top of page

برای دریافت حقیقت آسمانی با ما ارتباط برقرار کنید

کتابچه راهنمای مطالعه کلام خداوند 

راهنمای مطالعه کلام خداوند ـ دانیال، نبی زمان آخر

۲۰- راهنمای مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۲۰

ٰ

هنگامـی کـه قـرن نوزدهـم پرده بـر ُرخ کشـید و به صندوقخانـۀ تاریخ رفت و قرن بیسـتم پدیـدار گشـت، حسـی از خـوش بینـی در غـرب شـیوع پیـدا کـرد. مبنـی بر ایـن که به واسـطه علـم و فنـاوری، بشریـت بـه سـوی عـر طلایـی بـه پیـش خواهـد رفـت و در آینـدۀ پیـش رو جنـگ، بیمارهـای مـری، فقـر و گرسـنگی در نهایت پایان خواهد رسـید. هر چند کـه این تنها یـک امید و خیـال بود.

البته، قرن بیستم ثابت کرد که آن امید نه تنها اشتباه بود، بلکه احمقانه و ساده لوحانه بنظر می رسید. این قضیه به شرح این مطلب کمک می کند که چرا هنگامی که وارد قرن بیست و یکم شدیم، هیچ حس خوبی از خوش بینی نسبت به داشتن آیند ٔه بهتر وجود نداشت.

بـا نگاهـی بـه دنیـا، چنین به نظر می رسـد کـه وضعیت جهان نسـبت به گذشـته رقت بار تـر و بدتـر شـده اسـت و افـق بهبـود اوضـاع کمرنـگ اسـت. بـه نظر می رسـد در حـال حاضر انسـانها فقـط بـه دنبـال حرص و طمع، ظلم و سـتم، خشـونت، فتح، اسـتثمار، و نابودی خود مـی باشـند، همانگونـه کـه اجداد ما در گذشـته چنین بـوده اند.

در این اثناء، بسیاری از پیشرفت های تکنولوژیکی بزرگ، گرچه گاهی اوقات به بشریت خدمت خوبی کردهاند، ولی ما را به حرص و طمع، ستم، خشونت و خود ویرانگری سوق داده اند. البتـه، هیچکـدام از اینهـا بـا وجـود چنیـن متونـی نبایـد تعجـب آور باشـند: «کیسـت که بتوانـد دل انسـان را درک کنـد؟ چیـزی فریبنده تـر از آن نیسـت، و آن بـه حـّدی بیـمار اسـت کـه علاجـی بـرای آن وجـود نـدارد» (ارمیـا ۱۷: ۹)، یـا «زیـرا ملتـی بـا ملـت دیگـر و دولتی با دولـت دیگـر جنـگ خواهـد کـرد و قحطـی هـا و زمین لـرزه ها در همـه جا پدیـد خواهد آمد» (متـی ۲۴: ۷).

و همچنـان در میانـۀ ایـن نـا امیـدی و مصیبـت، کتـاب دانیـال را داریم که مبحـث مطالعه مـا بـرای ایـن سـه ماهـه اسـت، به ویژه که با نشـانه هـای « زمان آخـر » کـه در آن زندگی می کنیم مرتبـط مـی باشـد (دانیـال ۱۲: ۹).

بـه همین خاطر اسـت کـه در صفحات مقـدس کتاب دانیـال، شـواهدی قدرتمنـد، منطقـی و مویـد ایـمان داریـم کـه نـه تنها تاییـد کننـده اعتقاد ما بـه خداسـت بلکـه اعتقـاد مـا بـه عیسـی مسـیح و مرگ او بـر روی صلیـب و همچنیـن وعده بازگشـت دوبـاره او که همه چیز مسـتلزم بازگشـت اوسـت.

در ایـن مـورد فکـر کنیـد. در سراسر کتـاب دانیـال (بـاب هـای ۲، ۷، ۸، ۱۱)، بـه مـا زوایـای مختلفـی بـه ترتیـب زمانـی امپراطـوری های بابل، مـاد – پارس، یونـان، روم، و پادشـاهی ابدی خداونـد پـس از بازگشـت ثانـی او داده شـده اسـت. از دیـدگاه امـروزی مـا در زمـان معـاصر، مـی توانیـم ببینیـم کـه تمامی سـلطنت هـای دنیـوی، همانطور کـه پیش بینی شـده انـد، آمده و رفتـه انـد. یـا در مـورد روم، آنطـور کـه دانیـال نوشـته، حداقل تاکنـون این کشـور پدید آمده و هنـوز باقـی اسـت. ایـن در پاهـا و انگشـتان پا در کتـاب دانیال بـاب ۲: ۳۳، ۴۱، و ملت های جـدا شـده اروپـا هماننـد خـو ِد کلیسـای روم، تشریـح شـده اسـت. بنابرایـن، مـا اثبـات نبـوت کتـاب مقـدس را بطـور گسـترده و معتـبر از طریـق تاریـخ جهـان داریـم، که حتی کسـی که در زمـان بابـل، یونـان و در اوایـل امپراطـوری روم زندگـی مـی کرده، نمی توانسـته داشـته باشـد. بـا زندگـی کـردن در بـازه زمانـِی نبوتـی، مشـاهده مـیکنیم کـه دانیـال در مورد همـٔه این پادشـاهی هـا درسـت پیشـگوئی کـرده اسـت؛ بنابرایـن، مـا حتـی دلایـل بیشـتری بـرای اعتماد بـه او داریـم کـه هنـوز زمـان آمدنـش فـرا نرسـیده اسـت: یعنی پادشـاهی ابـدی خـدا، پس از دومین بازگشـت مسـیح.

آری، کتاب دانیال به عنوان یک سند قدرتمند و معتبر اعتقادی باقی مانده، بخصوص برای کلیسای ادونتیست روز هفتم، که در صفحات اصلی متون آن، در مورد کلیسای ما به ویژه در دانیال باب ۸: ۱۴ می گوید « او به من گفت: تا دو هزار و سیصد شام و صبح؛ آنگاه قدس اصلاح خواهد شد ». این متن برابر با دانیال باب ۷: ۲۲، ۲۶، ۲۷ است که نشان می دهد پس از داوری با شکوه پدر آسمانی، «به نفع مقدسین متعال او»، پادشاهی ابدی خدا برقرار خواهد شد. در مقایسه با امپراطوری های زودگذ ِر زمینی، سلطنت او ابدی خواهد بود.

در عیـن حـال، مـا در کنـار« یـک تصویـر بـزرگ » مـی بینیـم کـه چقـدر مسـیح مـی تواند بصـورت فـردی نزدیـک بـه مـا باشـد. از رویـای نبوکدنـر تـا رویـای دانیـال و از کُنام شـیران، ایـن کتـاب بـه مـا حضـور خـدا و یـا نزدیکـی او به ما را نشـان مـی دهـد؛ همانطور کـه دانیال بـه بلشـر، پادشـاه گناهـکار و نابـکار گفـت، او خدایی اسـت که «نَفَست در دسـت اوسـت و تمامـی راههایـت از آن وی»(دانیـال ۵: ۲۳).

بطور خلاصه، کتاب دانیال، مبحث مطالعه ما برای این سه ماهه همان چیزی است که هزاران سال پیش نگاشته شد: الهامی قدرتمند از محبت و ماهیت خداوند ما، عیسی مسیح.

الیاس برسیل د سوزا، به عنوان مدیر مؤسسه تحقیقات کتاب مقدسی مجمع عمومی ستاد جهانی کلیسای ادونتیست روز هفتم خدمت می کند. او دارای مدرک دکترا در تفسیر عهد عتیق و الهیات از دانشگاه اندروز است.

دروس

فهرست مطالب و مقدمه

درس ۱ - مفهوم تاریخ: زروباِبل وعزرا

درس ۲ - از اورشلیم تا بابل

درس ۳ - از رمز و راز تا مکاشفه

درس ۴ - از کوره آتش به کاخ

درس ۵ - از غرور به تواضع

درس ۶ - از عظمت به تباهی

درس ۷ - از لانه شیرها تا به خلوتگاه فرشتگان

1 / 2

Please reload

آرشیو

bottom of page