top of page

راهنمای مطالعه کلام خداوند
کتاب مکاشفه

کتابچه راهنمای مطالعه کلام خداوند 

راهنمای مطالعه کلام خداوند ـ کتاب مکاشفه

خبر خوش از پاتموس

۱۷- راهنمای مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۱۹

تقريباً دو هزار سال پيش، يوحنای رسول بدليل اينكه وفادارانه انجيل را بشارت می داد، به جزيره صخره ای كوچكی در دريای اژه تبعيد شد. اين رسول سالخورده تمام سختی های زندان را در روم تحمل كرده بود. يك روز سبت خاص ديدار ويژه ای با عيسی مسيح داشت كه برای دلگرم نمودن خادم خود بخاطر آلام و دردهايش آمده بود. عيسی در مجموعه ای از رؤياها، چشم اندازی از تاريخ كليسا و آنچه كه قوم در انتظار خدا برای بازگشت خداوندشان تجربه خواهند كرد را به او نشان داد.

آنچه يوحنا در رؤيا ديده بود، با خلوص نيت و وفادارانه در طوماری كه آن را مكاشفه عيسی مسيح (مكاشفه يوحنا باب ١ آيه ١) ناميد، ثبت نمود. كتاب او به معراج عيسی و بازگشت او و كارها و اموری می پردازد كه در خلال اين دوران انجام رخ می دهد. هدف اين بود كه به مسيحيان تمام اعصار اطمينان دهد كه مسيح حی و حاضر است و آنها را در حين تجربه سختی های زندگی روزمره، در ميان جهانی سقوط كرده، كه در كارزارِ جدال عظيم گرفتار است تقويت كند.

در اين سه ماهه، به كنكاش اين كتاب خواهيم پرداخت. در اين طيف گسترده نقش قلم، بر روی بخش ها و موضوعات اصلی كتاب تمركز خواهيم نمود. هدف اين است كه با موضوعات كليدی كتاب آشنا شويم و ببينيم كه در واقع، عيسی مسيح، زندگی، مرگ، قيام و رسالت􏰀 كهانت􏰀 اعظمیِ او برای شفاعت قوم وی می باشد.

همچنانكه به مطالعه ادامه می دهيم، در مسير های زير به پيش خواهيم رفت:

١- مطالعه ما از مكاشفه يوحنا بر پايه مفاهيم كتاب مقدسی الهام شده از كتاب مقدس می باشد. در حالی كه پيامهای كتاب از جانب خدا آمده است ، زبان ارتباطانی آنها بشری است. با توجه با اينكه زبان و تصاوير برگرفته شده از تاريخ قوم خدا در عهد قديم است، پی خواهيم برد كه چگونه يوحنا اين پيام ها را منتقل نموده است.

٢- مطالعه و بررسی دقيق نبوت های مكاشفه (همچون نبوت های دانيال) نشان می دهد كه در ترتيب زمانی تاريخی تفسير نبوتی، روشی درست برای درك نبوت هايی است كه محقق شده اند يا در شُرُف به حقيقت پيوستن می باشند بخاطر اينكه جريان تاريخ را از زمان نبی تا خاتمه جهان دنبال می كنند. اين روش نشان می دهد كه چگونه بايد كوشش كنيم تا معنی را از متن استنتاج كنيم تا اينكه تفسيری از پيش تعين شده را بر آن تلقين و اعمال كنيم.

٣- ساختار شكل دهنده مكاشفه يوحنا از بسياری جهات برای كاربرد معتبر پيشگويی های كتاب مهم می باشد. تحليل ما از كتاب بر اساس ساختار چهارگانه كتاب به ترتيب ذيل خواهد بود:

الف) مكاشفه يوحنا از باب ١ آيه ١ تا باب ٣ آيه ٢٢ بطور نبوتی به وضعيت كليساها از زمان يوحنا تا دوره های مختلف در طول تاريخ پرداخته است.

ب) مكاشفه يوحنا باب ٤ آيه ١ تا باب ١١ آيه ١٨ تكرار می كند (يا نكته های اصلی را دوباره خلاصه و جمع بندی می كند) و بر روی آن تاريخ كليسا را بنا كرده، از نمادهای آخرالزمانی استفاده می كند كه به تدريج جزئيات بيشتری به آن اضافه می كند.

پ) مكاشفه فصل ١٢ آيات ۱ ـ ١٤: ٢٠ موضوع های محوری كتاب هستند و در برگيرنده تاريخ جدال عظيم از زمان پيش از عيسی تا ظهور ثانی می باشند.

ج) مكاشفه يوحنا باب ١٥ آيه ١ تا باب ٢٢ آيه ٢١ منحصراً بر آخر زمان تمركز دارند.

٤- تفسير معنادار از پيشگويی های مكاشفه يوحنا بايد مسيح محور باشند. كل كتاب از ديدگاه مسيح نوشته شده است. تنها از طريق مسيح است كه نمادها و تصاوير كتاب مكاشفه يوحنا معنای نهايی و برجستگی خود را بدست خواهند آورد.

مكاشفه يوحنا به آنانی كه كلام آن را می خوانند يا می شنوند و به كسانی كه به تذكرات آن اعتنا نموده و آن را رعايت می كنند، وعده بركت می دهد. » كتاب مكاشفه با تذكره ای به روی ما گشوده می شود تا بتوانيم رهنمودهايی را كه در بر دارد درك نمائيم. » و خوشا به حال كسی كه اين را می خواند و كسانی كه به كلمات اين نبوت گوش دهند و طبق آنچه در آن نوشته شده است عمل كنند، زيرا بزودی همه اين چيزها به وقوع خواهد پيوست.» (مكاشه يوحنا باب ١ آيه ٣). وقتي كه می فهميم كه اين كتاب چه معنی و مفهومی برای ما دارد، آنگاه در ميان ما احيای عظيمی ديده خواهد شد. ما بطور كامل درس هايی را كه به ما تعليم می دهد را نمی فهميم، عليرغم حكمی كه به ما داده شده تا آنرا پژوهش و مطالعه كنيم.» - خانم الن جی وايت، شهادت هايی برای مبشران انجيل، صفحه ١١٣.

همچنان كه اين كتاب را تحليل می كنيم، از شما دعوت می كنيم تا چيزهايی را كه نياز داريد تا بشنويد؛ و مورد توجه قرار دهيد را برای خودتان كشف كنيد، در حينی كه منتظر آمدن سرورمان عيسی مسيح هستيم. مولف: دكتر رانكو استيفانوويچ، استاد عهد جديد در دانشكده الهيات دانشگاه اندروز وابسته به كليسای ادونتيستهای روز هفتم می باشد. تخصص او كتاب مكاشفه يوحنا می باشد.

دروس

Please reload

آرشیو

bottom of page