top of page

راهنمای مطالعه کلام خداوند
یگانگی و یکی بودن در مسیح

کتابچه راهنمای مطالعه کلام خداوند 

راهنمای مطالعه کلام خداوند ـ یگانگی و یکی بودن در مسیح

اتحاد ما در جمع ایمانداران خداوند

مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۱۸ - یگانگی و یکی بودن در مسیح

ایمانداران خداوند [بـه معنـی جماعـت خوانـده شـده]، خانواده خدا بـر روی زمین به شـمار مـی رود. فعالیت هـای این گروه بطـور اجمالـی شـامل: خدمـت ، مطالعه و عبـادت در یک جمع واحد می باشـد. جمع ایمانداران فراخوانـده شـده اند تـا در زیـر بیـرق عیسـی بـه عنـوان رهـبر و نجـات دهنـده خـود، مـژده نیک نجـات را بـه همه مـردم اعـلام کند.

بخشـی از اصـول اعتقـادی شـماره ۱۲ جمع ایماندرن پرهیزکار اهل کتاب چنیـن اظهـار مـی دارد:

«جمع ایمانداران جامعـه ای از ایمانـداران می باشـد که عیسـی مسـیح را بـه عنوان نجات دهنده خـود پذیرفتـه اسـت. مـا ادامـه قـوم خـدا از زمـان عهـد قدیـم هسـتیم، کـه خـود را از جهـان جـدا سـاخته؛ و بـرای عبـادت، مـودت، آمـوزش در جهـان، ضیافـت شـام خداونـد، خدمـت بـه تمامـی بشریـت و اعـلام جهانـی انجیـل بـه هـم پیوسـته ایـم.»

امـا منظـور مـا از جمع ایمانداران چیسـت؟ چـه کسـی بـه این جمع تعلـق دارد؟ پاسـخ بـه این پرسـش ها به تعریـف ما از این جمع بسـتگی دارد.

جمع ایمانداران اهل کتاب قطعـاً اجتـماع محلـی ایمانـداران بـه خداسـت کـه از او اطاعـت مـی کننـد و بـرای عبـادت و خدمـت گـرد هـم مـی آینـد. آنهـا مـی تواننـد در جمع های خانگـی یـا در جماعـت هـای بـزرگ تـر جلسـه برقـرار کننـد (انجیل {رساله به رومیـان فصل ۱۶ آیـات ۱۰ و ۱۱.) منظور مـا از این جمع همچنین مکانی اسـت کـه ایمانداران در آن جمـع مـی شـوند. اما ایـن تعریف را به سـختی می تـوان برای جمع ایمانداران بـکار بـرد. جمع ایمانداران بیشتر دربـاره مـردم اسـت و نـه دربـاره مکان جمع شدن آنها.در عهـد جدیـد، گاهـی اوقـات  درخصوص جمع ایماندارن بـه گروهـی از ایمانـداران در منطقـه جغرافیایـی خاصـی اشـاره شـده اسـت. بنابراین، هنگامی که پولس کلیسـای غلاطیه را مورد خطاب قرار داد، به بسـیاری از جماعـت هـای ایمانـدار محلی در شـهرها و روسـتاهای آن منطقه اشـاره داشـت (انجیل {رساله به غلاطیـان فصل ۱ آیـه ۲؛ رساله اول پطـرس فصل ۱ آیـه ۱ را ببینیـد.) منظـور از کلیسـا گاهـی بـه گروهـی از مـردم نیـز اطلاق مـی شـود کـه بـه فرقـه خاصـی تعلق دارند و یـا نام خاصی دارنـد که به اعتقـادات و پبشـینه آنان باز مـی گـردد. بـا ایـن وجود، تمـام این تعاریف ناکافی هسـتند.

کلیسـا، امت خدا در سرتـاسر جهان را در بـر مـی گیـرد و اگـر چه مسـیح پیـروان وفـاداری در فرقه هـای مختلف دارد کـه (بسـیاری از آنها در بحـران نهایـی بـه بازمانـدگان خـدا خواهنـد پیوسـت) (انجیل (مکاشـفه یوحنا فصل ۱۸ آیـات ۱ تـا ۴))، با این وصـف، در ایـن فصـل بر روی جمع ایمانداران پرهیزکار اهل کتاب و مفهوم اتحاد در مسـیح تمرکـز مـی کنیـم تـا ببینیم کـه اتحاد برای مـا چه معنایـی دارد.

اصـول اعتقـادی شـماره ۱۴ بـا عنوان اتحاد در بدن مسـیح چنیـن بیان می کند: «کلیسـا یک بدن بـا اعضـای بسـیار مـی باشـد کـه از تمـام ملت هـا، قومیت هـا، زبان هـا و مـردم فراخوانده شـده اند. مـا در خداوند مخلوقـی جدیـد می باشـیم؛ تفـاوت نـژادی، فرهنگی، آموزشـی و ملیتـی و تفاوت های میـان بـالا مقـام و پاییـن رتبـه، فقیـر و غنی، مذکـر و مونث، نباید مـا را از هم جدا سـازد. همه ما در خداوند برابریـم، او کـه بـا یـک روح مـا را با خـود و یکدیگر پیونـد زده اسـت؛ ما باید بـدون هیچگونـه جانبـداری و شرطـی به یکدیگر خدمت کنیم. ما به واسـطه مکاشـفه عیسـی مسـیح در کتـاب مقـدس، ایـمان و امیـد واحـدی داریـم و بـرای همـه یـک موضـوع را شـهادت مـی دهیـم. ریشـه ایـن اتحـاد در یگانگـی خـدای یگانه اسـت کـه مـا را بـه عنـوان فرزندان خـود پذیرفته اسـت.»

هـدف ایـن مجموعـه دروس مطالعاتـی، ارائـه آمـوزۀ کتـاب مقدسـی دربـاره موضـوع اتحـاد مسـیحی بـرای مـا بـه عنوان پرهیزکاران اهل کتاب می باشـد که اکنـون مانند همیشـه با چالش هایـی در زمینـه ایـن اتحـاد مواجـه هسـتیم و تـا پایان جهان نیـز ادامه خواهد داشـت. بـا این وجود، در کلام مقـدس مفاهیـم و آمـوزه هـای متعـددی دربـاره نحوه بکار بـردن موهبت خـدادادی وحدت در مسـیح را مـی یابیـم. آن بینـش هـا، آن آمـوزه هـا دربـاره بیـان نمـودن و بـکار بـردن ایـن وحدتی که بـه مـا در این جمع داده شـده اسـت، در کانـون ایـن سه ماهه خواهنـد بود.

دنیـس فورتیـن (Denis Fortin) اسـتاد رشـته الهیات در دانشـکده الهیـات و معارف دانشـگاه انـدروز وابسـته بـه جمع ایمانداران ادونتیسـت روز هفتـم (اهل کتاب) در بریـن اسـپرینگز Berrien Springs میشـیگان مـی باشـد. فورتیـن از زمـان پیوسـتن به هیـأت علمی دانشـکده الهیات در سـال ۱۹۹۴ همچنیـن بـه عنوان مدیر برنامه کارشناسـی ارشـد الهیات (۱۹۹۹ تـا ۲۰۰۱)، معاون (۲۰۰۰ تـا ۲۰۰۴) مدیـر گـروه بخـش الهیـات و فلسـفه مسـیحی(۲۰۰۶) و تـا زمـان اخیـر بـه عنـوان مدیـر گـروه (۲۰۰۶ تـا ۲۰۱۳) فعالیـت کرده اسـت.

دروس

Please reload

آرشیو

bottom of page