان پادشاه می باشد. ایرانیان همه عهد قدیم را بعنوان تورات می شناسند و همه نوشته های این انبیاء را به موسی نسبت می دهند. اما موسی همه این کتابها را ننوشت. پس هنگامی که یک فرد در ایران می خواهد در رابطه با این موضوعات گفتگو کند باید مراقب باشد که افراد از این اصطلاحات چگونه استفاده می کنند.

 

در ایران در رابطه با آنچه نوشته های عهد جدید را تشکیل می دهد نیز سردرگمی وجود دارد. بسیاری از ایرانیان وقتی به عهد جدید اشاره می کنند در واقع چهار داستان زندگی عیسی مسیح به ذهنشان خطور می کند که توسط چهار تن از پیروانش نوشته شد. این چهار کتاب بنام نویسندگان آنها نامگذاری شده اند: متی، لوقا، مرقس و یوحنا؛ این کتاب ها به چهار انجیل نیز مشهور هستند. هر انجیل زندگی و خدمت عیسی مسیح را از منظر خودشان توصیف می کنند و گفته های حقیقی عیسی را شامل می شود. با خواندن عهد جدید متوجه خواهید شد که این مجموعه حاوی نامه های نوشته شده توسط سایر پیروان عیسی مسیح نیز می باشد که از جانب خدا بر آنها الهام گردید؛ از جمله پولس، یعقوب، پطرس و یهودا. در مجموع ۲۷ کتاب در عهد جدید وجود دارد.

 

در ترجمه مدرن، تمام عهد قدیم و جدید را کتاب مقدس می خوانند و برخی اوقات بر روی جلد آن نوشته شده است: تورات، مزامیر و انجیل. خواننده باید متوجه باشد که کتاب مقدس شامل همه ۶۶ کتاب عهد قدیم و جدید می باشد؛ و همه آنها به کتاب های موسی (تورات) و چهار انجیل محدود نمی شوند. خواننده باید از این تفاوت ها در مجموعه اصطلاحات آگاه باشد. وقتی می گوییم، «تورات، مزامیر داود و انجیل» در واقع به مجموعه کامل نوشته های انبیاء عهد قدیم و جدید اشاره می کنیم. ترجمه قدیمی تری از عهد قدیم و جدید نیز وجود دارد که آنرا ترجمه قدیم کتاب مقدس می خوانند.

bottom of page